dioxiny (PCDD/PCDF)

 • Stručná charakteristika

  Pod zažitým zkráceným termínem dioxiny se skrývají dvě rozsáhlé skupiny chemických látek: polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Dioxiny nemají žádný užitek a nebyly nikdy cíleně vyráběny. Jako nechtěný produkt vznikají při spalování fosilních paliv a odpadu, do prostředí se také uvolňují během průmyslové výroby, která má co dočinění s chlórem (chemický, textilní, papírenský průmysl), svým dílem přispívá i metalurgie. Dobře se váží na tukovou tkáň, k jejich bioakumulaci tak dochází především u živočichů. Pro člověka je riziková především konzumace kontaminované potravy. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Otrava vysokými dávkami se projevuje jako tzv. chlorakné.

  Seznamte se s kampaní Česko bez jedů.

  ceskobezjedu-400

  Toxické plasty do našich domovů nepatří!

  Obecně se jedná o organické sloučeniny s podobnou chemickou strukturou obsahující chlór. Přirozeně mohou dioxiny vznikat při lesních požárech nebo sopečných erupcích. Dioxiny patří mezi perzistentní organické polutanty (POPs) a v životním prostředí jsou takřka všudypřítomné. Ve vodě jsou málo rozpustné, málo těkavé, dobře se váží na pevné částice a jen zvolna podléhají rozkladu. Mezi nejvíce dioxiny zatížené komodity patří rybí produkty ze Severního a Baltského moře. Některé dioxiny jsou silně karcinogenní, teratogenní a reprotoxické.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Podrobná charakteristika

  Obecně se jedná o organické sloučeniny s podobnou chemickou strukturou obsahující chlór. Dioxiny nemají žádný užitek a nebyly nikdy cíleně vyráběny - vesměs vznikají jako nezamýšlený vedlejší produkt v různých procesech. Jako příklad lze zmínit herbicid 2,4 T, který byl vyráběn jako složka přípravku s názvem „Agent Orange“ používán k odlistění džunglí americkou armádou ve vietnamské válce (tzv. defoliant). Tento herbicid obsahoval 2,3,7,8,–TCDD jako znečisťující příměs. 2,4 T byl vyráběn mimo jiné ve Spolaně Neratovice.

  Dioxiny vznikají jako nechtěný produkt při spalování fosilních paliv a odpadu, do prostředí se také uvolňují během průmyslové výroby, která má co dočinění s chlórem (chemický, textilní, papírenský průmysl), svým dílem přispívá i metalurgie. Přirozeně mohou dioxiny vznikat při lesních požárech nebo sopečných erupcích. V případě požárů jde však často o důsledek celkové kontaminace prostředí chlororganickými látkami.

  Do skupiny dioxinů patří 75 kongenerů PCDD a 135 kongenerů PCDF. 17 kongenerů, které jsou chlorované v polohách 2, 3, 7 a 8, případně dalších, jsou toxikologicky nejzávažnější a spolu s tzv. koplanárními PCB (u nichž žádný chlór není v orto poloze) jsou zahrnuty do celkového toxického ekvivalentu TEQ, jejich skutečné koncentrace se násobí poměrnou toxicitou tak, aby výsledná hodnota odrážela i toxicitu měřeného vzorku. Naopak PCDD/F obsahující jeden až tři atomy chlóru nejsou považovány za toxikologicky závažné.

  Svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi se PCDD/F řadí mezi typické POPs (= perzistentní organické látky). Jsou velmi málo rozpustné ve vodě (především ty více chlorované), málo těkavé, ochotně se sorbující na povrch pevných částic a jen zvolna podléhající rozkladu. Likvidace dioxinů je velice obtížná. Je možné jejich spalování za velmi vysoké teploty (nad 1200 °C), ale i pak dochází k tzv. syntéze de-novo. Existují i specializované technologie chemického rozkladu dioxinů (BCD, GPCR.) Zdroje úniků dioxinů pro Českou republiku shrnuje například Národní inventura POPs v ČR (Holoubek, I. a kol. 2003).

  Aktuální situaci kontaminace potravinového řetězce dioxiny za rok 2014 je možné shlédnout v informačním bulletinu Státní veterinární správy ZDE (http://eagri.cz/public/web/file/370027/SVS_ib_01_2015.pdf)

  Více informací o dioxinech najdete například na stránkách "Dioxiny".

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle.“ (zdroj: Státní zdravotní ústav – „Dioxiny v potravinách“)

  Otrava vysokými dávkami dioxinů se projevuje tzv. "chlorakné". Typickým příkladem jsou případy dětí ze severoitalského Sevesa či z Vietnamu. Z poslední doby je znám případ otravy ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka.

  Do lidské potravy se PCDD/F dostávají prostřednictvím potravních řetězců, přičemž k nejvýznačnějším patří cesta přes vodní ekosystémy do rybího masa a tuku, které jednak slouží přímo jako potravina, a též slouží jako přísada krmivových směsí hospodářských zvířat, přes která se dostávají do jejich masa a mléka. Dalším významným vstupem PCDD/F do potravin je objemová píce hovězího dobytka, do které se dioxiny dostávají depozicí z ovzduší. Nejvíce kontaminovanými potravinami a krmivy jsou rybí maso, tuk a moučka pocházející z Baltského moře, a dále pak ze Severního moře. Obsah PCDD/F je v těchto oblastech až 10 x vyšší než u ryb z jižní polokoule a Tichomoří.

  2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxin a 2,3,4,7,8 pentachlordibenzofuran  jsou klasifikovány jako prokázané karcinogeny pro lidi (kategorie 1). Ostatní látky řazené do skupiny dioxinů byly IARC zařazeny do kategorie 3.

  EFSA (European Food Safety Agency) v roce 2018 sedminásobně snížila tolerovatelný příjem dioxinů, konkrétně ze 14 pg TEQ/kg tělesné váhy na 2 pg TEQ/kg tělesné váhy týdně. Zpřísnění bylo doporučeno vzhledem k toxicitě dioxinů pro lidské sperma.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Dioxiny jsou v životním prostředí téměř všudypřítomné vzhledem ke své chemické stálosti. Váží se na prachové částice a na tukové tkáně. Proto je najdeme spíše v sedimentech nežli ve vodách a spíše se s nimi setkáme ve vzorcích živočichů nežli ve vzorcích rostlin. Z hlediska celkové zátěže prostředí je lépe provádět měření zátěže živočichů nežli například měření koncentrací v ovzduší, které jsou značně proměnlivé a vzhledem k vysoké náročnosti měření nemají takovou vypovídací hodnotu jako hladiny dioxinů zjištěné právě ve vzorcích živočichů anebo lidí.

  Za pozaďovou hodnotu pro půdy v ČR vypočítali Holoubek a Čupr (2004) koncentraci 2,5 pg I-TEQ/g sušiny. Podrobnější hodnocení zátěže půd pak provedli následovně (všechny koncentrace jsou v pg I-TEQ/g sušiny):
  14 – 1,6 – půdy se silnou fluviální zátěží, se silnou imisní zátěží a půdy s dlouhodobou opakovanou aplikací kalů ČOV,
  1.3 – 0.5 – půdy z oblastí se smíšenou zátěží i oblastí relativně čistých (především vyšších nadmořských poloh),
  0.4 – 0.1 – půdy z převážně čistých území, místy však i území s výskytem průmyslu.

  Koncentrace dioxinů zjištěné v ovzduší se mohou pohybovat od několika femtogramů I-TEQ/m3 až například po 10 746 fg I-TEQ/m3 naměřených v roce 1996 na Náměstí Republiky v Praze. (1 fg = 10-15 g)

 • Synonyma

  Polychlrované dibenzo-p-dioxiny (dibenzoparadioxiny) a dibenzofurany, dioxiny a furany, PCDD, PCDF, PCDD/F, PCDD/DF.
 • Limity pro ovzduší

  Obecný emisní limit (PCDD/F):

  0,1 ng I-TEQ/m3 (vyhl. č. 356/2002 Sb., příloha 1)

  0,1 ng I-TEQ/m3 (limit pro emise do ovzduší ze spaloven odpadů a z provozů pro spoluspalování odpadů (nařízení č. 354/2002 Sb.)

  Imisní limit:

  *20 fgI-TEQ/m3
  * Doporučený (nezávazný) imisní limit pro venkovní ovzduší

 • Limity pro vodu

  Odpadní vody:

  0,3 ng TE/l (dioxiny v odpadních vodách z čištění spalin ze zařízení pro spalování odpadů (nařízení č. 354/2002 Sb., př. 4)

  Podzemní voda:

  A=10, B=25, C=50 (limity v pg I-TEQ/l, metodický pokyn MŽP (Věstník MŽP 3/1996)

 • Limity pro půdu

  Vyhláška 153/2016 Sb. stanoví v zemědělské půdě tzv. preventivní limity rizikových látek a prvků. Překročení těchto limitů může být za určitých podmínek rizikové a mělo by se v praxi promítnout do přijetí preventivních opatření (snížení vstupů rizikových látek do půdy). PCDD/F: 5 ng/kg sušiny (extrakce lučavkou královskou).

  Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: 100 ng/kg sušiny (extrakce lučavkou královskou).

  Hodnota mezinárodního toxického ekvivalentu I-TEQ PCDD/F (ng.kg-1 sušiny)

 • Limity pro odpady

  15 μg/kg (max. přípustná koncentrace v opadu (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *5 mg/kg (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *Tento limit se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahuje se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů a vztahuje se na:

  odpady z tepelných procesů;

  stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst);

  odpady ze zařízení pro nakládání s odpady, z čistíren odpadních vod umístěných mim místo jejich vzniku a z přípravy vody pro lidskou spotřebu a vody z průmyslového použití

 • Limity pro potraviny

  Nařízení komise (ES) 1259/2011 stanoví následující maximální limity PCDD/F v potravinách:
  (vyjádřeno jako suma dioxinů (WHO PCDD/F-TEQ)

  Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat: skot a ovce / drůbež / prasata (2,5 pg/g tuku / 1,75 pg/g tuku / 1,0 pg/g tuku)

  Játra suchozemských zvířat a produkty z nich vyrobené (4,5 pg /g tuku)

  Svalovina ryb a produkty rybolovu a výrobky z nich, kromě úhoře. Maximální limit se vztahuje na korýše kromě hnědého krabího masa a kromě masa z hlavy a hrudi humra a podobných velkých korýšů (3,5 pg/g čerstvé hmotnosti)


  Svalovina úhoře říčního (Anguilla anguilla) a produkty z ní vyrobené (3,5 pg/g čerstvé hmotnosti)

  Tuk z mořských živočichů (rybí tuk, tuk z rybích jater a tuky z dalších živočichů určené k lidské spotřebě (1,75 pg/g tuku)


  Syrové mléko a mléčné výrobky včetně máselného tuku (2,5 pg/g tuku)

  Slepičí vejce a produkty z nich vyrobené (2,5 pg/g tuku)

  Tuk z těchto zvířat: skot a ovce / drůbež / prasata (2,5 pg/g tuku / 1,75 pg/g tuku / 1,0 pg/g tuku)

  Směsné živočišné tuky (1,5 pg/g tuku)

  Rostlinné oleje a tuky (0,75 pg/g tuku)

  Potraviny pro kojence a malé děti (0,1 pg/g hmotnosti v syrovém stavu)

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací prahy v g/rok (jako TEQ):

  emise do ovzduší = 1
  emise do vody = nestanoven
  emise do půdy = 1
  přenosy mimo provozovnu = 1

  2,3,7,8 tetrachlordibenzoparadioxin je na seznamu látek, které nesmějí být podle vyhlášky č. 26/2001 Sb. součástí složení kosmetických prostředků.

  Pentachlorfenol a jeho soli a estery uváděné na trh nesmějí obsahovat hexachlordibenzoparadioxin (HCDD) v koncentraci vyšší než 0,0002 % hmot. (podle vyhl. č. 221/2004 Sb.)

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva, POPs protokol k LRTAP konvenci.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   47    PCDD+PCDF (dioxiny+furany) (jako TEQ)  0,0001  0,0001  0,0001  0,001 zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.dioxin.cz (Stránky "Dioxiny" spravované sdružením Arnika)

  2) http://arnika.org/dioxin/who.htm (Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů, zpráva WHO v českém překladu)

  3) http://www.chpr.szu.cz/monitor/tds02c/5chem/org/DIOXIN02.pdf („Dioxiny v potravinách“ - stránky SZÚ)

  4) http://arnika.org/dioxin/vietnam.shtml (Dioxiny ve Vietnamu - překlad článku o důsledcích použití Agent Orange ve Vietnamu)

 • Literatura

  1) WHO 1998: Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů. Přehodnocení přípustného denního příjmu (TDI). Konzultace WHO 25. - 29. května 1998, Ženeva, Švýcarsko Evropské centrum pro životní prostředí a zdraví při WHO. Mezinárodní program pro chemickou bezpečnost.

  2) Holoubek, I. a kol. 2003: Národní inventura perzistentních organických polutantů v České republice. TOCOEN, Brno 2003.

  3) Holoubek, I., Čupr, P. 2004: Zhodnocení výskytu PCDDs/Fs v půdách ČR a srovnání s nalezenými hodnotami v lokalitě Lysá nad Labem. TOCOEN Brno 2004.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: