en ru

Dopis zastupitelům v Lysé nad Labem

14.5.2004 - Jindřich Petrlík | Články
Na zasedání městského zastupitelstva v Lysé nad Labem předal zástupce Arniky jednotlivým členům zastupitelstva otevřený dopis týkající se měření dioxinů a dalších toxických látek v životním prostředí v Lysé nad Labem. Dále najdete doslovný text předaného dopisu. Po měsíci od jeho předání (tedy okolo 12. května zveřejníme souhrn reakcí členů zastupitelstva města Lysá nad Labem). Výsledkům měření toxických látek ve vejcích, o kterých v dopise informujeme zastupitele je věnována tisková zpráva Arniky z 12. května 2004.

V Lysé nad Labem, 12. května 2004

Vážená paní zatupitelko, vážený pane zastupiteli,

obracíme se na Vás v návaznosti na nedávno zveřejněnou závěrečnou studii Zdravotního ústavu v Ostravě zhotovenou na základě objednávky Středočeského kraje „Monitorování polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů, dibenzofuranů a kongenerů polychlorovaných bifenylů s dioxinovým účinkem v Lysé nad Labem“. Přes sliby dané v létě minulého roku, se studie nijak nevyjádřila k vysokým koncentracím dioxinů a PCB v drůbeži v Lysé nad Labem a přes podněty Lysinu a Arniky při jejím projednávání nedošlo ani k odběrům vzorků v Lysé nad Labem vyprodukovaných potravin z domácích zdrojů.

Rozhodli jsme se proto odebrat alespoň 4 vejce z domácích chovů v Lysé nad Labem a v Benešově a zadat analýzu jejich směsného vzorku na obsah dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu. Výsledky bohužel potvrdily fakt, že prostředí v Lysé je nadměrně zatíženo touto skupinou toxických látek. Odběry vajec proběhly v obou lokalitách v únoru 2004. Rozbory na obsah toxických látek provedla akreditovaná laboratoř Axys Varilab. V příloze k tomuto dopisu najdete souhrnné výsledky zadaných měření.

Zatímco vajíčka z Benešova vyhověla stanoveným limitům, všechny sledované toxické látky ve vejcích z Lysé limity přesahují. Limit pro dioxiny byl překročen o 70%, limit pro hexachlorbenzen přesahuje hodnota naměřená ve vejcích z Lysé 1,5-krát a pro PCB o 55%.

V souvislosti se spalovnou odpadů Vás žádáme o odpovědi na následující otázky:

1) Kolik proběhlo kontrol města (tím myslíme zastupitelstvo, ale i Městský úřad v Lysé nad Labem) ve spalovně za období od srpna 2003 a s jakým výsledkem?

2) Kolik a jakých podnětů, jež by vedly ke zlepšení stavu ve spalovně odpadů a v okolí podali ať už zastupitelé anebo Městský úřad v Lysé nad Labem orgánům státní správy od září minulého roku?

3) Jaké jsou výsledky kontroly spalovaných odpadů ve spalovně, kterou měl provést Kontrolní výbor dle usnesení městského zastupitelstva z 12. srpna 2003? Jak ověřoval obsah nebezpečných látek jako jsou například polychlorované bifenyly anebo hexachlorbenzen ve spalovaných odpadech? Pokud tak učinil, s jakým výsledkem?

4) Jak bude město usilovat o zlepšení monitoringu vlivu spalovny na životní prostředí do budoucna? Anebo považuje dosavadní systém monitoringu za dostatečný?

5) Vyjádří se město k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí na dostavbu spalovny? Kdo byl pověřen vypracováním stanoviska města coby samosprávného celku? Jak bude v tomto procesu EIA zajištěna účast dalších obcí, kterých se potenciální vliv spalovny týká - upozornil je Městský úřad v Lysé nad Labem na to, že byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí?

6) Provedl Stavební úřad v Lysé nad Labem kontrolu úprav prováděných ve spalovně? Jde skutečně o úpravy, jež by nevyžadovaly vydání stavebního povolení?

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika

Příloha: Výsledky měření toxických látek ve vejcích z Lysé nad Labem a z Benešova (údaje jsou v přepočtu na gram tuku)

<td >Lysá nad Labem - 4 vejce

Měřené látky Benešov - 4 vejce Limity
Dioxiny (PCDD/F) v pg TEQ/g 5 - 6,8 2,5 - 4,6 3
PCB v pg TEQ/g 21,7 - 22,4 3,1 - 3,9 není
Celkové TEQ v pg/g 26,8 - 29,2 5,6 - 8,5 není
PCB (suma 7 kongenerů) v ng/g 315,8 39,25 200
Hexachlorbenzen (HCB) v ng/g 46,2 14,9 20

Zdroj: Protokoly č. 537/1 - 4 o stanovení obsahů PCDD/F, hexachlorbenzenu, toxických a indikátorových PCB vystavené laboratořemi Axys Varilab, s.r.o.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu