Výzva premiérovi: neschvalujte Politiku územního rozvoje

17.7.2009 - PRAHA | Novinky
Starostové obcí dotčených kontroverzními projekty a nevládní organizace včetně Arniky se obracejí na premiéra Fischera: schválením Politiky územního rozvoje by úřednická vláda překročila svůj mandát.

Starostové obcí dotčených kontroverzními dopravními a energetickými projekty a nevládní organizace (1) se dopisem obrací na premiéra Fischera s apelem, aby úřednická vláda neschvalovala Politiku územního rozvoje (2). Politiku předloží Ministerstvo pro místní rozvoj na pondělním zasedání vlády (3).

Zástupci NNO a obcí mají za to, že Politika tak, jak je MMR předkládána, je špatně připravená a neměla by v této podobě být schválena jako klíčový územně plánovací dokument ČR. Zároveň se domnívají že je nevhodné, aby byla schválena úřednickou vládou. „Máme za to, že jejím schválením by Vaše vláda vykročila z mandátu, který pro sebe přijala v programovém prohlášení vlády“ říkají signatáři dopisu premiérovi.

„Úředníci Politiku připravili, úředníci také „vypořádali“ (čtěte: odmítli) více než 9000 nesouhlasných připomínek ze strany obcí, občanů a nevládních organizací. Není možné, aby tento klíčový dokument byl tak schválen zcela mimo politickou debatu i mimo odpovědnost volených zástupců občanů České republiky“ stojí v dopise (4)

Na včerejší tiskové konferenci (5) prezentovalo sedm zástupců obcí a NNO hlavní výhrady proti Politice a devět nejkontroverznějších projektů, které Politika obsahuje (6).

Podle sdružení Arnika má PUR negativní vliv na území sítě Natura 2000, což je u podobného dokumentu zásadním nedostatkem, neboť jej budou přebírat jako podklad všechny kraje. "Navržené liniové stavby nejen, že zasahují do těchto a dalších chráněných území, ale ani nezpracovávají variantní řešení, jak ukládá zákon v případě rozporu s ochranou v rámci Natury 2000," uvedla Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody.

Projekt stavby jezu na Labi stejně jako mezinárodní dohody o lodní dopravě vznikly za odlišných podmínek oproti dnešní situaci, například je dnes zřejmé, že vlivem klimatických změn bude vody v řece spíše ubývat.

PUR sice stanovuje podmínky pro výstavbu přehrad na území celé ČR za účelem opatření proti změnám klimatu v příštích 50-100 letech. Aktuálně se však ukazuje naléhavá potřeba strategických opatření k zadržení vody v krajině, která dokument neřeší.

Podrobnosti též zde.

Poznámky a další informace:

(1) Dopis podepsali za obce a NNO:

Martin Fadrný, Ekologický právní servis, www.pur.eps.cz, martin.fadrny@eps.cz, 775154 079

Václav Vik, Občané proti hluku a emisím, o.s. (projekt paralelní vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště v Ruzyni), 723 879 771

Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov (jedna z lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva), 603 208 149

Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID (Dálnice D3 v úseku Praha – Tábor), 604 242 959

Aleš Hoření (Rychlostní silnice R35 Turnov – Hradec Králové), 606 632 645

Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol (Severozápadní část pražského dálničního okruhu (SOPK)), 603 279 678

Kateřina Ptáčková, Zelený kruh, www.zelenykruh.cz

Jana Vitnerová, Arnika, jana.vitnerova@arnika.org, www.arnika.org

(2) Politika územního rozvoje je dle nového stavebního zákona nejvyšším dokumentem územního plánování. Krajské zásady územního rozvoje a obecní územní plány musí plně respektovat Politiku a převzít projekty v ní obsažené.

(3) Viz http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/9F7E44531B899F5FC12573EF0047DADB/AF750908E7485C70C12575F5002F31E4?OpenDocument

(4) Text dopisu:

Vážený pane premiére,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s Politikou územního rozvoje, kterou na pondělní jednání vlády předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj.
Máme za to, že Politika tak, jak je MMR předkládána, je špatně připravená a neměla by v této podobě být schválena jako klíčový územně plánovací dokument ČR. Důvody, které nás k tomuto tvrzení vedou, jsme opakovaně komunikovali jak ministrům MMR, MD a MŽP (v průběhu přípravy Politiky), tak také Vám a ostatním členům vlády/1. Ve stručnosti jde o to, že Politika zakotví územní ochranu množství velmi kontroverzních dopravních a energetických projektů a zabrání tím, aby se vedla další odborná i politická debata o jejich potřebnosti, alternativách, vlivech na životní prostředí a zdraví lidí a jejich ekonomickém přínosu (mnohdy spíše rizikům). Projekty, které jsou v Politice tímto způsobem předznamenány, se ze zákona a bez diskuze stanou součástí územních plánů obcí – a to i v případě že ty s řešením obsaženým v Politice nesouhlasí.

Zároveň je Politika natolik klíčový (a kontroverzní) dokument, že je nepřijatelné a nevhodné, aby byla schválena úřednickou vládou. Máme za to, že jejím schválením by Vaše vláda vykročila z mandátu, který pro sebe přijala v programovém prohlášení vlády. Říkáte zde, že nechcete přijímat „zásadní politická rozhodnutí“ a „otevírat politicky sporná a vyhraněná témata“. Politika takovým rozhodnutím je.

Úředníci Politiku připravili, úředníci také „vypořádali“ (čtěte: odmítli) více než 9000 nesouhlasných připomínek ze strany obcí, občanů a nevládních organizací. Politika, toho času s ostře negativním stanoviskem SEA ze strany MŽP, tak skončila „pod stolem“ Topolánkovy vlády. Podle našeho názoru by mělo dojít k zásadnímu přepracování Politiky a, před jejím schválením, k politické debatě o jejím obsahu. Není možné, aby tento klíčový dokument byl takto schválen zcela mimo politickou debatu i mimo odpovědnost volených zástupců občanů České republiky.

Vážený pane premére, žádáme Vás, abyste tyto skutečnosti vzal v úvahu při přípravě na projednávání a schvalování Politiky územního rozvoje vládou a zasadil se o to, aby tento dokument vláda v jeho současné podobě neprojednávala.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval. Jsme připraveni jednotlivá tvrzení doložit dalšími dokumenty, pokud by k tomu byl ze strany Vašeho úřadu zájem.

S pozdravem

Mgr. Martin Fadrný
Ekologický právní servis

(5) Viz tisková zpráva zde: http://eps.cz/cz2190676tz/ . Politika zakotví územní ochranu množství velmi kontroverzních dopravních a energetických projektů a zabrání tím, aby se vedla další odborná i politická debata o jejich potřebnosti, alternativách, vlivech na životní prostředí a zdraví lidí a jejich ekonomickém přínosu (mnohdy spíše rizikům). Projekty, které jsou v Politice tímto způsobem předznamenány, se ze zákona a bez diskuze stanou součástí územních plánů obcí – a to i v případě že ty s řešením obsaženým v Politice nesouhlasí.

(6) Nejčastěji kritizované projekty v návrhu Politiky:

 1. Vybudování nové paralelní vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště v Ruzyni

  Jak říká Václav Vik ze sdružení Občané proti hluku a emisím, „návrh Politiky jednoznačně zakotvuje ochranu území pro novou letištní dráhu v Ruzyni, která v navrhované podobě o 1,5 km blíž k zastavěnému území hl. města umožní nekontrolovatelný a neomezený nárůst tranzitní a nákladní letecké dopravy a ohrozí zdraví několika desítek tisíc obyvatel zejména nadlimitním hlukem. Připomínky občanů i okolních městských částí a obci včetně Magistrátu hl.m.Prahy byly úředníky MMR ignorovány a nadále se tento záměr v Politice prosazuje bez jakýchkoliv podmínek a omezení, přestože:
  • není známa cílová kapacita ani reálné potřeby ČR,
  • dosud nebylo provedeno žádné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví, 
  • nebylo provedeno posouzení jednotlivých variant zkapacitnění letecké dopravy v okolí Prahy ani v rámci ČR,
  • koncepce rozvoje letecké dopravy v ČR neexistuje,
  • není stanoven limit pro noční lety“.
 2. Stanovení lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva

  Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov (jedna z možných lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva): Součástí Politiky je vymezení šesti lokalit, z nichž bude později vybráno místo pro vybudování trvalého úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Předchozí vláda přitom slíbila, že výběr místa pro úložiště bude podmíněn souhlasem dotčených obcí. Politika ovšem s ničím takovým nepočítá“.

 3. Projekt rychlostní silnice R43

  Jak říká Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice (kauza výstavby rychlostní silnice R52 Brno – Mikulov a navazující rychlostní silnice R43): „Politika územního rozvoje chybně specifikuje vedení rychlostní silnice R43. Politicky je dlouhodobě protlačována 70 let stará trasa tzv. „Hitlerovy dálnice“, která v dnešní době protíná městskou část Brna – Bystrc a několik dalších městských částí, kde žijí desítky tisíc obyvatel. Stavět v 21. století dálnici středem obytné oblasti velikosti okresního města je naprosto nepřijatelné. Z toho důvodu je projekt logicky kritizován veřejností. Petici proti výstavbě R43 v této variantě podpořilo přes třiceti sedm tisíc občanů a je to největší petice v ČR proti dopravní stavbě. Právně je trasa přes Brno nerealizovatelná, neboť by vedla oblastmi na jihu Brna, kde jsou i bez R43 a již dnes překročeny zákonné limity vlivů na zdraví obyvatel. Rozumné řešení přitom existuje a je jím vybudování plnohodnotného obchvatu města Brna s odvedením tranzitní dopravy mimo celé město. PUR v tomto směru pochybila“.

 4. Dálnice D3 v úseku Praha – Tábor

  Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID. (Více informací na stránkách sdružení obcí KLID: www.d3klid.cz): Kontroverzní část dálnice D3 přes Posázaví, je předmětem kritiky zejména ze strany dotčených obcí, z nichž některé vyhlásily na svém území stavební uzávěru znemožňující realizaci nejvíce škodlivé trasy. Dosud nebyl dokončen ani proces hodnocení vlivů na životní prostředí, který by jednotlivé varianty tras rovnocenně porovnal a doporučil tu environmentálně, společensky a dopravně nejvhodnější. Přesto je tento projekt součástí návrhu Politiky“.

 5. Rychlostní silnice R52 Brno – Mikulov

  Jak říká Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice (kauza výstavby rychlostní silnice R52 Brno – Mikulov a navazující rychlostní silnice R43), „projekt přestavby stávající kvalitní silnice I. třídy Pohořelice – státní hranice ČR/Rakousko na čtyřpruhovou rychlostní silnici, je pro svou neopodstatněnost kritizován ze strany veřejnosti, Veřejného ochránce práv, Nejvyššího kontrolního úřadu i Evropské komise. Přesto je součástí návrhu Politiky. Ministerstvo dopravy dokonce nedávno muselo písemně přiznat, že R52 přes Mikulov není schválenou součástí transevropské sítě a že navrhovaná alternativní trasa přes Břeclav je v souladu se závaznou evropskou legislativou. Je doloženo řadou odborných studií, že napojení Rakouska u Břeclavi, a ne u Mikulova, je dopravně výhodnější, vede k úspoře až 30 miliard korun, a je lepší z hlediska vlivu na životní prostředí. Trasa přes Mikulov by naopak přivedla další miliony vozidel do dopravně přetíženého Brna, dále zatížila již dnes přetíženou D1. PUR v této věci pochybila“.

 6. Rychlostní silnice R35 Turnov – Hradec Králové

  Aleš Hoření, správa CHKO Český ráj:„Návrh Politiky územního rozvoje nevylučuje realizaci čtyřpruhové rychlostní silnice přes unikátní oblast Českého ráje, která je kritizována zejména místními obcemi a veřejností“.

 7. Severozápadní část pražského dálničního okruhu (SOPK)

  Jak říká Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol, "Návrh Politiky obsahuje jako jeden z projektů dálniční okruh kolem Prahy, který ve své severozápadní části vyvolává velký odpor veřejnosti, neboť je plánován přes hustě obydlenou městskou část Praha – Suchdol. Výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí přitom prokázaly, že se jedná o projekt s výrazně negativním vlivem na životní prostředí a že existují výhodnější varianty trasy. Projekt je navíc i v rozporu s předpisy Evropské unie, které zakazují vedení transevropských silničních sítí skrz obydlené aglomerace. Politika tak dává zelenou přípravě projektu, který zbytečně škodí životnímu prostředí i lidem".

 8. Rozsáhlé stavební úpravy na Labi, umožňující zkapacitnění lodní dopravy

  Součástí Politiky jsou i miliardové projekty stavebních úpravy na Labi u Děčína a Přelouče, které poškozují nebo likvidují poslední zbytky Polabské přírody, a to jenom pro to, aby se podpořil sektor říční dopravy, který se podílí na celkové přepravě zboží méně než jedním procentem.
  Další informace - Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody, sdružení Arnika, tel.: 775 315 818.

 9. Nové energetické zdroje – jaderné elektrárny

  Návrh Politiky stanoví úkol chránit území pro budoucí energetické zdroje. Jedná se nejenom o dostavbu JE Temelín a rozšíření JE Dukovany, ale zejména plocha pro nový energetický zdroj Blahutovice. Přestože Politika výslovně neříká, že má jít o jadernou elektrárnu, vyplývá to mj. z toho, že obsahuje zároveň ochranu území pro vodní nádrž, která bude zdrojem chladicí vody.

Další kontakty:

Martin Fadrný, Ekologický právní servis, martin.fadrný@eps.cz, 775154 079

Václav Vik, Občané proti hluku a emisím, o.s., 723 879 771

Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, 603 208 149

Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID, 604 242 959

Aleš Hoření, Správa CHKO Český ráj, 606 632 645

Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol , 603 279 678

Jana Vitnerová, Arnika, 775315818

Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice, 731 177 074

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha