methylbromid

 • CAS

  74-83-9
 • Vzorec

  CH3Br

 • Stručná charakteristika

  Methylbromid je v minulosti hojně používaným všestranným pesticidem. Uplatnění nalezl při sterilizaci zemědělských půd, jako fumigační (vykuřovací) prostředek pro kontrolu populací hmyzích škůdců a hlodavců i jako impregnační prostředek proti houbovým chorobám dřevěných výrobků. Přirozeně je syntetizován některými mořskými řasami a rostlinami z čeledí brukvovitých. Jedná se těkavou látku (VOP), v atmosféře je přítomen pouze ve formě plynu, reaguje s hydroxylovými radikály, poločas rozpadu je přibližně 1,2 roku. Uvolněný atomární bróm silně poškozuje ozónovou vrstvu. V půdě je velmi mobnilní, snadno těká zpět do ovzduší. Ve vodě není vázán na pevné částice, opět těká do ovzduší (v řekách do 6 hodin). Bioakumulace ve vodních organizmech je nízká. Člověk může být methylbromidu vystaven vdechnutím a kožním kontaktem. Při vdechování se může vyskytnout nevolnost, bolest hlavy a břicha, otok plic. Dále se může objevit svalový třes, křeče a poškození funkce ledvin. Expozice vysokým dávkám může být i smrtelná. Dráždí pokožku a oči. Methylbromid není považován za lidský karcinogen.

 • Podrobná charakteristika

  Methylbromid je organobromový pesticid s vícestranným využitím. Methylbromid je přirozeně syntetizován některými mořskými organizmy, pravděpodobně řasami, a některými zástupci z čeledi brukvovitých rostlin. Průmyslově je vyráběn reakcí methanolu a bromovodíku.

  V minulosti byl methylbromid hojně používaný jako prostředek na dezinfekci půdy zajišťující dobré klíčení a růst zemědělských plodin (mandle, jahody). Uplatňoval se taktéž jako všestranný fumigant například proti hlodavcům, nebo hmyzu. Používá se také jako fungicid pro impregnaci dřeva a dřevěných produktů. Methylbromid je prekurzorem v procesu methylace, jako rozpouštědlo figuruje při získávání olejů ze semen, nebo vlny.

  Za normálních podmínek se jedná o bezbarvý plyn bez zápachu, popřípadě jemně zapáchající po chloroformu. Bod varu methylbromidu je 3,5 °C. Působí korozivně na slitiny hořčíku, hliníku a zinku.

  Methylbromid patří mezi těkavé organické látky (VOP), v atmosféře dochází k uvolňování atomů brómu, které daleko účinněji než chlór poškozují stratosférickou ozónovou vrstvu. Methylbromid spadá pod regulaci Montrálského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu. V roce 1991 byla celosvětová spotřeba methylbromidu 63800 tun. Česká republika stejně jako ostatní státy EU vyloučila methylbromid z běžného použití k 1. lednu 2005. Celosvětový zákaz methylbromidu je plánován na rok 2015.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí


  Methylbromid se díky své chemické stálosti dostává v nezměněné podobě až do oblasti tzv. ozonové vrstvy Země, kde se podílí na jejím narušování.

 • Synonyma


  Bromomethane; Monobromomethane; freon R40 B1; halocarbon R40 B1; fluorocarbon R40 B1
 • Limity pro ovzduší


  První zákon na ochranu ozónové vrstvy přijala ČR už v roce 1993, na jeho přípravě se významně podílely ekologické organizace. V roce 1995 jej nahradil zákon nový a od roku 2002 je ochrana ozónové vrstvy začleněna do zákona o ochraně ovzduší. V současné době se na našem území uplatňuje také evropské nařízení o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu Země. Výroba a až na výjimky (viz text výše) i spotřeba těchto látek je zakázána. Stejně tak je zakázáno je volně vypouštět do ovzduší.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Podzemní voda:

  7,9 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 110 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 25 mg/kg sušiny.

  Hodnoty indikátorů znečištění půdního vzduchu dle pokynů MŽP (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslová území: 18 mg/m3, ostatní území: 4,2 mg/m3.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Metylbromid byl na seznam látek podléhajících Montrealskému protokolu doplněn na základě tzv. Kodaňského dodatku, který vstoupil v platnost 14. června 1994 a ČR jej ratifikovala 18. prosince 1996. Metylbromid má potenciál k ničení ozonové vrstvy 0,6 (to je o řád více než mají tzv. měkké freony).

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 59 - Nebezpečný pro ozonovou vrstvu, R 23/24 - Toxický při vdechování a při styku s kůží, R 36/38 - Dráždí oči a kůži, R 42/43 - Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná
 • S věty

  S 15 - Chraňte před teplem, S 17 - Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů, S 38 - V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 59 - Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/39 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Odkazy


  1) http://www.airliquide.com/en/business/products/gases/gasdata/index.asp?GasID=95 (Technická data - shrnutí, v angličtině.)

  2) http://bezjedu.arnika.org/prumysl/clanek.shtml?x=300096 (Další zpřísnění Montrealského protokolu - překlad článku z Europe environment, 1999, č. 558, s. I/9 - 10.)

  3) http://www.arnika.org/ozonosfera.shtml (Informativní stránka Arniky s dalšími odkyzy na informace o Montrealském protokolu a metylbromidu)

   

  4)http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=820&tid=160

   

  5)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~phiuPo:1

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « methylazinfos mirex »

Banner-stika

Sledujte nás: