Obnova historických alejí v Šilheřovicích

16.3.2015 - Moravskoslezský kraj, 2015 | Články
Šilheřovice, zdroj: silherovice.cz
V Šilheřovicích na Hlučínsku postupně obnovují  historické aleje, které na svém někdejším panství vysázeli Rothschildové. V roce 2014 se obci podařilo získat z prostředků ministerstva životního prostředí peníze na výsadbu 67 mladých stromků a na ošetření více než dvou set letitých lip. Se zajištěním všech potřebných povolení pomohla Arnika. Ta stála i u vzniku samotného projektu a kontrolovala, aby celá obnova proběhla šetrně ke stromům i okolní přírodě.

Šilheřovice leží v Moravskoslezském kraji, na východním okraji Hlučínska u česko-polské státní hranice. Na současné tváři obce a zejména okolní krajiny se významným způsobem podepsal rod Rothschildů, kterému panství náleželo od roku 1845 až do roku 1938. Rothschildové účelově zakládali také aleje a velmi dbali na estetiku a ochranný vliv krajinných prvků.

Aleje jsou tvořeny především lípou srdčitou a po 70 let nebyly nijak ošetřovány. Obec se snaží získávat dotace a granty na jejich  údržbu a obnovu. Podařilo se několikrát uspět u Nadace ČEZ  a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Nemalou částku vydává obec Šilheřovice i ze svého obecního rozpočtu. Do konce roku 2013 bylo vysázeno cca 300 stromů. Aktuální délka alejí, jejichž obnovu se obec snaží do roku 2021 zajistit, je 8,5 km.

Cesty lemované alejemi  navazují na evropsky významnou lokalitu vyhlášenou z důvodu ochrany přirozeného biotopu páchníka hnědého, který má v rozpadajících se alejích ideální životní podmínky. Proto je  nutno u některých alejí volit  postupný způsob obnovy - dosazování vhodnými dřevinami, jako jsou duby, javory či lípy, do proluk po odumřelých stromech. Torza starých  stromů – biotopy páchníka hnědého jsou ponechávány postupnému rozkladu.

ŠILHEŘOVICE znak

Předpokládané přínosy:

zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny

obnova původní struktury kulturní zemědělské krajiny

zvýšení možnosti obživy a úkrytu pro drobnou zvěř a  hnízdění pro ptactvo

zvýšení atraktivity obce pro bydlení i turistiku

 

 

Silh - vychovny rez - kopieJeden z našich odborníků - arboristů se v roce 2013  podílel na zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Požadavkem ze strany obce bylo vyhodnocení dřevin ve stávajících alejích a navržení pěstebních opatření, která zlepší současný stav a zajistí alejím budoucnost. Těžištěm zájmu obce  jsou čtyři aleje (podél místních komunikací a podél komunikace III. třídy),  které byly pro účely zpracování projektových dokumentací a a také podle naléhavosti nutných  zásahů označeny I, II, III a IV. Alej č. I se nachází podél silnice III/01136 vedoucí na východě z obce směrem na Antošovice a končí u osady Paseky. Jde o dopravně nejvíce exponovaný úsek, na kterém poměrně často dochází k nehodám.

Spolupráce pokračovala v roce 2014. V červnu, na jedné ze svých „výprav do alejí“,  Arnika pozvala úředníky a další odborníky do Šilheřovic, aby se mohli přímo v terénu s postupnou obnovou  alejí seznámit. Podívejte se na krátké video z Výpravy do alejí Moravskoslezského kraje. Šilheřovické aleje byly naší první zastávkou.

V listopadu pan Radek Kaňa, starosta obce Šilheřovice přijal pozvání Arniky a prezentoval zkušenosti s obnovou historických alejí na Konferenci Aleje 2014 – Návrat alejí ke komunikacím.  Podívejte se na jeho vystoupení.

 

Silherovice - torzaV roce 2014 obec  získala také dotaci  z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí,  Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.

Realizace projektu „ Regenerace alejí Šilheřovice I. etapa – Pasecká cesta (III/01136)“ proběhla v období leden - červen 2015. RNDr. Marcela Klemensová z Arniky tento projekt koordinovala a  zajišťovala potřebnou dokumentaci včetně  rozhodnutí a vyjádření správních úřadů, která byla nutná pro realizaci projektu.

V rámci projektu bylo vysázeno 67 ks stromů (lip srdčitých) a  208 ks stromů bylo odborně ošetřeno. Celková délka regenerované aleje je nyní  cca 1,4 km.

Projekt je příkladem postupné  obnovy aleje s ohledem  na ošetření a zachování stávajících vzrostlých stromů, na výskyt  páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a současně s ohledem  na bezpečnost silničního provozu. Arnika prezentuje tuto alej jako příklad dobré praxe.

V následujících letech čeká nově vysazené stromky zvýšená péče spočívající například ve výchovných řezech a pravidelné zálivce. To, jak bude prospívat celá alej, záleží na tom, jakou péči jí budou věnovat následující generace. 

Tak to vypadalo v aleji v červnu 2015 (foto Marcela Klemensová a Milada Valášková):

 IMG 0827 - kopie

 IMG 0824 - kopie IMG 0830 - kopie

Více obrázků najdete ve fotogalerii.

Swiss-Cntrb  NAPdbu    

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu