paraquat

 • CAS

  1910-42-5
 • Vzorec

  C12H14N2Cl2

 • Stručná charakteristika

  Paraquat je syntetický, neselektivní herbicid hojně používaný od poloviny minulého století. Paraquat je charakteristický svým rychlým toxickým účinkem, jehož mechanizmem je inhibice fotosyntézy; paraquat reaguje jako příjemce elektronu. Paraquat patří mezi globálně nejpoužívanější herbicidy, své uplatnění nalézá v podstatě jakékoliv zemědělské produkci (pole, sady, plantáže), často bývá používán i při bezorebném obdělávání půdy, nebo v místech s vysokým rizikem půdní eroze. Do prostředí je tento herbicid uvolňován především při samotném použití a nevhodné manipulaci. V půdě je silně vázán na jíly a organický materiál, v menší míře je možný jeho výluh do podzemních vod. Paraquat je pro vodní organizmy toxický, u vodních rostlin dochází k jeho bioakumulaci, byl objeven i v jaterní tkáni lososovitých ryb. Pro savce je paraquat nejvíce toxický při pozření, po kterém dochází k popálení a poškození celé trávicí trubice, nezvratnému poškození plic často končícímu dechovou zástavou a k poškození jaterní tkáně. Tyto příznaky se mohou dostavit i dny po akutní expozici. Tato látka je agenturou APA považována za možný lidský karcinogen (skupina C). Při chronické expozici byla zjištěna spojitost s rozvojem Parkinsonovy nemoci. V EU je od roku 2007 zakázán, v rozvojových zemích i USA se stále používá.

 • Podrobná charakteristika

  Paraquat je obchodní název pro ,N′-dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride, syntetický, neselektivní herbicid s velmi rychlým nástupem účinku. Paraquat byl poprvé syntetizován v roce 1882, avšak jako herbicid byl poprvé registrován až v roce 1961. Paraquat patří mezi jedny z celosvětově nejpoužívanějších herbicidů. Své „oběti“ si nevybírá, principem jeho účinku je velmi rychlá inhibice fotosyntézy všech zelených rostlin, případně i řas.

  Paraquat nachází své uplatnění v podstatě jakékoliv zemědělské produkci (pole, sady, plantáže), často bývá používán i při bezorebném obdělávání půdy, nebo v místech s vysokým rizikem půdní eroze. Od roku 2007 je paraquat jako látka na ochranu rostlin v EU zakázán. Vedl k tomu 3 roky trvající spor mezi některými členskými zeměmi, který byl rozhodnut až verdiktem Soudního dvora Evropské unie. Mezi prvními evropskými zeměmi, které paraquat zakázaly, bylo Švédsko, Dánsko a Rakousko. V současnosti je paraquat hojně používán ve většině zemích světa. Největším světovým producentem paraquatu je společnost Syngenta, která tento herbicid prodává pod obchodním jménem Gramoxone.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Paraquat je neblaze známý svou vysokou toxicitou. Do lidského organismu se může dostat požitím, kožním kontaktem anebo dýchacími cestami. K nejvážnějším otravám dochází zejména při jeho požití. Z tohoto důvodu jsou např. ve Spojených státech do paraquatu přidávány látky, které vyvolávají zvracení, což v případě náhodného požití může hrát zásadní roli. Takový přístup se nicméně neuplatňuje celosvětově a zejména zdraví pracovníků ze zemí třetího světa, kteří se dostávají do styku s paraquatem bývá značně ohroženo. Velkou roli zde hrají často naprosto nevyhovující pracovní podmínky. Mezi nejohroženější skupinu zde patří pracovníci zabývající se rozprašováním paraquatu na farmách. Svou práci musí často vykonávat bez řádných ochranných pomůcek, za použití nekvalitních ručních rozprašovačů a v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí. Za takových podmínek pak může docházet k enormní expozici. Nicméně ani ve vyspělých zemích se zcela nepodařilo eliminovat vliv paraquatu na lidské zdraví. Například ve Velké Británii byl zaznamenán negativní vliv paraquatu na zdraví 78% zaměstnanců, kteří se v továrnách podíleli na výrobě herbicidu.

  Vystavení se vyšší dávce paraquatu může vést k poškození plic, srdce, ledvin, centrální nervové soustavy, jater a dalších orgánů, což může vést až k mnohoorgánovému selhání. Při kožním kontaktu se mohou objevit popáleniny 2. stupně, případně dermatitida. Mezi akutní problémy patří např. zrychlený tep, krvácení z nosu a při vyšších dávkách také akutní selhání dýchání, či ledvin. Dlouhodobé působení paraquatu může mít mimo jiné negativní vliv na vývoj a reprodukci, či způsobovat rakovinu kůže. Zkoumá se také kauzální závislost vlivu paraquatu na rozvinutí Parkinsonovy nemoci.

  US EPA řadí paraquat do skupiny "C" možných rakovinotvorných látek pro člověka.

 • Výskyt v životním prostředí

  Paraquat má dlouhou dobu setrvání v půdě (až 1000 dní), a proto se řadí k perzistentním organickým látkám.

 • Synonyma


  1,1 dimethyl 4,4 bipyridinium; Gramoxone; Actor; Anuron; Buah Emas Haracol; Cekuquat;Check-thru; Clean up; CP-quat; Crisquat;Cropoquat; Cyclone; Delta-quat; Dextrone X;Dexuron; Double Action; Efoxon; Esgram;Goldquat; Gramix; Gramixel; Gramonol;Gramocil; Gramuron; Hentam; Herbatop;Herbaxone; Hi-kill; Jolyn PQ 200; Kemozone;Kendo; Ken-para; Ken-quat; Ken-tec; Marman Herbiquat; Methyl viologen; Methyl viologen dichloride; Mofisal; Multiquat; Noxone;Osaquat; Ortho Weed and Spot Killer; Paracol...
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.) 

 • Limity pro odpady


  Limit pro odpady není stanoven.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 26 - Vysoce toxický při vdechování, R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 36/38 - Dráždí oči a kůži, R 48/24 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 22 - Nevdechujte prach, S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Odkazy


  1) Facts about paraquat.Centers for Disease Control and Prevention.

  2) Chemical Profile for PARAQUAT.Scorecard - The Pollution Information Site.

  3) Paraquat.IPCS Inchem.

  4) http://www.epa.gov/IRIS/subst/0183.htm (Profil paraquatu v US EPA databázi IRIS.)

  3) ParaquatEvropský soud zakázal pesticid, který se také skladoval v Klatovech - Lubech.

 • Literatura


  1) Position Paper of Pesticide Action Network International on Paraquat. Second Meeting of the Conference of Parties of the Rotterdam Convention, Italy, September 26-30,2005.

  2) The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - 4,4-Bipyridium-1,1-dimethyl-dichloride. NOISH (National Istitute for Occupation Safety and Health)

  3) Tanner, C. M.; Kamel, F. et al. (2011). "Rotenone, Paraquat, and Parkinson's Disease". Environmental Health Perspectives 119 (6): 866–872.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « parabeny parathion »

Banner-stika

Sledujte nás: