butyl benzyl ftalát (BBP)

 • CAS

  85-68-7
 • Vzorec

  C19H20O4

 • Stručná charakteristika

  Butyl benzyl ftalát (BBP) patří mezi nejvíce používané ftaláty v chemickém průmyslu. Jedná se o změkčovadlo především pro PVC ale i jiné polymery. Setkat se s ním můžeme například v podlahových krytinách, umělých kůžích, barvách i lepidlech. BBP není v plastech pevně vázán, do prostředí se tedy může uvolňovat během celého životního cyklu výrobku (od výroby po likvidaci). Vstupní branou do prostředí jsou jeho emise do odpadních vod a atmosféry. BBP je vysoce toxický pro vodní organizmy s dlouhou dobou účinku. BBP je považován za karcinogenní látku, která je dále schopna narušit lidský hormonální systém a reprodukci. Tento ftalát podléhá autorizaci REACH a je zakázán v hračkách a kosmetických produktech.

 • Podrobná charakteristika

  Butyl benzyl ftalát (BBP) patří mezi nejvíce používané ftaláty v chemickém průmyslu. Jedná se o změkčovadlo především pro PVC ale i jiné polymery. Polymerní materiál změkčený pomocí BBP má spotřebitelské i průmyslové využití například v podlahových krytinách, těsnících materiálech, nátěrových barvách, potahování textilií a lepidlech. V nepolymerní aplikaci se využívá především v obalových materiálech na potraviny. Toto využití je v posledních letech na ústupu, neboť BBP již díky technologickému vývoji není potřebný pro jednu z aplikací k balení potravin (celofán). Jelikož BBP není k matrici chemicky vázán, může z polymerního materiálu migrovat do okolí. BBP se může z výrobků na bázi polymerů uvolňovat při jejich používání nebo během likvidace. Míra emisí závisí na různých faktorech, například na teplotě a fyzické či mechanické manipulaci s výrobkem.

  BBP byl také v malých koncentracích zjištěn v předmětech péče o děti a v dětských hračkách, v těchto výrobcích se však BBP vyskytuje pravděpodobně jako vedlejší produkt či nečistota, a nikoli jako záměrně přidaná přísada. BBP podléhá autorizaci REACH a je zakázán v hračkách a kosmetických produktech.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  BBP je dle platné evropské legislativy (Nařízení Evropské komise č. 1272/2008) klasifikován jako látka toxické pro reprodukci kategorie 1B, což znamená, že existují dostatečné vědecké důkazy o jejich toxicitě u zvířat. Jedná se o druhý nejvyšší stupeň rizika toxicity pro reprodukci.  

  Při dlouhodobém působení může poškodit reprodukční systém, působí jako endokrinní dirtuptor zejména s negativními zdravotními účinky na slinivku břišní.

  Několik studí potvrzenuje toxicutu BBP pro vývoj plodu a reprodukční orgány. Studie zkoumající působení BBP na člověka potvrzují, že tato látka snižuje kvalitu semene u mužů. Působení BBP může způsobit vývojové vady reprodukčního systému včetně abnormálního vývoje penisu a varlat u nenarozeného dítěte.

  Mezi nejcitovanější patří studie provedená v roce 2005 pod vedením Shanny Swan, která našla „významnou souvislost“ mezi množstvím ftalátů a jejich metabolitů v těle těhotné matky a změnách pohlavního ústrojí u jejich synů. Ženy s nejvyššími hodnotami ftalátů v moči měly spíše syny s nesestoupenými varlaty a menšími penisy. Současně objevila, že postižení chlapci vykazovali kratší vzdálenost mezi řitním otvorem a genitáliemi (tzv.anogenitální vzdálenost), která je u chlapců zhruba 2x větší než u děvčat. To je považováno za jeden ze znaků mužského pohlaví. Zkracováním této vzdálenosti dochází tedy podobně jako u zvířat k tzv.demaskulinizaci mužského potomstva podobně jako to bylo dokázáno ve studiích na zvířatech.

  Další studie, tentokrát provedená švédskými lékaři, zjistila, že děti vystavené vyšším koncentracím BBP měřeného v prachu z jejich domovů, byly spíše náchylné k alergickým rýmám a ekzému.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  BBP není látka, která by v životním prostředí byla sama o sobě obsažena nebo by se v něm volně tvořila. Její výskyt souvisí s lidskou činností. Do prostředí se může uvolňovat během samotné výroby, dále v rámci celého životního cyklu výrobku, který tuto látku obsahuje – od jeho výroby až po likvidaci. Jako největší vstupní brány pro tuto látku do prostředí jsou považovány její emise do vody a ovzduší.

 • Synonyma

  1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl ester, 4-09-00-03218 (Beilstein Handbook Reference), 58128-78-2, 85-68-7, AI3-14777, BBP, Benzyl butyl phthalate, Benzyl butylphthalate, Benzyl n-butyl phthalate, Benzyl-butylester kyseliny ftalove [Czech], BRN 2062204, Butyl benzyl phthalate, Butyl phenylmethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Butylbenzyl phthalate, Butylbenzylphthalate, C14211, Caswell No. 125G, CCRIS 104, DivK1c_006718, EINECS 201-622-7, HSDB 2107, KBio1_001662, KBio2_002534, KBio2_005102, KBio2_007670, KBio3_002041, KBioGR_001261, KBioSS_002543, N-Butyl benzyl phthalate, NCI-C54375, NSC 71001, NSC71001, Palatinol BB, Phthalic acid, benzyl butyl ester, Santicizer 160, Sicol, Sicol 160, SPBio_001789, SpecPlus_000622, Spectrum2_001805, Spectrum3_000871, Spectrum4_000711, Spectrum_001977, Unimoll BB, ZINC01696593
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro potraviny

  Evropské normy také regulují použití DEHP v plastových obalech na potraviny, a to jednak absolutní hodnotou, která nesmí překročit 0,1% hmotnostního podílu, jednak migračními limity. DEHP se smí používat jen jako změkčovadlo v materiálech a výrobcích určených pro opakované použití. Dále se smí používat jako změkčovadlo v materiálech a výrobcích na jedno použití, které přichází do styku s beztukovými potravinami, kromě kojenecké výživy. Jeho koncentrace v konečném výrobku je limitována na 0,1 %, přičemž SML (specifický migrační limit viz dále) u DEHP na 30 mg/kg potraviny. Tyto limity jsou stanoveny vyhláškou č. 38/2001 Sb  o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, která byla pozměněna vyhláškou č. 271/2008 Sb.

 • Ostatní limity

  BBP je podle směrnice EU 67/548/EHS o klasifikaci a označování nebezpečných látek klasifikováno jako látka jedovatá z hlediska reprodukce. (K označení nebezpečí se používají tzv. R věty - viz. výše.)  

  Ftaláty nově podléhají systému Evropské chemické politiky známé pod zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) -  - podle článu 57 C je BBP klasifikován jako toxický pro reprodukci. BBP patří mezi 4 ftaláty - DEHP, DBP, BBP, and DIBP, které se ocitly na tzv. kandidátní listině pro autorizaci. Na kandidátní listině se ocitly ty chemické látky, které představují velké riziko pro lidské zdraví a životní prostředí a které budou muset být autorizovány jen pro specifické užití tam, kde pro ně neexistují alternativy. 
   
  BBP se nesmí používat v hračkách v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu. Tento zákaz platí již od roku 1999 (podle rozhodnutí Komise 1999/815/ES, na základě článku 9 směrnice Rady 92/59/EHS), kdy byl poprvé přijat pro výrobky určené dětem do 3 let. Tento zákaz byl periodicky obnovován až do roku 2007, kdy byl přijat zákaz ftalátů v hračkách a předmětech pro děti bez omezení věku. Každá hračka, uvedená na trh Evropské unie, musí splnit  technické požadavky (tzv. základní požadavky) uvedené v evropské směrnici 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (implementovaná do nařízení vlády č. 86/2011 Sb. z 9.3.2011).
   
  BBP jako látka poškozující plodnost – je zakázán používat v kosmetice a přípravcích určených pro péči o tělo, a to podle evropské směrnice 1223/2009, která vstoupila v platnost 11.7.2013.  
   
  Na základě evropské směrnice 2007/47/EEC, která modifiovala směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC musí být od března 2010 značeny zdravotnické pomůcky tak, aby na nich bylo zřetelně uvedeno, že obsahují látky toxické pro reprodukci (CMR látky), kam spadá i BBP. Pokud zdravotnické pomůcky určené např. k administraci léků, tekutin, krve do těla používají i pro děti, těhotné a kojící ženy, musí výrobce ospravedlnit použití toxických ftalátů v technické dokumentaci.
 • Výstražné symboly

  piktogram nebezpecinebezpeci pro vodni organismy

 • R věty

  R 60 - Může poškodit reprodukční schopnost, R 61 - Může poškodit plod v těle matky, R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • Literatura

  Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: BBP, Furfural, peroxiboritan sodný (2008/C149/04) Benzyl Butyl Phthalate (BBP) - Summary Risk Assesment Report, Final Report, 2008. Norwa. Institute for health and Consumer Protection, European Commision.

  Bornehag, C.-G. et al. The association between asthma and allergic symptoms in children and phthalates in house dust: a nested case-control study. Environmental health perspectives, 1393-1397 (2004).

  Gray, L.E. et al. 2000. Perinatal exposure to the phthalates DEHP, BBP, and DINP, but not DEP, DMP, or DOTP, alters sexual differentiation of the male rat. Toxicol Sci 58(2): 350-365.

  Main, K.M. et al.2006. Human breast milk contamination with phthalates and alterations of endogenous reproductive hormones in infants three months of age. Environmental health perspectives 114(2): 270-276.

  Swan, S.H. et al. 2005. Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure. Environmental health perspectives 113(8): 1056-1061.

  The Danish EPA. Phthalate Strategy. Copenhagen, Denmark. 2012.

   

 • Autor

  Miroslava Jopková, Ing. Petr Válek
 • Email

  miroslava.jopkova@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: