Úbytek ryb v Evropě může zvýšit i Česká republika

23.11.2011 - PRAHA | Tiskové zprávy
Stavba Plavebního stupně Děčín je jednou z možností, jak může Česká republika výrazně přispět k alarmujícímu poklesu rybích druhů v Evropě. Přeměna přírodního toku řeky v nádrž se stojatou vodou vezme přirozené prostředí pro život rybám, které žijí právě v proudící řece. Úbytku ryb nahrává i fakt, že česká vláda dosud nesplnila požadavek Evropské komise na rozšíření sítě chráněných druhů a lokalit Natura 2000. V Čechách je nejvíce ohrožena zejména v poslední době se obnovující populace lososů a také úhořů. Na varující úbytek původních druhů sladkovodních ryb v Evropě upozorňují výsledky výzkumu zveřejněné včera v Bruselu. Mezi ohrožené druhy lze podle této zprávy zařadit 37 % druhů evropských sladkovodních ryb. Jako příčiny úbytku zpráva uvádí ztrátu přirozeného prostředí, méně úkrytů a znečištěnou vodu.

Zpráva poukazuje i na to, že v územích chráněných evropskou soustavou Natura 2000 mají právě tyto druhy lepší možnosti na zachování. Tento fakt ale Česká republika dlouhodobě ignoruje - příkladem je otálení české vlády se zařazením Labského údolí v celém rozsahu na Národní seznam lokalit Natura 2000. „Ochrana koryta řeky by přispěla ke stabilizaci populací nejen navracejících se lososů, ale i úhořů. Ti už jsou v Evropě tak vzácní, že je chrání zvláštní směrnice. Česko ale stále volí raději cestu krátkodobého prospěchu stavebních firem, než účinnou snahu dlouhodobě udržet přírodní hodnoty. Přitom je už dávno zřejmé, že technické stavby v korytech řek vždy znamenají snížení počtu druhů zvířat i rostlin, které v řece žijí," říká vedoucí kampaně Člověk a voda Ing. Jana Vitnerová z Arniky.

V Labi pod Děčínem se dnes vyskytuje 34 druhů ryb. Stavba jezu by znamenala pokles na pouhých 10 druhů, obdobně, jako na ostatních vzdutých úsecích řeky. Z řeky by zmizela i parma, která je dnes ve znaku města Děčína. Jez by znamenal také překážku pro ryby, které řekou migrují, zejména tedy pro lososy a úhoře. Navrhovaný rybí přechod není řešením. Ryby se totiž snaží najít cestu tam, kde je nejsilnější proud vody. Cestu rybím přechodem najde jen část ryb. Ryby, které vysílené hledáním najdou odbočku do přechodu, jsou snadnou kořistí pro predátory číhající v kalnější stojaté vodě nad jezem. „Každý jedinec, který nenajde cestu do míst, kde se líhnou a vyrůstají další generace ryb, znamená velkou ztrátu pro celou populaci," upozorňuje Jana Vitnerová.

 

„Jak opakovaně ukazují studie, ryby ohrožují také toxické látky ve vodách, především ty, které dlouho přetrvávají v životním prostředí, tedy perzistentní organické látky. Některé z nich ohrožují schopnost reprodukce u ryb. Analýzy zadané Arnikou poukázaly na alarmující koncentrace dvou skupin těchto látek také v českých řekách. Měli bychom tedy najít zdroje jejich úniků do vod a zamezit jim, aby neohrožovaly populace ryb ve vodních tocích," dokresluje stav českých vod RNDr. Jindřich Petrlík z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Další informace:

Tisková zpráva Evropské komise ze dne 22. 11 2011 (pdf ke stažení, česky)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1387&format=PDF&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

Plavební stupeň Děčín by zlikvidoval nejen úhoře a lososy:
http://arnika.org/plavebni-stupen-decin-by-zlikvidoval-nejen-uhore-a-lososy

Ryby z českých řek obsahují perzistentní organické látky
http://arnika.org/ryby-z-ceskych-rek-obsahuji-perzistentni-organicke-latky

  • Arnika: Ochrana přírody
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222781471, 606727942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu