Výzva zastupitelům: Nechceme paralelní dráhu letiště Ruzyně!

15.12.2020 - PRAHA | Novinky
Foto: Letiště Václava Havla
Již tento čtvrtek se bude na pražském zastupitelstvu jednat o rozšiřování pražského Letiště Václava Havla. To by umožnilo až zdvojnásobení kapacity odbavených cestujících za rok a další budoucí navýšení leteckého provozu.

Ve čtvrtek 17. 12. bude pražské zastupitelstvo jednat o rozšiřování Letiště Václava Havla, konkrétně o změně Územního plánu, která se týká vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L. Navrhovanou změnu územního plánu již 7. prosince svým usnesením odmítla Rada hl. m. Prahy.  Jak se k návrhu postaví zastupitelstvo, těžko předvídat.

Odpor proti nové paralelní dráze má už patnáctiletou historii, nicméně realizace tohoto záměru je podporována vládní politikou velkých stavebních projektů. Rozšíření letiště přitom znamená nadměrný hluk a imisní zátěž pro městské části a obce, nad jejichž územím by letadla přistávala a vzlétala, větší dopravní zatížení okolních měst, více turistů a podporu letecké dopravy, která je zodpovědná za značný podíl emisí oxidu uhličitého do ovzduší v době, kdy více než kdy jindy potřebujeme tyto emise snižovat, abychom udrželi oteplování planety nad bezpečnou hranicí.

Záměr nové runwaye sice prošel posuzováním vlivů na životní prostředí, ovšem už před deseti lety, kdy se počítalo s kapacitou 21,2 milionů cestujících a nyní zaznívají plány navýšit ji až na 30 milionů. Od doby tohoto posuzování se Česká republika přidala ke klimatickým závazkům, které by nyní rozšířením letiště vědomě porušovala.

Rozšíření letiště zahrnuje ekologické, sociální i urbanistické aspekty, protože podobu města, ve kterém žijeme, bude všemi těmito způsoby ovlivňovat. V současné chvíli je pro občany možné zasáhnout do tohoto záměru prostřednictvím zastupitelů hlavního města Prahy, kteří mohou s projektem vyslovit nesouhlas a tak jeho realizaci značně zkomplikovat.

Pošlete zastupitelům a zastupitelkám zprávu o tom, že si rozšíření letiště nepřejete, ať je slyšet také hlas obyvatel Prahy, nejen promyšlené PR Letiště Praha a.s. Pro inspiraci jsme pro Vás výzvu na formulovali, můžete si její text zkopírovat anebo upravit podle svého uvážení.

 

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!


Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

obracím se na Vás ve věci záměru rozšíření Letiště Václava Havla. Tento projekt je velmi kontroverzní z mnoha důvodů. Zatíží městské části a obce hlukem a imisemi, které vzrostou úměrně s navýšením leteckého provozu a které budou jejich obyvatelé muset dlouhodobě snášet. S novou přistávací dráhou se dotčené území ještě rozšíří o další rezidenční zóny, což bude mít přímý dopad na každodenní život v Nebušicích, Suchdole, Lysolajích a dalších lokalitách. Současné platné posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pracuje s nepřesným vymezením hlukové zátěže a znečištění ovzduší, navíc řeší menší roční kapacitu odbavených pasažérů (21,2 miliónů) oproti současnému plánu (30 - 35 miliónů).

Více odbavených letadel bude znamenat nárůst počtu turistů v Praze. Před výpadkem letecké dopravy způsobené pandemií nemoci Covid-19 tvořili turisté 70% pasažérů letadel. V usnesení Městské části Praha 1 k záměru stavby paralelní přistávací dráhy se píše, že „na intenzivní turismus je navázáno široké spektrum podnikání, které má negativní dopad na kvalitu života místních obyvatel.“ Rozšiřování letiště je podle něj v rozporu se snahou navrátit centru města charakter místa, kde je možné kvalitně žít. Obyvatelé Prahy se budou zároveň potýkat s nárůstem automobilové dopravy, které rozšíření letiště vyvolá vzhledem k vyššímu počtu návštěvníků Prahy a vzhledem k nedořešenému kolejovému spojení na letiště.

V neposlední řadě je v současné době celoevropskou prioritou snižování emisí skleníkových plynů, na nichž má letecká doprava výrazný podíl. Podpora letecké dopravy ve chvíli, kdy jsme přijali mezinárodní závazky jako je Pařížská dohoda, je nepřijatelná. Pokud se máme vyhnout drastickým následkům klimatických změn, musíme přispívat k redukci jejich příčin. V Londýně soudy zastavily záměr rozšířit mezinárodní letiště Heathrow právě s odkazem na porušování klimatických závazků. 

Aktuálně Krajský soud Středočeského kraje vydal zamítavé stanovisko k plánu rozšíření pražského letiště vzhledem k “opomenutí některých významných zdrojů hluku a emisí při vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů záměru.”

Také značná výše státní investice do rozšíření letiště, 55 miliard korun, nedává smysl, když uvážíme, že projekt povede ke zhoršení kvality života Pražanů a ve svém efektu k prohloubení klimatické krize. 

Z výše uvedených důvodů na Vás apeluji, abyste se proti záměru vymezil/a a podpořil/a odpor proti rozšiřování Letiště Václava Havla v nadcházejícím územním řízení.

S pozdravem


 KONTAKTY RADNÍCH, ZASTUPITŮ A ZASTUPITELEK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZASTUPITELÉ A ZASTUPITELKY

Martin Arden Piráti Martin.Arden@praha.eu
Mgr. Martin Benda PRAHA SOBĚ Martin.Benda@praha.eu
Mgr. Ing. Jaromír Beránek Piráti Jaromir.Beranek@praha.eu
Václav Bílek ANO 2011 Vaclav.Bilek@praha.eu
Ing. Lubomír Brož ANO 2011 Lubomir.Broz@praha.eu
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. PRAHA SOBĚ Lenka.Burgerova@praha.eu
Ing. Mariana Čapková PRAHA SOBĚ Mariana.Capkova@praha.eu
Mgr. Jan Čižinský PRAHA SOBĚ Jan.Cizinsky@praha.eu
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Martin.Dlouhy@praha.eu
PharmDr. Petr Fifka ODS Petr.Fifka@praha.eu
Mgr. Marta Gellová ANO 2011 Marta.Gellova@praha.eu
Mgr. Karel Hanzlík ODS Karel.Hanzlik@praha.eu
Bc. Aneta Heidlová Piráti Aneta.Heidlova@praha.eu
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Petr.Hlavacek@praha.eu
Ing. Petr Hlubuček TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Petr.Hlubucek@praha.eu
Mgr. Eva Horáková Piráti Eva.Horakova@praha.eu
MUDr. Zdeněk Hřib Piráti Zdenek.Hrib@praha.eu
Ing. Jakob Hurrle PRAHA SOBĚ Jakob.Hurrle@praha.eu
Mgr. Jan Chabr TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Jan.Chabr@praha.eu
JUDr. Jaroslava Janderová ODS Jaroslava.Janderova@praha.eu
Mgr. Milena Johnová PRAHA SOBĚ Milena.Johnova@praha.eu
Ondřej Kallasch Piráti Ondrej.Kallasch@praha.eu
MUDr. Tomáš Kaštovský ODS Tomas.Kastovsky@praha.eu
Mgr. Jiří Knitl PRAHA SOBĚ Jiri.Knitl@praha.eu
Ing. Jana Komrsková Piráti Jana.Komrskova@praha.eu
JUDr. Hana Kordová Marvanová TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Hana.Kordova.Marvanova@praha.eu
Ing. Ladislav Kos Piráti Ladislav.Kos@praha.eu
Mgr. Jiří Koubek, DiS. TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Jiri.Koubek@praha.eu
Bc. Michaela Krausová Piráti Michaela.Krausova@praha.eu
Mgr. Petr Kubíček TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Petr.Kubicek@praha.eu
Ing. Radek Lacko ANO 2011 Radek.Lacko@praha.eu
Viktor Mahrik Piráti Viktor.Mahrik@praha.eu
Ing. Ondřej Martan ODS Ondrej.Martan@praha.eu
Milan Maruštík ANO 2011 Milan.Marustik@praha.eu
Tomáš Murňák Piráti Tomas.Murnak@praha.eu
Ing. Patrik Nacher ANO 2011 Patrik.Nacher@praha.eu
Stanislav Nekolný, MBA ANO 2011 Stanislav.Nekolny@praha.eu
Radomír Nepil ANO 2011 Radomir.Nepil@praha.eu
JUDr. Petr Novotný ANO 2011 Petr.Novotny@praha.eu
Ing. Ivan Pilný ANO 2011 Ivan.Pilny@praha.eu
RNDr. Jana Plamínková TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Jana.Plaminkova@praha.eu
RNDr. Marcela Plesníková ANO 2011 Marcela.Plesnikova@praha.eu
Mgr. Tomáš Portlík ODS Tomas.Portlik@praha.eu
JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Jiri.Pospisil@praha.eu
Ing. Ondřej Prokop ANO 2011 Ondrej.Prokop@praha.eu
Ing. Pavel Richter TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Pavel.Richter@praha.eu
Ing. Miloš Růžička TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Milos.Ruzicka@praha.eu
Ing. Martin Sedeke ODS Martin.Sedeke@praha.eu
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ Adam.Scheinherr@praha.eu
Mgr. Jakub Stárek ODS Jakub.Starek@praha.eu
PhDr. Pavel Světlík PRAHA SOBĚ Pavel.Svetlik@praha.eu
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS Bohuslav.Svoboda@praha.eu
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. Piráti Vit.Simral@praha.eu
Bc. Tomáš Štampach ODS Tomas.Stampach@praha.eu
MgA. Hana Třeštíková PRAHA SOBĚ Hana.Trestikova@praha.eu
Ing. Alexandra Udženija ODS Aleksandra.Udzenija@praha.eu
Ing. David Vodrážka ODS David.Vodrazka@praha.eu
Mgr. Radek Vondra TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Radek.Vondra@praha.eu
Pavel Vyhnánek, M.A. PRAHA SOBĚ Pavel.Vyhnanek@praha.eu
Jan Wolf TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Jan.Wolf@praha.eu
Mgr. Adam Zábranský Piráti Adam.Zabransky@praha.eu
Jiří Zajac ODS Jiri.Zajac@praha.eu
Mgr. Zdeněk Zajíček ODS Zdenek.Zajicek@praha.eu
Pavel Zelenka PRAHA SOBĚ Pavel.Zelenka@praha.eu
Petr Zeman PRAHA SOBĚ Petr.Zeman@praha.eu

 

RADNÍ

MUDr. Zdeněk Hřib- Zdenek.Hrib@praha.eu

Ing. Petr Hlubuček- Petr.Hlubucek@praha.eu

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.- Adam.Scheinherr@praha.eu

Pavel Vyhnánek, M.A.- Pavel.Vyhnanek@praha.eu

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček- Petr.Hlavacek@praha.eu

Mgr. Adam Zábranský- Adam.Zabransky@praha.eu

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.- Vit.Simral@praha.eu

JUDr. Hana Kordová Marvanová- Hana.Kordova.Marvanova@praha.eu

Mgr. Jan Chabr- Jan.Chabr@praha.eu

MgA. Hana Třeštíková- Hana.Trestikova@praha.eu

Mgr. Milena Johnová- Milena.Johnova@praha.eu

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: