Záznam z veřejného projednání vlivu spalovny v Pardubicích na životní prostředí

9.12.2009 - PARDUBICE | Novinky
V Pardubicích se odehrálo historicky největší veřejné projednání vlivů nějakého projektu na životní prostředí. Na hokejovém stadionu se sešlo pět tisíc lidí.

V Pardubicích se odehrálo historicky největší veřejné projednání vlivů určitého projektu na životní prostředí. Obyvatelé Pardubic i okolních měst a obcí prokázali, že spalovnu nebezpečných odpadů nechtějí už tím, že posbírali historicky nejvíce podpisů pod petici protestující proti stavbě spalovny odpadů. Že jejich zájem o tento projekt a hlavně odpor proti němu neutuchá, dokázala i nezvykle hojná účast na projednání vlivů na životní prostředí (EIA), které se konalo v pardubické ČEZ Aréně ve středu 9. prosince 2009 od 17,30 až do pozdní noci. Projednání řídil náměstek ministra životního prostředí Ing. Karel Bláha, CSc., což svědčí o tom, že Ministerstvo životního prostředí ČR nebere odpor místních občanů na lehkou váhu. Řada lidí ocenila objektivnost řízení veřejného projednání. Na následujících řádcích je on-line záznam, jak jsme se pokusili ho pořídit. Omluvte místy „splašenou“ interpunkci či překlepy, k nimž došlo ve snaze zachytit z projednání co nejvíce.

17 - 18 hodin

17:30 – zahájení veřejného projednání náměstkem ministra životního prostředí Ing. Karlem Bláhou, CSc., který oznamuje, že toto projednání bude z pověření ministra řídit

17:40 – zástupce Ministerstva životního prostředí ČR Ing. Lukáš Vozka čte historii projednávání (několikeré vrácení dokumentace, první neúspěšné veřejné projednání svolané do příliš malého prostoru, předání petice ministrovi až po dnešní jednání)

17:52 – Karel Bláha připomíná, že ministr slíbil, že petice i všechny připomínky budou vzaty v úvahu

17:53 – předává slovo zástupci oznamovatele AVE CZ, v sále se ozývá pískot, náměstek ministra uklidňuje publikum

17:55 – zástupce AVE CZ prohlašuje, že jejich cílem je zlepšit životní prostředí v Pardubicích, což vyvolává znovu nevoli přítomných; poté, co pískot ustává, opakuje argumenty AVE CZ – tedy, že v Pardubickém kraji vzniká asi 36 tisíc spalitelných odpadů a nelze je podle jeho tvrzení likvidovat jinak, než spálením; tvrdí, že ve spalovně nebudou a nemohou být odstraňovány žádné odpady ze zahraničí; lidé křičí: "Lžete! Lžete!"

18 - 19 hodin

18:04 – AVE CZ pokračuje v představení projektu často přerušováno výkřiky nespokojených obyvatel Pardubic, atmosféra je jako na hokejovém zápase; AVE CZ tvrdí, že v rámci jejich projektu jim jde o ochranu životního prostředí, reakce lidí je: Jde vám o peníze. Lžete! Co se týče hmotnosti, spalovna bude údajně redukovat množství odpadů na 30 – 40% spalovaného odpadu.

18:09 – slovo dostává autor dokumentace EIA, profesor Jaroslav Hyžík, CSc.; opakuje závěr své dokumentace, a sice, že modernizace spalovny bude mít pozitivní vliv na životní prostředí – sníží se podle něj emise, říká doslova: „Tato kampaň byla provázena lžemi a bludy.“ Vytrhuje některá tvrzení odpůrců spalovny a dokumentuje, že se nezakládají na faktech, samozřejmě necituje ta, která jsou mu nepohodlná. Říká, že to není spalovna jedů, ale toxických odpadů. Tvrdí, že v Evropě jsou spalovny o kapacitě 90 tisíc tun za rok.

18:14 – J. Hyžík popisuje technologické schéma spalovny. Lidé jeho tvrzení často odměňují pískotem, jelikož spalovnu jenom chválí.

18:17 – vystoupení uzavírá prohlášením, že není čistější zdroj energie než spalování odpadu ve spalovnách, což vyvolává i výkřiky „Jseš podplacenej“. Náměstek Bláha jej přerušuje a vyzývá ho, aby se věnoval hodnocení dopadů na životní prostředí a že má ještě dvě minuty. Tvrzení, že „Neexistuje jediný racionální důvod modernizaci spalovny bojkovat“ vyvolává asi půlminutový pískot s výkřiky.

18:20 – slovo dostává Ing. Josef Tomášek, CSc., zpracovatel posudku

18:22 – Tomášek zmiňuje, že mu bylo vytýkáno srovnání se spalovnou komunálního odpadu, ale zde jde o spalovnu nebezpečného odpadu; pokouší se zdůvodnit, proč tak dělal a říkal, že jediný rozdíl je, že spalovny nebezpečných odpadů i při přijetí odpadů s vyšším obsahem organických látek musí jet za vyšších teplot než komunální; vzdálenost spalovny od obytné zóny – říká, že jsou i spalovny blíže k obytné zóně a WHO nezaznamenala žádné negativní dopady; po dalších argumentech na obhajobu spalovny se zvyšuje nesouhlas obyvatel 

18:29 - posuzovatel uzavírá slovy: „Spalovny nebezpečných odpadů neznamenají významné zdravotní riziko s výjimkou těch, které nesplňují legislativní předpisy EU.“

18:29 – slovo dostává hejtman Pardubického kraje, Mgr. Radko Martínek; „Pardubický kraj s umístěním spalovny nesouhlasí a nikdy s ním nebude souhlasit ,“ konstatoval - předává slovo náměstkovi hejtmana  Janu Tichému.

18:30 – náměstek Tichý říká, že Pardubický kraj nesouhlasí s posuzováním kapacity spalovny. Označuje pochybení posudkáře, který navrhuje kapacitu spalovny 12 tisíc tun ročně. Kraj nesouhlasí také s bilancí odpadů, ale sám posudkář předpokládá, že do spalovny bude sváženo z okruhu 50 km, pak je to množství odpadů daleko nižší. Klade otázku: „Jak se bude diagnostikovat nebezpečnost odpadů ze starých ekologických zátěží. Kraj nesouhlasí s tím, že technologické vody mají být vypouštěny do povrchových vod, přestože mohou být kontaminované dioxiny. 31. srpna hořela mezideponie nebezpečných odpadů v Synthesii (budoucí sklad nebezpečných odpadů spalovny), a proto požaduje Pardubický kraj lepší vyhodnocení vlivu havárií. Cituje studie, které říkají, že v okolí spaloven stoupá nemocnost o 30%.

18:36 – vedoucí projednání vyzývá k ukončení podrobných připomínek; náměstek kraje žádá o čas, protože připomínek je hodně a on nemůže za to, že jich je tolik; dostává ho

18:38 – Tichý pokračuje: „To, že je spalovna v souladu s územním plánem je proto, že se zde žádný územní plán od roku 1989 nemohl aktualizovat. V celé ČR neexistuje koncepce nakládání s nebezpečnými odpady. Dokud to nemáme, nestavějme další spalovny nebezpečných odpadů. Já říkám, že my všichni tu se spalovnou nesouhlasíme.“ Na závěr vyzval ministerstvo, aby vydalo záporné stanovisko.

18:40 – náměstek Tichý končí, je odměněn dlouhým potleskem, dostává slovo primátor Pardubic. Jakub Deml.

18:41 – „Odpor proti spalovně spojil politiky napříč politickými stranami. Jsem rád, že veřejnost se postavila proti záměru,“ říká mimo jiné pardubický primátor „Postavit sem spalovnu nezaručující absolutní bezpečnost a nulové emise je nezodpovědnost a hazard. Věřím slovům pana ministra, že bude všechny připomínky vážit a vydá nesouhlasné stanovisko.“ Je

18:45 – primátor uzavírá konstatováním, že zastupitelstvo města Pardubic „opakovaně nesouhlasí s výstavbou spalovny a vyzývá ministerstvo, aby vydalo nesouhlasné stanovisko na tento projekt“. Na závěr proslovu

18:50 – primátor Deml předává slovo náměstkovi Michalovi Koláčkovi, aby podrobněji zdůvodnil argumenty města proti spalovně. Město nadále nesouhlasí s výstavbou spalovny na návětrné straně města a v bezprostřední blízkosti města Lázně Bohdaneč. Nesouhlasíme s argumentací, že spalovny jsou stavěny v blízkosti měst – například Curych, Vídeň nebo Liberec. Koláček říká, že to tak sice je, ale to jsou spalovny komunálních a nikoliv nebezpečných odpadů. Pardubice jsou také znepokojeny kapacitou spalovny. Dokumentace navrhuje kapacity 15 a 20 tisíc tun. Posudek pak navrhuje kapacitu 12 tisíc tun, což podle posudkáře byla kapacita staré spalovny, Koláček argumentuje tím, že ale ta spalovala množství odpadů hrubě pod svoji kapacitu, a proto žádnou spalovnu nebezpečných odpadů v Pardubicích nepotřebujeme.

18:58 – Koláček říká, že by sklad odpadů (tzv. mezideponie) měl být posouzen podle zákona

18:58 – náměstek Bláha říká, že dostal informaci, že je nás tu přes pět tisíc, slovo dostává Milena Vojtíšková, zastupující Komisi pro životní prostředí města Pardubice, která po věcných argumentech říká „Odmítáme byznys hazardující s lidským zdravím,“, po potlesku vyzývá k vydání záporného stanoviska.

19 - 20 hodin

19:01 – vystupuje Zuzana Zastávková z městského obvodu Pardubice 6 – zastupitelstvo tohoto obvodu opakovaně s výstavbou spalovny nesouhlasí a vyzývá ministerstvo, aby vydalo nesouhlasné stanovisko; poukazuje na to, že kapacita spalovny není zdůvodněna a konstatuje, že studie Eko Best nevzala v úvahu, kolik ze spalitelných odpadů opravdu musí být likvidováno spálením, je nesmysl, aby se muselo pálit 90% spalitelných nebezpečných odpadů; „Snížení počtu provozních hodin nemůžeme považovat za variantní řešení, protože umožní kdykoliv najet na kapacitu 20 tisíc tun za rok.“; žádá za obvod vydání nesouhlasného stanoviska.

19:07 – je vyzván zástupce MO Pardubice 7, starosta Milan Tichý

19:07 – z představení AVE CZ vyplývá, že nám tu chtějí postavit lázně, není tomu tak, jsem starostou v Rosicích, kde se vyskytuje největší procento lidí nemocných rakovinou v Pardubicích kvůli vlivům průmyslových provozů, nemohu proto souhlasit s dalším zvyšováním rizika

19:09 – starosta Tichý říká, že získal informaci, že Synthesia produkuje ročně přes 380 tun nebezpečných odpadů, není to tedy v řádech tisíců natož desetitisíců

19:10 – náměstek Bláha zve zástupce obce Rybitví

19:10 – celá obec Rybitví nesouhlasí se zprovozněním spalovny říká pak Krejčí zastupující Rybitví

19:11 – přichází starosta obce Srnojedy a začíná tím, že je to obec, která by byla spalovně nejblíž; jako obec jsme jako první podali nesouhlasnou petici se spalovnou a uzavírá „Obec Srnojedy za všechny své občany říká ne modernizaci spalovny.“

19:13 – vystupuje paní Vlašíčková, místostarostka obce Srnojedy a vrací se k srpnovému požáru mezideponie odpadů, kterou provozuje společnost AVE CZ, kouř z tohoto požáru nešel na Srnojedy, ale už na Rosice, připomíná;

19:15 – Bláha zve zástupce Lázní Bohdaneč, u mikrofonu se objevuje další zástupce Srnojed a konstatuje, že dokumentace neodpovídá požadavkům na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí a argumentuje špatným vyhodnocením imisní situace

19:17 – Lázně Bohdaneč přicházejí zosobněné starostkou Lázní Bohdaneč

19:18 – máme jednu neblahou zkušenost s nejmenovanou společností zabývající se likvidací odpadů; společnost slíbila vystavět komunikaci a dosud slib nesplnila, dodnes starostka řeší stížnosti občanů na tuto společnost

19:19 – vystupuje místostarostka obce Černá u Bohdanče; jedním z hlavních důvodů nesouhlasu se spalovnou je nárůst dopravy v obci; výstavba spalovny se negativně odrazí na celé ekonomice obce kvůli nižšímu zájmu o obec

19:21 – je vyzván Krajský úřad Pardubického kraje; vystupuje vedoucí odboru ž.p. Josef Hejduk, stanovisko Krajského úřadu se plně ztotožňuje se stanoviskem krajské samosprávy; mimo to říká, že nebyl dostatečně vyhodnocen dopad spalovny na faunu; krajský úřad žádá průzkum delší než jeden měsíc; KÚ podporuje závěr vydat nesouhlasné stanovisko

19:24 – vystupuje Miroslav Míča Magistrátu města Pardubic, který zásadně nesouhlasí s výstavbou spalovny

19:25 – zástupkyně úřadu obvodu Pardubice 6 a poté obvodu Pardubice 7, konstatují, že zaslali svá stanoviska, obvod Pardubice 7 konstatuje, že nesouhlasí s výstavbou spalovny

19:26 – Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Ing. Havel z ní říká, že hygienu zajímá hlavně oblast hluku a hodnocení vlivů na veřejné zdraví; vyžádali si řadu podkladů, mimo jiné chtěli vyhodnocení současného stavu ovzduší na zdraví obyvatel a poté příspěvku spalovny; „Máme stále připomínky k té části vyhodnocující vliv na zdraví tak, aby byla srozumitelná veřejnosti. Je nám jasné, že mnoho lidí tady tu dokumentaci nečetlo a stačí jim pár pojmů jako nebezpečný odpad, spalovna atd., aby si udělali vlastní závěr.“ Lidé začínají být nespokojení a na závěr zástupce KHS

19:30 – náměstek Bláha říká: „Nevidím zde zástupce České inspekce životního prostředí a to považuji za hrubé porušení služebních povinností.“

19:32 – je pozváno město Hradec Králové, které zastupuje náměstkyně Pavla Finfrlová, která mimo jiné říká, že když „Každý ví, že když se spalovna zprovozní, emise se zvýší,“ označila prohlášení zpracovatelů dokumentace za demagogii. Město Hradec Králové vyjadřuje ve svém usnesení nesouhlas se záměrem modernizace spalovny, uzavírá. Přestože se Hradec a Pardubice často škádlí, v tomto jsme jednotni a ministerstvo by to mělo vzít na vědomí.

19:35 – k mikrofonu je pozván zástupce města Chrudimi, místostarosta Petr Řezníček; město Chrudim se přihlásilo do sítě Zdravá města, místostarosta říká, že hlas města zní jasně: město Chrudim nesouhlasí s tím, aby takovéto zařízení přineslo do aglomerace další negativní zátěž; v souladu s názorem obyvatel nesouhlasíme s tímto záměrem

19:38 – obec Břehy, která se vyjádřila zde nemá zástupce, poté je vyzván starosta Horního Jelení; výstavba spalovny je podnikatelský záměr podtrhává starosta a říká, že je třeba snižovat produkci nebezpečných odpadů už na úrovni jednotlivců a obcí; poukazuje na lidský faktor, který sehrává roli při vzniku katastrof, přestože jsme tu slyšeli, že technologie je bezpečná; „Jako starost Horní Jelení vyslovuje nesouhlas se stavbou spalovny v Rybitví.“

19:42 – jsou vyzváni zástupci dalších obcí a úřadů, vystupuje starostka Jiráková z obce Srhy a připojuje se jménem obce k hlasům proti spalovně

19:43 – náměstek Bláha si bere 3 minuty ke shrnutí toho, co slyšel. „Připomínky, které jste vznesli, mne přímo překvapily svojí věcností,“ zahájil. Rekapituluje aktualizaci Národního plánu odpadového hospodářství. Dále reaguje na poznámky týkající se zákona o závažných chemických haváriích. „Z první vody si troufám říci, že máte pravdu,“ řekl Bláha k připomínkám týkajícím se tohoto zákona.

19:46 – Bláha říká pravidla další diskuse, kdy dostane slovo veřejnost

19:50 – dostává slovo zástupce sdružení Stop spalovně a říká, že při schůzce s ministrem Dusíkem získali dojem, že připomínky bude MŽP brát vážně; konstatuje, že si myslí, že společnost AVE CZ si z nás všech dělá legraci – nejde o modernizaci spalovny, ale zprovoznění nové; „Zajímá mne, co se stane v případě havárie? Do schránky jsme dostal letáček, kde si hrála holčička mezi kopretinami. Díky našemu aktivistovi jsem však dostal i jiné obrázky z havárií spaloven – Prešov, Záhřeb – žádné holčičky si tam nehrály, byly tam závaly dýmu,“ řekl mimo jiné. Čte věty z materiálu firmy AVE, promítá obrázky z požárů spaloven. Děkuje ministerstvu za to, že začalo jednat v principu tzv. dobré správy jako jiné úřady. „Vadí mi, že lžete nejen nám, ale že si dovolíte lhát i našemu ministerstvu,“ řekl směrem k firmě AVE CZ.

19:57 – vystupuje Jan Linhart ze sdružení Stop spalovně a shrnuje připomínky sdružení; říká, že prachovická cementárna už spaluje odpad ze starých ekologických zátěží v Pardubicích

20 - 21 hodin

20:02 – vystupuje doktor Svoboda, lékař spolupracující se sdružením Stop spalovně; říká na adresu profesora Hyžíka, že lže, když tvrdí, že spalovna nebude mít vliv na zdraví obyvatel, přestože produkuje stovky nebezpečných látek a dioxiny jsou jen zlomek; dále připomíná tragédii v Bhópálu a připomíná riziko havárie; nesouhlasí s malým odhadem množství aut, nebudou jezdit plně vytížená, budou jezdit po barelech – sklízí opakovaně potlesk přítomných; zmiňuje celou řadu dalších argumentů ke zdravotní zátěži – za posledních 20 let se zvýšila rakovina slinivky o 20%, cituje další data o nárůstu onemocnění rakovinou; pětinásobně se zvýšil výskyt rakoviny močového měchýře; z 10 milionů obyvatel ČR se očekává, že 600 tisíc lidí onemocní rakovinou

20:10 – slovo si bere Willy Hána, architekt a argumentuje, že postup načrtnutý firmou AVE CZ nahrazuje stavební zákon, doslova říká: „Likvidují stavební zákon,“ a dokumentuje to na schématu. Vliv na životní prostředí je brán v potaz jen na úrovni územního řízení, to je zásadní.

20:17 – náměstek Bláha se snaží vrátit diskusi k předmětu spalovna

20:19 – Bláha navrhuje nechat reagovat autora dokumentace a posudku, profesor Hyžík obviňuje doktora Svobodu ze lži; říká, že i nejstabilnější látky se rozloží při 750 stupních Celsia; Svoboda říká, ale dioxiny ne (pozn. autora záznamu: a má pravdu); Svoboda říká: „Vy tady ohrožujete zdraví moje, mých dětí, mé ženy, mé tchýně,“ a sklízí potlesk. Hyžík opakuje, že dioxiny jsou při 750 stupních nestabilní. Zástupce AVE CZ reaguje na Svobodu a ptá se, zda lidé vědí, v jakém prostředí žijí, zda se nedomnívají, že nejenom znečištěný vzduch, ale také půda je znečištěná. Ptá se, kdo ví, co vše je obsaženo v půdě a následně ve vodě. Lidé opakovaně pískají, říkají „Nikdo vás tady nechce, běžte domů.“ Svoboda říká, nechci tady strašit, ale chci podotknout, že s těmi zátěžemi okolo Semtína je to jako se psím exkrementem, když do něj šlápnete, cítíte to.

20:26 - dělejme s tím něco, až budeme moudřejší, spalování není nejlepší řešení reagoval zhruba doktor Svoboda.

20:27 – obrací pozornost k ovzduší a říká, že ukázali čísla ČHMÚ konstatující zlepšování ovzduší a my ho chceme ještě dále zlepšit, řekl zástupce AVE CZ

20:28 – náměstek kraje Tichý říká, že sám posuzovatel konstatuje, že na polychlorované bifenyly je třeba k likvidaci 1100 stupňů a to AVE CZ nezaručuje

20:30 – Daniel Kůs z Pardubic; cituje z článku o jiné metodě likvidace odpadů, po něm vystoupil Jiří Jiroud z Pardubic, který řekl, že už nemůže poslouchat tu demagogii a myslí si, že to je protože primátor Deml chce znovu kandidovat

20:43 – Antonín Novák ze sdružení Stop spalovně se zaměřil na problém dioxinů a říká, že AVE CZ se netají tím, že v Horním Rakousku by s takovouto spalovnou neuspěla, poukazuje na to, že by tzv. katalytické jedy, například olovo, mohly vyřadit z provozu katalytický filtr na zachycování dioxinů; chce, aby AVE doložila, že nemohou vzniknout nebezpečné látky nesledované českou legislativou

20:50 – slovo dostává Josef Letuška z Chrudimi a ptá se, jak bude zajištěno kontinuální měření? „Vy něco vezmete, vyfouknete to komínem a to co zbyde uložíte na skládku u Čáslavi.“

20:52 – posudkář Tomášek obhajuje svoji nezávislost na firmě; je pravda, že na spalování PCB byl dříve požadavek teplota 1200 stupňů, dnes se již soudí, že stačí 1100 stupňů, navrhl jsem limit, protože jsem nenašel v legislativě odpověď o účinnosti spalování, pokračuje v reakcích, kde opakuje věci obsažené v posudku; mluvilo se o spalování odpadů v Prachovicích, jde o spoluspalování, cementárny mají sice podobné limity jako spalovny, ale má to zádrhel, že cementárny zavedly redukci dusíku přidáním močoviny, ale další omezování škodlivin tam není, takže cementárna nemůže spalovat vše, jinak by neplnila limity; kapacit z hlediska provozních hodin je kontrolovatelná

21 - 23 hodin

Jednání stále probíhá. Omlouvám se za výpadek, stál jsem v řadě na vznesení připomínek a dotazů.

23 - 0:30 hodin

23:10 – projednání stále probíhá, právě vystupuje zástupce Greenpeace Jan Ponos, už se blíží k závěru svého vyjádření; „Když se člověk podívá na tituly autorů dokumentace a posudku, mohl by si člověk myslet, že spalovna životnímu prostředí prospěje. Ale papír snese všechno. Byli jsme tu svědky kritického myšlení občanů, ale navrhovatel spalovny a autor dokumentace kritické myšlení vůbec neprokázali. Za Greenpeace žádám, aby ministerstvo toto zohlednilo a vydalo záporné stanovisko.“

23:18 – probíhá diskuse mezi jedním z obyvatel Pardubic a posudkářem Tomáškem o potřebné teplotě pro spalování PCB; poté se občan ptá firmy AVE CZ, v kterých jiných oborech má účast hornorakouská vláda; AVE CZ reaguje, že není hornorakouská vláda

23:24 – další diskuse se točí kolem prohlášení ředitele AVE CZ, pana Mužíka „Kdybych měl splnit, co požadujete, mohl bych tu spalovnu postavit v Rakousku,“ firma říká, že jedná s právníky o žalobě ohledně tohoto citátu; vystoupil náměstek hejtmana Tichý a řekl, že toto řekl pan Mužík jemu, takže AVE CZ nemusí hledat složitě viníka

23:29 – AVE CZ v reakci na dotaz dalšího občana říká, že průmyslové odpady vznikající v Pardubicích jsou likvidovány jinde v České republice, což je neekologické

23:32 – vzhledem k tomu, že v hale nebyly zásuvky, došla mi baterie v notebooku a musel jsem přerušit online informování, pokračuje tedy dodatečný zápis.

23:34 – pan Hromádka z Pardubic říká, že zkrácení příspěvků neposkytuje dostatečný prostor, protože příspěvky byly zkráceny maximálně na pět minut a že proto veřejné projednání napadne u soudu

24:00 - řada tazatelů je stále dlouhá; mezi půlnocí a koncem jednání vyzval zástupce sdružení Stop spalovně firmu AVE CZ, aby přestala okrádat o čas jak státní úřady, tak veřejnost v Pardubicích a od záměru modernizovat spalovnu upustila;

00:30 – zhruba půl hodiny po půlnoci ukončil Karel Bláha se svolením přítomných lidí i těch, kdo ještě čekali v řadě na mikrofon, veřejné projednání s tím, že ministerstvo zohlední všechny připomínky, i ty, které ještě přijdou písemně.

V závěru projednání náměstek ministra životního prostředí Ing. Karel Bláha, CSc. řekl, že MŽP slíbilo vydat závěrečné stanovisko k procesu EIA ve druhé půli ledna 2010 a současně dodal, že přepsání záznamu veřejného projednání bude složité. Rovněž konstatoval, že i pro něj bylo takovéto veřejné projednání velká zkušenost a že zatím nic takového nezažil. Poděkoval rovněž za pomoc městu Pardubice a Pardubickému kraji. Po něm ještě primátor Pardubic Jakub Deml poděkoval pro změnu ministerstvu za objektivní vedení veřejného projednání.

Zaznamenat veřejné projednání se v pardubické ČEZ Aréně snažil Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Fotografie z veřejného projednání

Stránky věnované spalovně v Pardubicích a dalším problémům.

Banner-stika

Sledujte nás: