kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová (MCPA)

 • CAS

  94-74-6
 • Vzorec

  C9H9ClO3

 • Stručná charakteristika

  Kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová (MCPA) je celosvětově běžně používaný selektivní herbicid aplikovaný na již rostoucí jednoleté i vytrvalé plevele zemědělských plodin, pastvin, lesních školek, domácích trávníků, golfových hřišť apod. Do prostředí se MCPA dostává zejména při použití, nežádoucím zdrojem může být také nevhodná manipulace, skladování a likvidace. V půdě je MCPA velmi mobilní, její pohyblivost ale klesá s rostoucím množstvím organické hmoty. MCPA podléhá rychlému mikrobiálnímu rozkladu. Poločas rozpadu je v průměru odhadován na 14 až 30 dní. Ve vodě je MCPA nerozpustná, do dvou týdnů podléhá mikrobiálnímu rozkladu. Člověk může být MCPA vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. MCPA dráždí kůži, oči a sliznice horních cest dýchacích. Při akutní expozici se dostavuje bolest hlavy, břicha, nevolnost, zvracení i bezvědomí. U zvířat vedla dlouhodobá expozice MCPA k poklesu hmotnosti, k změnám v jaterní a ledvinové tkáni, slezině a brzlíku. Pro u zvířat zjištěný zvýšený výskyt rakoviny měkkých tkání a plic jsou obecně chlorfenoxy pesticidy organizací IARC považovány za možné lidské karcinogeny.

 • Podrobná charakteristika

  Kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová (MCPA) je celosvětově běžně používaný selektivní herbicid, aplikovaný na již rostoucí jednoleté i vytrvalé plevele zemědělských plodin, pastvin, lesních školek, domácích trávníků, golfových hřišť apod.

  MCPA je často dostupná ve formě solí, nebo esterů. Za normálních podmínek je MCPA bílá, nebo nažloutlá krystalická látka v podstatě nerozpustná ve vodě. Dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech (alkoholy, étery apod.). Bod tání je přibližně 119 °C. Na trhu se MCPA vyskytuje ve formě granulí, prášku, emulgovaného i rozpuštěného koncentrátu.

  MCPA je kompatibilní s řadou dalších sloučenin včetně bentazonu, bromoxinilu, dikambilu, fenoyapropu, MCPB, mecopropu, thifensulfuronu, tribenuronu. Po aplikaci se MPCA hromadí v dělivých pletivech rostliny, kde přes působení na hormony narušuje s fatálním následkem růstovou schopnost dané rostliny.

  Díky finančně nenáročné syntéze slouží MCPA a její karboxylová skupina k syntéze řady dalších organických sloučenin. MCPA má podobnou strukturu jako 2,4-D a 2,4,5-T, což je látka použitá jako základ pro Agent Orange aplikovaný Američany ve vietnamské válce a spojovaný se zamořením budov bývalé výroby pesticidů ve Spolaně Neratovice dioxiny. Strukturu 2,4-D a 2,4,5-T ukazují následující obrázky (2,4,5-T je druhý shora).


  V roce 2013 bylo v ČR použito bezmála 49 tun MCPA a to především na ochranu obilovin.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  U člověka může být příčinou silného podráždění očí. Příznaky akutní toxicity zahrnují záškuby částí svalů, zmatenou řeč, křeč, slintání, snížení krevního tlaku, mdloby, bezvědomí.

  Skrmování krmiva s obsahem MCPA poškozuje zdravotní stav selat, přestože prasnice samé nejeví příznaky otravy. Pro ryby je mírně toxickým pesticidem, ale toxický pro včely. MCPA se v organismu zvířat výrazněji nekumuluje. Podstata toxického účinku spočívá v brždění oxidačních pochodů a též v rozpojení procesů oxidace a fosforylace. Následkem je narušení využití energie svalovým tkanivem a energetického metabolismu vůbec. Toxické dávky poškozují štítnou žlázu a snižují bazální metabolismus, poškozuje hormonální regulaci. Narušuje přirozený vývoj populací půdních organismů.

 • Výskyt v životním prostředí


  Může přetrvávat v životním prostředí. Vysoké koncentrace byly zjištěny například v bývalém skladu pesticidů v Klatovech-Lubech.

 • Synonyma


  Acetic acid, ((4-chloro-o-tolyl)oxy)-, Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-, Acetic acid, 2-methyl-4-chlorophenoxy-, Agroxone , Anicon kombi, Anicon M, B-Selektonon M, BH MCPA, Bordermaster, Cekherbex , Chiptox, Chwastox, CMP Acetate, Cornox-M, Ded-We
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Podzemní voda:

  5,7 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 310 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 31 mg/kg sušiny.

 • Výstražné symboly

  zdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 38 - Dráždí kůži, R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice, S 39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  Kamil Repeš, Ing. Petr Válek
 • Email

  kamil.repes@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: