Zařízení na energetické využití odpadů - zavádějící název pro spalovnu

10.4.2012 - Matěj Man | Články
Spalování je technologie nakládání s odpadem, která zahrnuje spalování komerčního, komunálního a nebezpečného odpadu. Spalování převádí vyhozené materiály, včetně papíru, plastů, kovů a potravin v popel, popílek, odpadní plyny, látky znečišťující ovzduší, odpadní vodu, kaly z odpadních vod a teplo. V posledních letech se spalovnářský průmysl snaží rozšířit své odvětví tím, že prezentuje svá zařízení pod heslem "z odpadu vzniká energie“, za použití zavádějících tvrzení o"snížení poškozování klimatu" a " čistých zdrojích energie ".

MÝTUS: Spalování odpadu je zdrojem energie z obnovitelných zdrojů.                    

FAKT: Komunální odpad není obnovitelným zdrojem energie.  
Materiály, jako je papír, plasty a sklo jsou odvozeny z konečných a mnohdy devastovaných přírodních zdrojů. Příkladem jsou lesy, které jsou často vytěžovány neudržitelným způsobem. Spalování těchto materiálů za účelem generování energie vytváří pokřivenou poptávku po větším množstvím odpadu a odrazuje od tolik potřebného úsilí na zachování zdrojů, snižování používaných obalů a množství odpadů a podporu recyklace a kompostování. Více než 90% materiálů, které v současné době skončí ve spalovnách a na skládkách, může být znovu využito, recyklováno či kompostováno. Poskytování dotací nebo pobídek pro spalování v podstatě  vyzývá místní vlády, aby tyto materiály zničily ve spalovnách, než aby investovaly do technologií  šetrných k životnímu prostředí, jako recyklace a kompostování.

MÝTUS: Moderní spalovny odpadu mají zařízení na kontrolu znečištění, jako jsou filtry a pračky spalin, díky nimž jsou pro okolí bezpečné.

FAKT: Všechny spalovny představují značné riziko pro zdraví a životní prostředí komunit žijících v jejich blízkosti, stejně jako pro další obyvatele.
I ty nejvyspělejší spalovny uvolňují tisíce znečišťujících látek, které kontaminují náš vzduch, půdu a vodu. Mnoho z nich kontaminuje zdroje potravy a hromadí se v potravním řetězci. Pracovníci spaloven a lidé žijící v blízkosti jsou vystaveni vysokému riziku expozice dioxinům a dalším kontaminantům.  Podle studie z Číny jsou směsi pevných odpadů ze spaloven významným zdrojem dioxinů a PCB. V novějších spalovnách jsou zařízení kontrolující množství látek unikajících do ovzduší, jako jsou vzduchové filtry, které zachycují některé znečišťující látky; chybí však zařízení na jejich odstranění. Zachycené znečišťující látky jsou převedeny na jiné vedlejší produkty, jako je popílek, škvára, struska, kaly a odpadní vody, které se pak dostanou do prostředí. Ani moderní zařízení k regulaci znečišťujících látek, jako jsou vzduchové filtry, nezabrání úniku ultra jemných částic do ovzduší. Ultra jemné částice vznikajíé při spalování materiálů (včetně PCB, dioxinů a furanů), které jsou menší velikosti, než ty, které jsou v současné době regulovány nebo sledovány. Tyto částice mohou poškozovat zdraví, způsobit rakovinu, infarkty, mrtvice, astma a plicní onemocnění. Odhaduje se, že částice ve vzduchu jsou příčinou úmrtí více než 2 milionů lidí na celém světě každý rok - asi 370 000 z nich zemře v Evropě. Americké regulační úřady navíc zjistily, že spalovny jsou náchylné k různým druhům poruch či selhání, které vedou k tomu, že není plně kontrolováno znečišťování ovzduší a dochází tak ke zvýšení emisí nebezpečných pro lidské zdraví.

MÝTUS: Moderní spalovny produkují méně klima narušujícího oxidu uhličitéh(CO2).

FAKT: spalovny přispívají ke klimatickým změnám.
Spalovny vypouštějí více oxidu uhličitého (CO2) na jednotku elektřiny (2988 kg / MWh), než uhelné elektrárny (2249 kg / MWh). Podle americké agentury EPA  "spalovny a skládky přispívají mnohem vyššími emisemi skleníkových plynů v průběhu jejich životní cyklu než snižování předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklace těch samých materiálů“. Spalování tak vlastně ovlivňuje změny klimatu i tím, že mění cyklus surovin -  je znovu nutné je vytěžit, zpracovat v továrnách, rozvézt po celém světě, a nakonec opět dojde k plýtvání surovinami ve spalovnách a na skládkách. Studie EPA z roku 2009 došla k závěru, že až 42% emisí skleníkových plynů v USA, které jsou generovány pomocí výroby materiálů, může být významně sníženo recyklací a kompostováním.

MÝTUS: Moderní spalovny efektivně vyrábějí elektřinu.                                        

FAKT: spalovny masivně plýtvají energií.
Díky nízké výhřevnosti odpadu jsou spalovny schopny vytvořit pouze malé množství energie a zároveň ničí velké množství opakovaně použitelných materiálů. Zatímco starší spalovny vyrábějí elektřinu při velmi nízkých stupních účinnosti 19-27%, poslední studie z Velké Británie zjistila, že konverzní účinnost nových spalovací technologií je ještě nižší. Recyklace a kompostování ušetří tří až pětinásobné množství energie vyrobené spalováním odpadů. Když dáme dohromady množství energie, které se v USA vyplýtvá množstvím nezrecyklovaného hliníku, ocelových plechovek, papíru, tištěných materiálů, skla a plastů, rovná se roční produkci 15 středně velkých elektráren.

MÝTUS: Spalovny jsou cenově dostupné řešení.

FAKT: Spalovny jsou nejdražší způsob výroby energie a  nakládání s odpady, a zároveň představují významné ekonomické náklady pro města, ve kterých se nacházejí.
Podle zprávy U.S. Energy Information Administration Annual Outlook 2010 jsou investiční náklady nových spaloven odpadu 8.232 dolarů za kilowatthodinu. To je více než dvojnásobek nákladů na uhelné elektrárny a o 60 procent více než u jaderné energie. Náklady na provoz a údržbu jsou desetkrát větší než u uhlí a čtyřikrát větší než u jádra. Miliardy dolarů daňových poplatníků dotují výstavbu a provoz spaloven. V americkém Detroitu jsou daňoví poplatníci zatíženi více než 1,2 miliardou dolarů z dluhů na výstavbu a modernizaci největší světové spalovny odpadů. Ve výsledku musí obyvatelé platit vysoké poplatky za likvidaci odpadků ve výši více než 150 dolarů za tunu. Město mohlo ušetřit více než 55 milionů dolarů během jednoho roku, kdyby se spalovna nestavěla. V roce 2010 zvažovalo město Harrisburg vyhlášení bankrotu kvůli dluhu 300 milionů dolarů za spalovnu. Roční účetní závěrka Harrisburgu ukázala, že platby za spalovnu jsou v současné době 68 milionů dolarů, což je více než roční rozpočet na provoz celého města. Za zlomek těchto nákladů by investice do recyklace a opětovného využívání odpadů vytvořily podstatně více obchodních a pracovních příležitostí.

MÝTUS: Spalovny jsou kompatibilní s recyklací.

FAKT: Spalovny spálí mnoho cenných zdrojů, které mohou být recyklovány a kompostovány, navíc spalovny soutěží o stejné materiály jako recyklační programy.
Vzhledem k extrémně vysokým nákladům na výstavbu a provoz spaloven, utrácení peněz daňových poplatníků za spalovny znamená, že je podstatně méně finančních prostředků na investice do cenově dostupnějších řešení. Více než dvě třetiny surovin,  které používáme, jsou stále spalovány a skládkovány, i přesto, že můžeme z hlediska nákladů efektivně recyklovat drtivou většinu toho, čím nyní plýtváme.

Tento článek vzniknul na základě informačního materiálu mezinárodní sítě GAIA (The Global Alliance for Incinerator Alternatives). Informační materiál je ke článku přiložen v originále.

Ke stažení: pdfIncinerator_Myths_vs_Facts Feb2012.pdf342.45 KB

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu