nonylfenol ethoxyláty (NPE)

 • CAS

  9016-45-9 (nonylfenol ethoxylovaný)
 • Vzorec

  C15H24O(C2H4O)n
  a na obrázku strukturní vzorec 4-nonylfenol ethoxylátu

 • Stručná charakteristika

  Nonylfeonl ethoxyláty (NPE) jsou povrchově aktivní (snižují povrchové napětí vody) organické látky hojně používané především jako čistící látky při zpracování textilií, papíru, dřeva, praní vlny, povrchové úpravě kovů a těžbě ropy. Do prostředí se NPE dostávají při produkci, užívání a likvidaci výrobků, které je obsahují. NPE v prostředí snadno biodegradují na jednodušší, ale mnohem toxičtější nonylfenoly (NP). NP jsou schopné bioakumulace v potravních řetězcích. NP jsou podobné estrogenům, samičím pohlavním hormonům, jejichž funkci mohou v postiženém organizmu zastoupit. Problémem jsou NP především pro vodní organizmy (feminizace rybích populací apod.). Stejný efekt mají NP i na člověka, který je NP vystaven zejména kontaminovanou potravou (ryby, kořenová zelenina). Akutní expozice vede k podráždění trávicího traktu, poklesu hmotnosti a změnám na jaterní tkáni.

  Své uplatnění nalézají také kosmetických, barvivech i pesticidech. NPE v prostředí relativně snadno biodegradují na jednodušší, ale zato mnohem toxičtější nonylfenoly (NP). NPE kontaminují všechny složky životního prostředí, včetně podzemní vody. V atmosféře podléhají NP rychlému rozpadu, v půdě jsou naopak nemobilní a jen obtížně biodegradují, poločas rozpadu v sedimentech je přibližně 60 let. Ve vodním prostředí jsou NP velmi mobilní a schopné kontaminovat i velmi vzdálené lokality. Průmyslové i domácí použití NPE je zakázáno pouze v EU (REACH).

 • Podrobná charakteristika

  Nonylfeonl ethoxyláty jsou povrchově aktivní (snižují povrchové napětí vody) organické látky hojně používané především jako detergenty (zpracování textilií, papíru, dřeva, praní vlny, povrchová úprava kovů, těžba ropy). Své uplatnění nalézají i kosmetických a čistících přípravcích, barvivech i pesticidech. NPE jsou vyráběny z nonylfonolů (NP). NP patří k nejvíce používaným ze širší skupiny alkylfenolů, jde o nehalogenované organické sloučeniny vyráběné téměř výlučně za tímto účelem. NPE mají ve své molekule (oproti NP) nahrazen vodík fenolické skupiny polyethoxylovaným řetězcem. Počet ethoxylových jednotek se obvykle pohybuje mezi 6 – 12 (nejběžněji 9), může však dosahovat i 100, nebo je přítomna pouze skupina jediná. Tyto skupiny ovlivňují vlastnosti sloučeniny jako je například bod varu.

  Ethoxylovaného nonylfenolu bylo v České republice uváděno v letech 2000 - 2003 na trh 60 - 99 tun za rok, p-nonylfenolu pak 12 - 92 tun ročně. Od roku 2007 jsou NP i NPE v EU zakázány nařízením REACH (příloha XVII). Podle Integrovaného registru znečištění jsou hlavním zdrojem NP a NPE (rok 2013) uniklých do prostředí čističky odpadních vod.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Jsou výrazně toxické pro vodní organismy. Studie také prokázaly negativní působení nonylfenolů na reprodukční systém u savců (vykazují estrogenní aktivitu). Nejvyšší dávka, při které byly negativní změny pozorovány, byla stanovena na 15 mg/kg váhy/den. Odhadovaný (EC JRC 2002).

  Potenciální karcinogenní působení nonylfenolů nebylo dosud dostatečně prozkoumáno. Mohou negativně působit na ledviny a játra. Histopatologické změny na ledvinách (zvětšení ledvin) byly pozorovány při dávce 15 mg/kg váhy/den podávané opakovaně po dobu dvaceti týdnů.

  Nejčastější cesta příjmu nonylfenolů pro člověka je potravou, především konzumací ryb a na druhém místě stojí kořenová zelenina. Nonylfenoly se vážou na tuky.

 • Výskyt v životním prostředí


  Alkylfenol ethoxyláty přítomné v odpadních vodách jsou po vstupu do čistíren odpadních vod biodegradovány na několik skupin látek, z nichž právě alkylfenoly představují mnohem lipofilnější a toxičtější látky než jejich mateřské sloučeniny.

  Na vybraných lokalitách Labe, Vltavy a Blanice byla v roce 2003 provedena první rozsáhlá studie stavu zatížení ryb alkylfenoly v ČR. Vyšší výskyt sledovaných analytů (4-terc-nonylfenoly, 4-terc-oktylfenol) byl zjištěn v lokalitách Valy (pod Synthesií Pardubice) a Obříství (pod Spolanou Neratovice). Na základě porovnání se studiemi provedenými v zahraničí, se pohybovaly v ČR naměřené hodnoty alkylfenolů v rybách na srovnatelných hladinách, včetně poměrného zastoupení daných analytů (Randák, T. 2004).

  Původcem nejvyššího denního příjmu nonylfenolů člověkem je podle studie Evropské komise (EC JRC 2002) textilní průmysl následovaný chemickým průmyslem, který nonylfenoly vyrábí a využitím nonylfenolů při výrobě polymerů (pozn.: například v plastových obalech). Celkově však studie konstatovala, že je nedostatek dat o množství nonylfenolů vypouštěných do životního prostředí.

 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  Imisní limit: 0,33 µg/l (Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.).

 • Limity pro půdu


  Limit pro půdu není stanoven.

 • Limity pro odpady


  Limit pro odpady není stanoven.

 • Ostatní limity


  Vyhl. č. 221/2004 Sb. v příloze č. 2 stanovuje „Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno“ a pod bodem 46. uvádí omezení použití nonylfenolu - C6H4(OH)C9H19 a nonylfenolu ethoxylátu - (C2H4O)nC15H24O následujícím způsobem:
  Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo vyšších pro tato použití:
  1) průmyslové a profesionální čištění s výjimkou:
  – kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,
  – systémů čištění se speciálním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje; 2) domácí čištění;
  3) zpracování textilií a kůže s výjimkou:
  – zpracování bez úniků do odpadní vody,
  – systémy se speciálním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);
  4) emulgátor při omývání struků v zemědělství;
  5) zpracování kovů s výjimkou:
  – použití v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;
  6) výroba celulosy a papíru;
  7) kosmetické přípravky;
  8) jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:
  – spermicidů;
  9) složky komerčních úprav pesticidů a biocidů.
  Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2005.

  Vyhl. č. 109/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., toto omezení doplnila:
  Komerční úpravy pesticidů obsahující nonylfenol ethoxylát, registrované před nabytím účinnosti tohoto ustanovení, lze uvádět na trh nebo používat do ukončení platnosti rozhodnutí o jejich registraci. Komerční úpravy biocidů obsahující nonylfenol ethoxylát, povolené před nabytím účinnosti tohoto ustanovení, lze uvádět na trh nebo používat do ukončení platnosti jejich povolení.


  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.), příloha č. 2 s povinností ohlašování po ratifikaci PRTR protokolu k Aarhuské úmluvě Českou republikou: ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do ozduší = nestanoven, pro emise do vody = 1kg/rok, pro emise do půdy = 1kg/rok a pro přenosy mimo provozovnu = 5kg/rok.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  PRTR protokol k Aarhuské úmluvě

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpKorozivniaziravelatky

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 34 - Způsobuje poleptání, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   64    Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE)    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

 • Literatura


  1) Randák, T. 2004: Informace o výsledcích výzkumu cizorodých látek a zdravotního stavu ryb v řece Labi v roce 2003. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 24. 4. 2004.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: