Žebříčky největších znečišťovatelů v ČR podle IRZ pro látky s endokrinními účinky

8.4.2009 - PRAHA | Tiskové zprávy
Sdružení Arnika dnes zveřejnilo žebříčky největších znečišťovatelů látkami narušujícími fungování soustavy regulující hormony v lidském těle (látkami s endokrinními účinky). „Z hlášení průmyslových provozů do Integrovaného registru znečišťování (1) za rok 2007 jsme zjistili, že je vypouštějí ve velkém mnohé průmyslové podniky,“  řekla Mgr. Kateřina Hryzáková z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

K největším průmyslovým zdrojům těchto látek v České republice patří především provozy Spolchemie v Ústí nad Labem, Nová Mosilana, a.s. Brno či Hobas CZ, s.r.o. v Uherském Hradišti. U posledně jmenovaných se jedná hlavně o vysoké emise tetrachlorethylenu (2) a styrenu (3) do ovzduší, zatímco v případě Spolchemie se jedná hlavně o vysoká kvanta hexachlorbenzenu (4) a pentachlorbezenu předávaných v odpadech. Tyto odpady z chemické výroby ve Spolchemii se většinou spalují. „Jejich spalováním vznikají skupiny dalších látek dioxinů (5) a polychlorovaných bifenylů, které mají podobný efekt již ve velice nízkých koncentracích,“ upozornila na dnešní tiskové konferenci Mgr. Kateřina Hryzáková.

„Řada látek s endokrinním efektem ovšem na seznamu těch, které průmysl musí ohlašovat do IRZ, vůbec nefiguruje. To je také případ například bisfenolu A, který vyrábí Spolchemie a používá ho při výrobě epoxidových pryskyřic. Nevíme tedy, jaké jsou jeho úniky do životního prostředí. Z více jak tříset látek hodnocených jako endokrinní disruptory je jich na seznamu IRZ jen deset. V tomto ohledu by tedy potřeboval výrazně doplnit. To bude i jedno z doporučení, které budeme adresovat Evropské komisi,“ řekl dnes vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

„Nejlépe by bylo, kdyby bisfenol A byl zakázán a Spolchemie jej nahradila jinou látkou a současně změnila technologii tak, aby zamezila tvorbě hexachlorbenzenu jako vedlejšího produktu,“ uzavřel Petrlík.

Příloha: Tabulky s celostátními žebříčky

Do skupiny látek s endokrinními účinky náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlašované do IRZ: atrazin, chloralkany (C10-13), di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP), hexachlorbenzen (HCB), pentachlorbenzen, polychlorované dioxiny + furany (PCDD/F), polychlorované bifenyly (PCB), tetrachlorethylen (PER), trichlorbenzeny, styren.

V kolonce „Trend“ je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2006 úniky či přenosy škodlivých látek zvýšila či snížila. Pomlčka je u firem, které minulý rok neohlašovaly, vlnovka znamená přibližně stejný údaj jako v loňském roce. Do součtů v tabulkách nejsou započtena množství látek odhlášených do IRZ pod hodnotou ohlašovacích prahů.

Tabulka 1 – Celostátní žebříček největších původců endokrinních látek v emisích do ovzduší a v únicích do vody

Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin s endokrinními účinkyobsažených v celkových únicích do ovzduší, vody. Podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2007 (http://www.irz.cz) se úniky týkaly těchto látek: atrazin, chloralkany (C10-13), di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dioxiny + furany (PCDD/F), tetrachlorethylen (PER), trichlorbenzeny, styren.

  

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

1.

Nová Mosilana, a.s.

Nová Mosilana, a.s.

Brno

JmK

13200,0

-

2.

HOBAS CZ spol. s r.o.

HOBAS CZ spol. s r.o.

Uherské Hradiště

ZlK

11860,0

3.

Groz-Beckert Czech s.r.o.

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

ZlK

8172,0

4.

L.A.S.T., spol. s r.o.

Tečovice

Tečovice

ZlK

7946,0

5.

RIHO CZ, a.s.

RIHO CZ, a.s.

Suchý

JmK

6736,0

6.

ACO Industries, k.s.

ACO Industries, k.s.

Přibyslav

Vys

5882,6

7.

MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL, a.s., Jihlava, závod 01 Jihlava

Jihlava

Vys

5631,0

-

8.

Groz-Beckert Czech s.r.o.

Lužice

Lužice

JmK

5448,0

9.

TEiKO spol.s r.o.

TEiKO spol. s r.o.

Spytihněv

ZlK

5085,0

10.

JIP - Papírny Větřní, a. s.

JIP-Papírny Větřní, a.s.

Větřní

JčK

5060,0

-

  

Tabulka 2 – Celostátní žebříček největších zdrojů endokrinních látek přenesených v odpadech a  v odpadních vodách

Pořadí provozoven podle množství látek s endokrinními účinky, které v odpadech anebo v odpadních vodách předaly jinam. Podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2007 (http://www.irz.cz) se úniky týkaly těchto látek:di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP), hexachlorbenzen (HCB), pentachlorbenzen, polychlorované dioxiny + furany (PCDD/F), polychlorované bifenyly (PCB), tetrachlorethylen (PER), styren.

  

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

1.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Ústí nad Labem

Ust

540946,4

2.

Fatra, a.s.

Fatra, a.s. provozovna Napajedla

Napajedla

ZlK

22000

3.

Fatra, a.s.

Fatra, a.s. provozovna Chropyně

Chropyně

ZlK

19400

~

4.

VISHAY ELECTRONIC spol. s.r.o.

Závod Blatná ESTA

Blatná

JčK

10005

-

5.

BODYCOTE HT s.r.o.

Bodycote HT s.r.o. provoz Plzeň

Plzeň

Plz

9490

6.

MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL, a.s., Jihlava, závod 01 Jihlava

Jihlava

Vys

6474

7.

Groz-Beckert Czech s.r.o.

Lužice

Lužice

JmK

5807

-

8.

Prádelny a čistírny Náchod a.s.

Chemická čistírna Náchod

Náchod

KhK

3186

9.

Snaha, kožedělné družstvo Brtnice

Snaha, kožedělné družstvo Brtnice

Brtnice

Vys

3100

10.

JABLONEX GROUP a.s.

závod Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

LbK

3040

Tabulka 3 Celostátní žebříček pro provozovny s největšími úniky a přenosy látek s endokrinními účinky 

Pořadí provozoven, které v roce 2007 nahlásily do IRZ nejvíce látek s endokrinními účinky v únicích do ovzduší a do vodního prostředí a v přenosech odpady a odpadními vodami.¨

 

Pořadí

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

1.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Ústí nad Labem

Ust

540946,4

2.

Fatra, a.s.

Fatra, a.s. provozovna Napajedla

Napajedla

ZlK

22000,0

3.

Fatra, a.s.

Fatra, a.s. provozovna Chropyně

Chropyně

ZlK

20115,0

4.

Nová Mosilana, a.s.

Nová Mosilana, a.s.

Brno

JmK

13200,0

-

5.

BODYCOTE HT s.r.o.

Bodycote HT s.r.o. provoz Plzeň

Plzeň

Plz

12740,0

6.

MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL, a.s., Jihlava, závod 01 Jihlava

Jihlava

Vys

12105,0

7.

HOBAS CZ spol. s r.o.

HOBAS CZ spol. s r.o.

Uherské Hradiště

ZlK

11860,0

8.

Groz-Beckert Czech s.r.o.

Lužice

Lužice

JmK

11255,0

9.

VISHAY ELECTRONIC spol. s.r.o.

Závod Blatná ESTA

Blatná

JčK

10005,0

-

10.

Groz-Beckert Czech s.r.o.

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

ZlK

8172,0

Poznámky:

(1) Integrovaný registr znečišťování (IRZ) provozuje a data do něj sbírá Ministerstvo životního prostředí ČR. Lze ho nalézt na adrese http://www.irz.cz. Údaje do registru hlásí samy jednotlivé podniky, protože jim tuto povinnost ukládá zákon. Arnika pak údaje pouze analyzuje a sestavuje z nich přehledné žebříčky znečišťovatelů, které z registru nelze jednoduše vyčíst. Přítomnost v těchto žebříčcích a jejich zveřejňování mnohdy motivují podniky k eliminaci emisí škodlivých látek a k zavedení technologií, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí. Pro rok 2007 zahrnuje IRZ hlášení o únicích a přenosech od 1116 podniků, což je vyšší počet než v předchozím roce, kdy jich bylo 1094.

(2) Tetrachlorethylen se používá jako rozpouštědlo v chemických čistírnách a ve strojírenství. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho řadí mezi látky pravděpodobně karcinogenní pro člověka (kategorie 2A). Více informací o něm najdete na: /tetrachlorethylen-perchlor.

(3) Styren se používá hlavně v laminátovnách, odkud také dochází nejčastěji k jeho únikům.Styren je látka podezřelá z karcinogenních účinků a rovněž je klasifikována jako nebezpečná pro rozmnožování, tedy reprotoxická. Více informací o této látce na /styren.

(4) Hexachlorbenzen patří k perzistentním organickým látkám, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí. Tyto látky jsou nebezpečné již ve stopových koncentracích. Znečištění životního prostředí a potravního řetězce těmito látkami přispívá k poškození imunitního a hormonálního systému lidí.  Více informací o hexachlorbenzenu najdete na: /styren.

(5) Dioxiny zahrnují dvě skupiny chemických látek: polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. Jde o látky nebezpečné již ve stopových koncentracích, a proto gram představuje již závažné množství těchto látek. Více informací o dioxinech najdete na /dioxiny-pcdd-pcdf.

- - - - - - - - - - - - -

Tisková oprava:

V tiskové zprávě Arniky ze dne 8. dubna 2009 "Kde se berou v životním prostředí ČR látky poškozující hormonální systém člověka" a v souvisejících "Žebříčcích největších znečišťovatelů v ČR podle IRZ pro látky s endokrinními účinky"  byla uvedena nepřesná formulace, z níž mohlo vyplynout, že firma Hobas, a.s. vypouští do ovzduší tetrachlorethylen, látku narušující hormonální systém člověka. Firma Hobas, a.s. vypouští do ovzduší styren, zatímco druhá z firem uvedených v tiskové zprávě (Nová Mosilana, a.s.) vypouští tetrachlorethylen. Sdružení Arnika se omlouvá za nevhodné použití spojky „a“ namísto správnějšího „respektive“ mezi dvěma uvedenými látkami.
Viz tiskovou zprávu z 18. června 2009

 


 

Tato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu