Stanovisko náměstka hejtmana Středočeského kraje k úniku kyanidů z Draslovky a reakce Arniky

29.1.2006 - Marek Jehlička | Články
Tento článek obsahuje dva texty, jednak "Stanovisko k dopisu sdružení Arnika adresovanému hejtmanovi Středočeského kraje v souvislosti s únikem kyanidů z Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín" (dopis Ing. Viléma Žáka, náměstka hejtmana), a jednak "Reakci Arniky na stanovisko náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiky Ing. Viléma Žáka".
Stanovisko k dopisu sdružení Arnika adresovanému hejtmanovi Středočeského kraje v souvislosti s únikem kyanidů z Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín

K názoru Arniky, že nástroje k prevenci podobných případů jsou v rukách krajského úřadu formou přísných opatření při vydávání integrovaných povolení pro průmyslové podniky, je nutné doplnit, že Středočeský kraj se aktivně zapojuje do procesů vydávání integrovaného povolení tím, že ve své samostatné působnosti vydává stanoviska ke každému řízení o vydání takového povolení. Musíme uvést na pravou míru informaci, že není možné zjistit na internetových stránkách kraje, zda provoz na výrobu kyanidů již získal integrované povolení. Na těchto stránkách je k dispozici přehled, ze kterého vyplývá, že bylo vydáno pro Lučební závody Draslovka a.s. Kolín integrované povolení, které se však nevztahuje k provozu výroby kyanidů. O toto povolení Lučební závody Draslovka a.s. Kolín dosud nepožádaly. Na webových stránkách kraje je rovněž odkaz na stránku Ministerstva životního prostředí, která obsahuje informační systém IPPC, ve kterém lze dohledat vydaná integrovaná povolení v plném textu v elektronické podobě.

Středočeský kraj věnuje problematice nebezpečných látek pro životní prostředí značnou pozornost, a to i v oblasti stanovování limitů a monitorování nebezpečných látek vyjmenovaných v zákoně 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Například v řízení o vydání integrovaného povolení pro sanaci dioxinových zátěží ve Spolaně Neratovice to byly právě požadavky Středočeského kraje, které výrazně ovlivnily konečné stanovení požadavků na monitorování. S politováním je třeba konstatovat, že při účasti sdružení Arnika v tomto řízení nebyli zástupci Arniky schopni předložit relevantní zdůvodněné a oprávněné požadavky vztahující se k danému provozu. Vyjádření sdružení Arnika jsou povrchní, v obecné rovině bez snahy aktivně přispět k ochraně životního prostředí. Ani tento dopis k problematice Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín se nevymyká ze zvyklostí, které slouží sdružení Arnika pouze ke zviditelnění vlastní organizace. Povrchnost práce sdružení Arnika vede ve svých důsledcích i k nepřesnému informování veřejnosti.

Středočeský kraj a krajský úřad věnují záležitostem prevence náležitou pozornost i ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií. Proto po předchozích kontrolách byla schválena v roce 2005 bezpečnostní dokumentace rozhodnutím krajského úřadu a z dosud prováděných šetření vyplývá, že závod nepostupoval v souladu s vodohospodářským havarijním plánem.

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín má povinnost podat žádost o integrované povolení mimo jiné i pro výrobu kyanidů. Pokud nebude v termínu do 30. října 2007 vydáno integrované povolení, nebude smět dále takové zařízení provozovat. Středočeský kraj samozřejmě bude důsledně uplatňovat požadavky na stanovení dostatečně přísných limitů pro nebezpečné látky, k jejich vypouštění a monitorování.

Ing. Vilém Žák náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiky

Reakce Arniky na stanovisko náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiky Ing. Viléma Žáka

Ing. Žák ve svém stanovisku uvedl: "S politováním je třeba konstatovat, že při účasti sdružení Arnika v tomto řízení (řízení o vydání integrovaného povolení pro sanaci dioxinových zátěží ve Spolaně Neratovice, pozn. Arniky) nebyli zástupci Arniky schopni předložit relevantní zdůvodněné a oprávněné požadavky vztahující se k danému provozu. Vyjádření sdružení Arnika jsou povrchní, v obecné rovině bez snahy aktivně přispět k ochraně životního prostředí."

Arnika se proti tvrzení Ing. Žáka musí ohradit, neboť se nezakládají na pravdě. Arnika totiž předložila relevantní zdůvodněné a oprávněné požadavky vztahující se k danému provozu. Jednalo se o tyto konkrétní požadavky:

- Dekontaminovat odpad (textil a dřevo) v množství přibližně 52 tun, které Spolana požadovala rovnou spalovat, aniž by byl odpad předtím zbaven svých nebezpečných vlastností
- měření emisí DDT do ovzduší, a to 2x ročně
- snížení limitu pro dioxiny (PCDD/F) ve vypouštěné vodě ze speciální čističky odpadních vod do kanalizace Spolany na 2,5 ng/l z původních 5 ng/l
- monitoring emisí rtuti (Hg) a jejích sloučenin do ovzduší. V žádosti o vydání IP nebyl vůbec plánován. Arnika dosáhla toho, že bude prováděno měření rtuti a jejích sloučenin v emisích do ovzduší 2x v prvním měsíci po zahájení provozu a dále 1x za 6 měsíců.
Úplný text připomínek Arniky najdete zde.

O relevanci a opodstatněnosti těchto požadavků svědčí, že jim bylo vyhověno. Arnika tak v průběhu procesu vydávání integrovaného povolení (IP) pro společnost BCD CZ, a. s. docílila zpřísnění některých podmínek pro průběh dekontaminace v zájmu vyšší ochrany životního prostředí v okolí chemičky. “Bylo to maximum, jehož šlo v současnosti dosáhnout, a proto jsme se rozhodli projekt, který by měl zlikvidovat jednu z nejzávažnějších ekologických zátěží v zemi, dále neblokovat a neodvolali jsme se proti vydanému rozhodnutí,” řekla k tomu Mgr. Hana Kuncová, vedoucí kampaně „Stop nebezpečí ze Spolany“. Mrzí nás, že Ing. Žák střílí svá obvinění od boku, aniž by si před tím ověřil pravdivost a relevanci svých vlastních tvrzení. Výše uvedená fakta jsou přitom veřejně dostupná na internetových stránkách našeho sdružení (www.arnika.org).

Za sdružení Arnika, Marek Jehlička, tiskový mluvčí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu