Znečišťovatelé Labe v roce 2009

15.12.2010 - Milan Havel | Články
Papírna Štětí
Foto: Jindřich Petrlík
Kvalita vody v českých řekách se za posledních 20 let významně zlepšila. Vyčištěním komunálních odpadních vod se z vody podařili odstranit nespecifickou organickou hmotu, čistírny zachytí významné množství dusíku a fosforu. Přestože ještě není vyřešena otázka komunálních odpadních vod z malých sídel, do popředí zájmu odborníků se dostávají specifické látky jako jsou těžké kovy, pesticidy či zbytky léků. Díky přísnější legislativě a větší odpovědnosti průmyslu kleslo jimi vypouštění znečištění. To však neznamená, že podniky svými odpadními vodami české toky dále nezatěžují. Velikost podniku či koncentrace průmyslu může být v některých oblastech tak vysoká, že odpadní vody z provozů její kvalitu ovlivňují. Pokusili jsme z údajů udávanými provozovateli do integrovaného registru znečišťování (dále jen IRZ) vyčíslit, jaké množství chemických látek se vypouští v povodí Labe. Zajímali jsme se přitom pouze o látky toxické pro vodní organismy, proto pokud zde některé podniky nenaleznete, nemusí to nutně znamenat, že nevypouští do látky nebezpečné pro životní prostředí.

Látky nebezpečné pro vodní organismy byly vybrány podle tzv. R-vět (R50 až R53), které označují specifické rizika látek. Současně byly vybrány pouze látky, pro které se nahlašují emise do vody. Mezi tyto látky patří 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH), arzen  a  sloučeniny, atrazin, bromované  difenylétery (PBDE),  DDT, diuron, endosulfan, endrin,  heptachlor, hexachlorbenzen,chloralkany  (C10-13), chlordan, chlordecon,chlorfenvinfos,chlorpyrifos, chrom  a  sloučeniny,  isodrin, isoproturon, kadmium  a  sloučeniny,  kyanidy, lindan (γ-HCH), měď  a  sloučeniny,  mirex, naftalennikl  a  sloučeniny, nonylfenol a nonylfenolethoxyláty,  olovo  a  sloučeniny, pentachlorbenzen  (PeCB)polycyklické aromatické  uhlovodíky  (PAU)polychlorované  bifenyly  (PCB)rtuť  a  sloučeniny, simazin, sloučeniny organocínu, toxafen, tributylcín a sloučeniny, trifenylcín a sloučeniny, trifluralin a zinek a sloučeniny.

Zjistili jsme,  že v povodí Labe nahlašují provozovny do IRZ pouze emise kovů a kyanidy. V tabulce č.1 je přehled, o které kovy a jaké množství provozy vypustily v roce 2009.

Tabulka 1 – množství jednotlivých látek nebezpečných pro vodní organismy (celkem 18357 kg)

Látka Arsen Kadmium Chrom Měď Rtuť Nikl Olovo Zinek Kyanidy
Množství v kg 3425 81 1008 2602 56 933 99 9388 766

Z tabulky je patrné, že množství vypouštěných látek souvisí s emisními limity či s rizikovostí, s kterou se u jednotlivých látek počítá. Emise látek s největším dopadem jako je rtuť, kadmium, olovo jsou nejnižší. Emise zinku, který se až za tak rizikový nepovažuje, jsou nejvyšší. Jak však ukazují výsledky monitoringu kvality vody z roku 2006 na stránkách Českého hydrologického ústavu, může být na některých tocích znečištění zinkem velmi vysoké. Podle limitů Mezinárodní komise pro ochranu Labe, pak jsou limity pro zinek překračovány prakticky na celém území povodí (obr.1 a 2 na konci článku).

Pořadí toků v povodí Labe podle množství vypuštěných látek nebezpečných pro vodní organismy, jak je nahlásily podniky, ležící na  jednotlivých tocích, do IRZ za rok 2009 (nevyjmenované malé toky byly zahrnuty pod Labe) udává tabulka č.2.  Za nejvíce znečištěný tok se dlouhodobě považuje Bílina. Nižší znečištění Labe je dána především jeho průtokem.

Tabulka 2 - emise látek v kilogramech podle jednotlivých toků

Pořadí Jméno toku Množství Pořadí Jméno toku Množství
1 Labe 11 714 6 Úpa 128
2 Ohře 4 038 7 Jizera 20
3 Bílina 1 758 8 Sázava 20
4 Vltava 444 9 Chrudimka 15
5 Ploučnice 200 10 Berounka 11

Prokázat souvislost mezi emisemi z podniku a zatížením toku je problematické. Kvalitu vody ovlivňuje více faktorů, například horninové složení či staré ekologické zátěže. Těžké kovy také ve vodním toku poměrně brzy sedimentují a pak putují dále řekou. Jak uvedl při jednání MKOL zástupce města Hamburk Dipl.Ing. Axel Netzband,  Správa přístavu Hamburk, toxické látky, které opustily české chemičky před dvaceti lety, dnes znamenají velké problémy v tomto městě. Sedimenty ze dna přístavu jsou dnes nebezpečným odpadem. Jeho bezpečná likvidace stojí správu přístavu 70 milionů eur ročně. Proto také město Hamburk v 90. letech přispělo na stavbu usazovací nádrže ve Spolchemii.

Tabulka 3 - Topten podniků, podle emisí do vody v kilogramech.

Poř. Organizace/Firma Provozovna Lokalita Množství
1 Lovochemie, a.s. Lovochemie, a.s. Lovosice 5125
2 Sokolovská uhelná,právní nástupce, a.s. zprac. část Chodov u Karlových Var 3125
3 Veolia Voda Česká Republika, a.s. BČOV Pardubice Rybitví 1552
4 Kovohutě Holding DT, a.s. Kovohutě Čelakovice Čelákovice 1190
5 Severočeské doly, a.s. Doly Bílina Bílina 1087
6 Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. Pardubice 877
7 Spolana, a.s. Spolana, a.s. Neratovice 876
8 ČEZ, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice 699
9 DIAMO SUL Příbram, čistírna důlích vod Horní Slavkov 656
10 Mondi Štětí, a.s. celulózka Štětí 637

Celkem se do vod v povodí Labe dostalo v roce 2009 více než 18 tun emisí nebezpečných látek. Jednalo se o zinek, arsen, měď, chrom, nikl, kyanidy, olovo, kadmium a rtuť (pořadí od nejčastěji se vyskytující látky k nejméně časté). „Labe ale nezatěžují jen průmyslové podniky. Problematické jsou i některé látky, které vypouštějí domácnosti, například zbytky léků, hormonální antikoncepce či látky používané v  kosmetických a čistících prostředcích.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu