alkylfenoly

 • Vzorec

  Na obrázku vpravo je struktura lineárního izomeru 4-n-nonylfenolu.

 • Stručná charakteristika

  Alkylfenoly (AP) jsou od fenolu odvozené, vysoce perzistentní organické sloučeniny téměř výlučně vyráběné jako základní surovina pro syntézu neiontových detergentů – alkylfenol etoxylátů (APE). AP se uplatňují jako průmyslové detergenty, přísada pesticidů či barviv na bázi vody, užívají se na úpravu textilií a kůže, ve výrobcích osobní hygieny i jako antioxidanty v některých plastech. AP se bioakumulují v potravních řetězcích; pro vodní organizmy jsou vysoce toxické. Alkylfenoly patří mezi xenoestrogeny – látky s podobným účinkem jako estrogeny (samičí hormony).

 • Podrobná charakteristika


  Více informací obsahují stránky věnované jednotlivým látkám patřícím do této skupiny:
  Nonylfenol ethoxyláty (NPE)
  oktylfenolu (OPE)

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Největší rizika spojovaná s nonylfenolem (NP) a oktylfenolem (OP) souvisejí s jejich schopností napodobovat účinky přirozených estrogenních hormonů. Zdravotní rizika spojené s působením AP na člověka jsou stále nejasné. Nicméně nejnovější výzkumy zkoumající přímé účinky těchto látek na člověka např. zaznamenaly poškození DNA v lidských lymfocytech. AP jsou také látkami přetrvávajícími v prostředí s výraznou bioakumulací a toxicitou pro vodní organizmy.

 • Výskyt v životním prostředí


  Alkylfenol ethoxyláty přítomné v odpadních vodách jsou po vstupu do čistíren odpadních vod biodegradovány na několik skupin látek, z nichž právě alkylfenoly představují mnohem lipofilnější a toxičtější látky než jejich mateřské sloučeniny.

  Na vybraných lokalitách Labe, Vltavy a Blanice byla v roce 2003 provedena první rozsáhlá studie stavu zatížení ryb alkylfenoly v ČR. Vyšší výskyt sledovaných analytů (4-terc-nonylfenoly, 4-terc-oktylfenol) byl zjištěn v lokalitách Valy (pod Synthesií Pardubice) a Obříství (pod Spolanou Neratovice). Na základě porovnání se studiemi provedenými v zahraničí, se pohybovaly v ČR naměřené hodnoty alkylfenolů v rybách na srovnatelných hladinách, včetně poměrného zastoupení daných analytů (Randák, T. 2004).

 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

 • Výstražné symboly

  Latkynebezpecneprožp

 • Literatura


  1) Randák, T. 2004: Informace o výsledcích výzkumu cizorodých látek a zdravotního stavu ryb v řece Labi v roce 2003. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 24. 4. 2004.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  ladislav.kleger@arnika.org


Více z této kategorie: « aldrin amoniak (čpavek) »

Banner-stika

Sledujte nás: