Vylepšete Směrnici o průmyslových emisích, vzkazují občanská sdružení české vládě

23.6.2009 - PRAHA | Tiskové zprávy
Organizace zaměřené na ochranu životního prostředí odmítají snahu průmyslových svazů o oslabení legislativy, jež má chránit životní prostředí. Sdružení Arnika společně s dalšími organizacemi vyzvalo členy Vlády ČR, aby podpořili přijetí kvalitní Směrnice o průmyslových emisích.

Organizace zaměřené na ochranu životního prostředí sdružené v celoevropské síti EEB - European Environmental Bureau, stejně jako signatáři dnes odeslaného dopisu české vládě, zásadně odmítají snahy zájmových průmyslových svazů o oslabení legislativy, jež má chránit životní prostředí. Sdružení Arnika společně s dalšími organizacemi vyzvalo (1) vybrané členy Vlády ČR, aby podpořili přijetí kvalitního návrhu Směrnice o průmyslových emisích (2). „Důsledná aplikace nejlepších dostupných technologií (BAT) v provozech bez zbytečných výjimek, následné stanovení emisních limitů v souladu s nejlepšími technologiemi a jejich dodržování při povolování provozu průmyslových podniků – to jsou některé z našich hlavních požadavků na znění nové Směrnice o průmyslových emisích. Ta má nahradit šest současných legislativních předpisů EU včetně Směrnice o integrované prevenci znečištění (IPPC) anebo Směrnice o spalování odpadů. Nebude-li nová směrnice důsledná, nesplní hlavní cíl trvalého snižování zátěže životního prostředí toxickými látkami a ve svém důsledku to povede k vyšším nákladům na odstraňování škod napáchaných průmyslem,“ říká vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Návrh směrnice, který již byl schválen v Evropském parlamentu, by se měl ve čtvrtek 25. června projednávat v rámci Rady EU pro životní prostředí. Ta jej svým zásahem ještě může ovlivnit. O to se však snaží i průmysl, který návrh směrnice zcela odmítá. Podle předsedy Mezinárodní obchodní komory v ČR Jaromíra Drábka by směrnice mohla vést ke snížení produktivity a konkurenceschopnosti, nadměrnému zvýšení nákladů, ztrátě flexibility. S tím Petrlík nesouhlasí: „Již teď musí podniky v rámci současného povolovacího procesu IPPC (3) plnit řadu limitů a ekologických opatření. Návrh směrnice o emisích z průmyslových podniků nepřichází s ničím novým. Naopak, pokud by byla schválena směrnice, která umožní získat povolení pro podniky nezohledňující nejlepší dostupné technologie, vytvoří se tak nerovné podmínky v rámci EU a zároveň to sníží ambice zlepšovat stav životního prostředí. Neschválení směrnice jako takové, jak k tomu vyzývá průmysl, by bylo krokem zpět i oproti současnému stavu.“

Díky povolování jednotlivých provozů v rámci IPPC došlo na území ČR k přechodu na pokrokovější technologie, díky kterým se snížila zátěž životního prostředí. „Příkladem jsou Spolana Neratovice a Spolchemie v Ústí nad Labem, kde se k výrobě chloru používá zastaralý postup amalgamové elektrolýzy. Ten je zdrojem úniků jedovaté rtuti a kontaminace okolí včetně ryb v Labi a jeho přítocích (4). Díky procesu IPPC musí do konce roku 2014 (Spolana), respektive 2012 (Spolchemie) tuto metodu nahradit jinou technologií, která je šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Petrlík.

Výzva, pod kterou se společně s Arnikou připojily asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh, Hnutí Duha a Greenpeace, je adresován předsedovi vlády, ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a ministru zahraničních věcí.

Poznámky a přílohy:

(1) Text výzvy:

<p" lang="cs-CZ">Praha, 23. června 2009 Předseda vlády ČR Ministr životního prostředí Ministr průmyslu a obchodu Ministr zahraničí <p" lang="cs-CZ">Věc: K zasedání Rady pro životní prostředí EU 25. června 2009 <p" lang="cs-CZ">Vážení pánové, dovolte, abychom Vám za české nevládní ekologické organizace společně s Evropskou kanceláří pro životní prostředí (European Environmental Bureau - EEB) nabídli naše pohledy na návrh Směrnice o průmyslových emisích, která se má projednávat 25. června v rámci Rady EU pro životní prostředí. Uvítali bychom, kdybyste vzali naše připomínky úvahu při závěrečných přípravách i při samotném zasedání. <p" lang="cs-CZ">V zásadě vítáme návrh Směrnice o průmyslových emisích v podobě navržené Evropským parlamentem a obecně se domníváme, že neschválení směrnice jako takové, jak k tomu vyzývá průmysl, by bylo krokem zpět i oproti současnému stavu. Zároveň však pociťujeme vážné obavy z toho, kam směřují některé diskuse probíhající v Evropské radě včetně kompromisního návrhu, který vzešel od současného předsednictví ČR. Tento návrh podle nás v některých bodech významně oslabuje snahy směřující ke zlepšení životní prostředí. <p" lang="cs-CZ">Máme řadu konkrétních výhrad, například k neochotě důsledně reflektovat nejlepší dostupné technologie (BAT) v souvislosti s možnými výjimkami z nich při udělování povolení průmyslovým provozům; k oslabení principu limitních hodnot emisí; k tomu, že by mohly být přesahovány emisní hodnoty BAT i k dalším požadavkům na „flexibilitu“ při naplňování BAT. Obáváme se, že toto všechno povede k uplatňování přístupu, podle něhož vše půjde bez nutnosti zlepšovat technologie, tedy že povolenky nebudou reflektovat nejlepší dostupné technologie, a že i nadále budou napříč EU velké rozdíly v jednotlivých praxích průmyslových podniků, čímž vznikají nerovné podmínky pro jejich fungování. <p" lang="cs-CZ">Značné znepokojení vyvolává debata o velkých spalovacích zdrojích. Požadavky některých členských států totiž podrývají závazky a povinnosti zformulované unijní Tematickou strategií o snižování znečištění ovzduší a ve Směrnici o národních emisních stropech. <p" lang="cs-CZ">Společně s EEB apelujeme na Vás, ministry, abyste vzali v úvahu svou odpovědnost za čistší průmyslovou výrobu. Žádáme Vás také, abyste se objektivně podívali na náklady a přínosy (a to i společenské), jež by znamenala implementace ekonomicky a technicky fungujících technologií a trvalé omezování průmyslového znečištění. Obracíme se na Vás, abyste při hlasování v Radě ministrů EU hájili ochranu lidského zdraví a životního prostředí. <p" lang="cs-CZ">Apelujeme na Vás, abyste: <div" lang="cs-CZ">se drželi snahy o dosažení čistší, udržitelné průmyslové výroby; posílili roli BREFů tím, že je učiníte závaznými pro proces povolování; <div" lang="cs-CZ">odmítli stávající znění derogace (článek 16.4), které dává příslušným úřadům příliš mnoho prostoru odchylovat se od BATAEL (BAT Associated Emission Levels – hodnoty emisních limitů odvozené z BAT – nejlepších dostupných technologií); <div" lang="cs-CZ">podpořili budoucí rozšíření Evropské bezpečnostní sítě do dalších odvětví, dosud nepokrytých složkovými směrnicemi; <div" lang="cs-CZ">zajistili, aby stávající hodnoty emisních limitů (ELVs) nebyly ve složkových směrnicích zmírňovány (jde např. o rafinerie, ocelárny a železárny), aby došlo k jejich zpřísnění na úroveň BAT a aby rychle vstoupily v platnost; <div" lang="cs-CZ">odmítli jakékoli další úlevy vedle těch již navržených Evropskou komisí pro špičkové provozy; <div" lang="cs-CZ">odmítli ustoupit tlaku zájmových průmyslových skupin (úlevy týkající se odsíření, volný výklad agregačního pravidla, výjimky pro konkrétní podniky); <div" lang="cs-CZ">odmítli jakékoli další úlevy z plnění emisních limitů (ELVs), tedy schválení individuálních výjimek pro jednotlivá zařízení; <div" lang="cs-CZ">odmítli zavedení možnosti zvolit si Přechodný národní plán; <div" lang="cs-CZ">podpořili posílení požadavků na velké spalovací zdroje (LCP) snížením jejich kapacitního prahu na 20MWth a uvedli hodnoty emisních limitů do souladu s BATAEL; <div" lang="cs-CZ">odmítli jakékoli omezení rozsahu v Příloze, zvláště pasáží, které se týkají instalací zařízení pro nakládání s odpady, a abyste podpořili zavádění BAT technologií pro nakládání s hnojem a odpadními kaly z velkochovů drůbeže; <div" lang="cs-CZ">učinili opatření zajišťující dostatečnou ochranu půdy a podzemních vod a odmítli omezování závazků k odstraňování znečištění na základě přístupu zvažujícího rizika dalšího využívání daného místa. <p" lang="cs-CZ">(Podrobnější připomínky viz Příloha - anglicky) <p" lang="cs-CZ">S pozdravem RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady, Arnika <p" lang="cs-CZ">Kateřina Ptáčková ředitelka asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh <p" lang="cs-CZ">Ing. Jiří Tutter výkonný ředitel Greenpeace <p" lang="cs-CZ">Petr Machálek ředitel Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic <p" lang="cs-CZ">(2) Návrh směrnice o průmyslových emisích je vytvořen tak, aby pokryl účinnost několika jiných směrnic, které se týkají emisí do ovzduší, vody a půdy, včetně platné směrnice o IPPC – viz níže. Cílem je zrevidovat tyto jednotlivé nástroje a přepracovat je do jediného právního aktu. <p" lang="cs-CZ">(3) IPPC - Integrovaná prevence a minimalizace znečištění životního prostředí (IPPC) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí, který je řešen jak v rámci Evropské unie (směrnice 2008/1ES dříve 96/61/ES o IPPC, tak českou legislativou – konkrétně zákonem 76/2002 Sb. Směrnice o IPPC je společně s dalšími směrnicemi integrována do směrnice o emisích z průmyslových podniků. <p" lang="cs-CZ">(4) Viz tiskovou zprávu Arniky z 10. února t.r. Rtuť v rybách vzbuzuje celosvětové obavy <p" lang="cs-CZ"> <h6" lang="cs-CZ">Příloha: EEB and Czech NGOs comments to the Environment Council of 25 June 2009 on Proposal for an Industrial Emissions Directive <p" lang="en-US">We are generally pleased with the amendments the European Parliament has voted on the Commission proposal, particularly on increasing public participation and transparency when it comes to industrial activities and correcting major flaws in monitoring waste incineration. We also welcome its recognition of the need for a robust inspection regime for Member States, setting minimum and acceptable periods for the frequency of random inspections and the strong support for extension of minimal performance requirements to other industrial sectors not yet covered by the “European Safety Net”. <p" lang="en-US">In regard to the current Presidency suggestions, we are particularly concerned about weakening the role of BREFS and derogations from Best Available Techniques (BAT), requirements for Large Combustion Plants (LCPs), the scope and soil and groundwater protection. <p" lang="en-US">Role of BREFs and derogations from BAT <p" lang="en-US">We regret that the Presidency opens debate on an alternative approach (introduced in its Article 16.3 (b)) whose successful implementation would depend on the robustness of monitoring and compliance requirements, which may be carried out unevenly within Member States. This risks creating an uneven playing field and making implementation difficult. The basic principle in the Commission’s proposal that Emission Limit Values (ELVs) should not exceed the BAT associated emission levels (BATAEL) would be weakened. The wording should be kept as in the Presidency proposed article 16.3 (a) only, which stays close to the original Commission Proposal. <p" lang="en-US">The Commission failed to deal with derogations from BAT performance, just suggesting that it “may” propose EU wide criteria in order to avoid abuses and divergent approaches at EU level. Not having such criteria could lead to “business as usual” (i.e. permits not reflecting BAT and therefore creating an unlevel playing field in the EU and downgrading environmental ambition). The Presidency proposal even weakens the Commission’s mandate to remediate this problem. The current wording on derogations (Article 16.4) gives too much flexibility to competent authorities to deviate from BATAEL and needs considerable improvement. <p" lang="en-US">We also regret that there is little support in Council for the extension of minimum environmental performance to other industrial sectors not yet covered by the European Safety Net, which is currently provided by the existing directives being merged into the Annexes of the Industrial Emissions Directive. Providing for this EU wide safety net based on BAT would lead to a control of the derogations facility, securing a more harmonised approach of performance levels across the EU. <p" lang="en-US">In particular we call to: Maintain ambitious aims in achieving cleaner, sustainable industrial production; support strengthening of the role of BREFs by making them obligatory in permitting processes; Ensure that derogations in any case do not lead to violation of environmental targets such as those set by the Directive on National Emission Ceilings (NEC) and the Directive on ambient air quality and cleaner air for Europe. If necessary for achieving the objectives of these Directives, requirements beyond BAT should be mandatory; List cases when no derogations should be granted (for example: new IPPC installations, non attainment of NEC ceilings, installation located in sensitive areas etc); Reject changing in the legal text the term “derogation” into “deviation” because of its legal implications; Ensure that potential derogations require effective public participation and justification that should be annexed to the permit; Ensure that the Commission receives a clear mandate to provide guidance on the parameters for justification; Establish BREF review as a trigger for permit review, with a time limit of two years in order to secure continuous improvement in environmental performance; Support the future extension of the European Safety Net to other sectors not yet covered by sectoral directives. Provisions for Large combustion plants (LCPs) We are deeply worried about the lenient stance by some Member States (in particular UK, BG, PL, IT,PT,RO,FI,EE) on existing LCPs, which contribute around 90% of NOx and SO2 in industrial emissions. We are strongly against the introduction of an opt-out derogation provision for all LCPs and the Transitional national plan (TNP) granted a permit before 27 November 2002, since it will reward those Member States that refused to require their national operators to consistently reflect BAT at a detriment to those Member States and operators that implemented BAT. This undue distortion is aggravated by the liberalization of the electricity market and acts as a barrier to the swift replacement of dirty plants with more efficient plants and renewable energy sources. The current approach proposed by the Commission would also achieve significantly higher emission reductions than any TNP option by a factor of 1.4 to 2.6 for NOx and SO2 and 3.6 for dust. Such a lenient stance does not uphold the objectives of the Thematic Strategy on Air Pollution and will worsen Member States’ already poor performance in meeting National Emissions Ceilings Directive limits. We regret Parliament’s amendments that extend peak load derogations as well as, and even more so, the wider derogations in the presidency proposal. We call on the Environment Ministers to consider that the LCP BREF dating back to 2006 sets out what was accepted by all relevant stakeholders (including industry) as economically and technically viable in terms of BAT performance. The Commission proposes that the agreed less strict performance range should become the standard from 2016. The interests of some large private corporations (i.e. electricity providers and oil companies) in securing additional profits through added flexibility from these performance levels - despite being judged economically and technically feasible at least 10 years earlier - should be weighed against public interests such as negative health impacts and devastating effects to the environment. In particular we call to: Ensure that existing ELVs in sectoral directives are not eroded (i.e. refineries, steel and iron plants) and ensure their tightening through application of BAT and their prompt entry into force; Reject further derogations in addition to those provided by the Commission Proposal for peak load plants; Reject specific Member State/industry interests (desulphurisation derogations, loose interpretation of aggregation rule, exemptions for particular industries); Reject any further derogation from compliance with ELVs (opting out facility); Reject the introduction of a Transitional National Plan option; Support bringing forward the minimum requirements for new plants to two years after entry into force (i.e., by 2012). Provisions related to scope: Emissions from LCPs installation of 20-50MWth capacity (about 3,200 installations) are significant (25% NOx, 10%SO2, 15% Particulate Matter (PM). Lowering the threshold for combustion installations from 50MW to 20MW would reduce their overall emissions by 83% for NOx, 95% for SO2 and 95% for particulate matter assuming an average of 3,000 operational hours. This will provide net health benefits up to 2.6 billion Euros71 even without including all environmental benefits. The environmental benefits where not included because they could not be quantified. Lowering the threshold would also make the IE-D compatible with the scope of the EU-ETS We are against the deletion of differentiated thresholds for intensive poultry rearing activities and applying BAT to spreading of manure for these installations. BAT has been widely accepted as the most suitable benchmark for preventing and reducing damage of industrial activities, its potential for the EU eco-industry is also underestimated. Therefore we are strongly against any restriction of the scope set out in Annex I of the Industrial Emissions Directive. In particular we call to: Support the strengthening of requirements on LCPs through lowering the thresholds on capacity to 20MWth and bringing ELVs in line with BATAEL; Reject any restriction of the scope in Annex I, in particular relating to installations handling waste; Support applying BAT to spreading of manure and slurry for intensive poultry installations. Provisions related to soil and groundwater protection: It is necessary to ensure that the operation of an IPPC installation does not lead to further deterioration of the quality of soil and groundwater. Industrial activities are the most significant cause of soil contamination in the EU (41.4%). It makes perfect sense, also from an economic point of view, to prevent pollution at the source and to include monitoring of soil and groundwater requirements, as currently outlined in the Commission proposal. Periodic and timely monitoring is necessary and will reduce remediation costs since it will allow for early detection of contamination, reducing remediation costs and associated impacts on human health and the environment. Remediation requirements shall be based on objective criteria that are in line with the polluter pays principle. A baseline report would clarify the status of the soil and groundwater and serves as an objective basis for identifying liability, an inventory approach commonly used in the real estates sector. With regard to decontamination of historic pollution, we are fundamentally against the “risk based approach based on the current approved future use of the land”. In any event the site needs to be remediated at least to the extent that it ceases to pose any significant risk to human health or the environment, including groundwater. We are also not convinced about the argument of “double regulation” in case the Soil Framework Directive gets adopted. Besides the uncertain future of that law, the stricter provisions of either the IED or the Soil Directive would apply, but not both. In particular we call to: Provide for strong soil and groundwater protection provisions in the IED, based on the prevention and polluter pays principles; Reject limitation of de-pollution obligations according to a risked-based approach based on future use of the site. For the EEB position on the Industrial Emissions Directive see: http://www.eeb.org/publication/2008/IPPC-CleanerIndustry-1208-FINAL.pdf For the EEB input provided to the Environment Council discussion on 2nd March http://www.eeb.org/activities/IPPC/090302_DRAFT_IPPC_letter_to_Council_Final.pdf 1 AEAT 2007, Assessment of the benefits and costs of the potential application of the IPPC Directive to <p" lang="en-US">industrial combustion installations with 20-50MW rated thermal input, October 2007

 

 


 

Tato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu