trichlormethan (chloroform)

 • CAS

  67-66-3
 • Vzorec

  CHCl3

 • Stručná charakteristika

  Trichlormethan (chloroform) je bezbarvá, sladce zapáchající, hustá tekutina v současnosti používaná zejména jako surovina pro výrobu složitějších chemických látek. Především je hlavní surovinou pro stále pokračující výrobu freonu R-22 (chladicí systémy, prekurzor Teflonu). Do prostředí se chloroform může uvolňovat při výrobě, použití a likvidaci. Chloroform se v živých tkáních akumuluje jen omezeně. Člověk může být chloroformu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Chloroform působí na centrální nervový systém, játra a ledviny. Při chronické expozici byl u zvířat sledován zvýšený výskyt rakoviny ledvin a jater a negativní vliv na reprodukční soustavu. Chloroform je klasifikován jako možný lidský karcinogen (2B dle IARC).

  Seznamte se s kampaní Česko bez jedů.

  ceskobezjedu-400

  Toxické plasty do našich domovů nepatří!

  V minulosti byl chloroform hojně používán jako anestetikum; od jejího medicínského použití se ustoupilo rychle po odhalení nebezpečných vedlejších účinků (poškození jater a ledvin). Jako rozpouštědlo je používán při výrobě plastů, barviv, pesticidů, parfémů, jako extrakční činidlo pak ve výrobě antibiotik, vitaminů a jiných farma. produktů. Jde o velmi těkavou látku, v atmosféře pomalu degraduje na toxický fosgen a chlorovodík. Je dobře rozpustný ve vodě, v půdě není silně vázán a kontaminuje povrchové a podzemní vody, kde je relativně dlouho stabilní.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Podrobná charakteristika

  Trichlormethan (chloroform) je bezbarvá, hustá tekutina s příjemným zápachem a lehce nasládlou chutí. Chloroform je hořlavý jen za velmi vysokých teplot, je to těkavá látka, částečně rozpustná ve vodě a dobře rozpustná v organických rozpouštědlech.

  V minulosti (zejména koncem 19. a začátkem 20. století.) se chloroform používal jako lékařské anestetikum, ale bylo od něj poměrně rychle upuštěno kvůli negativním vedlejším efektům (poškození jaterní a ledvinové tkáně). V současnosti je většina chloroformu používána jako výchozí surovina syntézi složitějších organických sloučenin. Především se jedná o chlordifluormethan, známý též jako freon R-22, i nadále používaný jako chladící médium a předvedším jako prekurzor Teflonu. Díky platnosti Montrealského protokolu je ve většině zemích světa produkce spotřeba R-22 postupně silně omezovaná s cílem úplného zákazu.

  Menší množství chloroformu se stále používá jako rozpouštědlo ve farmaceutickém průmyslu a gumárenském průmyslu. Chloroform dobře rozpouští nejrůznější tuky, oleje, vosky, alkaloidy, je meziprodukt pro výrobu některých barviv a pesticidů. Chloroform se také používá pro výrobu chlorovaných chemikálií pro bělení a desinfekci v papírenském průmyslu a v čistírnách odpadních vod.

  Průmyslově se chloroform vyrábí zahříváním směsi chloru s chlormethanem nebo methanem na teplotu 400–500 °C. Při této teplotě se nejprve uvolní radikál chlóru (podrobnosti viz příprava tetrachlormethanu) a postupně nahradí v methanu nebo chlormethanu vodíkové atomy, čímž vznikne směs čtyř chlorovaných uhlovodíků (chlormethan, dichlormethan, trichlormethan (chloroform) a tetrachlormethan). Vzniklá směs se pak rozdělí destilací na jednotlivé čisté sloučeniny.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Vdechování chloroformových výparů způsobuje utlumení centrální nervové soustavy, čehož bylo dříve využíváno při anestezii. Vdechování chloroformu v množství okolo 900 ppm* po krátkou dobu způsobuje závratě, vyčerpanost a bolesti hlavy. Dlouhodobější expozice chloroformu (prostřednictvím dýchání, ale i například potravou apod.) může způsobit poškození ledvin a jater. Kontakt většího množství chloroformu s pokožkou může způsobit vznik boláků. Asi 10% populace vykazuje alergickou reakci na chloroform, která se projevuje až 40°C horečkami.

  Zatím není známo, že by chloroform působil negativně na lidský reprodukční systém, nebo by způsoboval vývojové vady plodu. Nicméně některé studie prováděné na zvířatech prokázaly, že vdechování vzduchu s obsahem 30 až 300 ppm chloroformu u gravidních laboratorních krys vede k zvýšení míry potratů. U potomků krys a myší, které v průběhu své gravidity vdechovaly chloroform, byly pozorovány některé vývojové vady. Z dalších studií vyplynulo, že vdechování 400 ppm chloroformu po dobu několika dní má u myší vliv na tvorbu abnormálních spermatických buněk.

  Výzkumy úřadu DHHS (Department of Health and Human Services) dále naznačují, že by chloroform mohl mít některé karcinogenní účinky. U laboratorní krys a myší, které přijímaly chloroform v potravě a ve vodě se rozvinula rakovina ledvin a jater.

  Zatím nebylo pozorováno výraznější riziko způsobené chloroformem pro volně žijící druhy organismů. Dosavadní laboratorní testy naznačují, že atmosférické emise chloroformu nezpůsobují zásadnější ohrožení suchozemských organismů. Koncentrace chloroformu ve vodních ekosystémech pouze ojediněle překračuje práh toxicity a to i pro citlivé druhy. Nicméně existuje důvodné podezření, že by mohlo docházet k jistému ohrožení vodních organismů zejména v blízkosti některých potenciálních zdrojů chloroformu, jako jsou například celulózky, čistírny odpadních vod, některé skládky a podobně.

  ppm = parts per million (česky dílů či částic na jeden milion)

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2A - pravděpodobně karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  Chloroform je těkavá látka, která se na vzduchu velmi dobře odpařuje. V ovzduší se chloroform postupně rozkládá, tento proces je nicméně relativně pomalý. Mezi produkty rozkladu chloroformu patří mimojité také vysoce toxický fosgen nebo chlorovodík.

  V půdě se chloroform příliš neváže na půdní částice, proto se může poměrně snadno dostávat do podzemní vody.

  Ve vodním prostředí se lehce rozkládá, přičemž mohou vznikat další chemikálie, jako produkty jeho rozpadu. V podzemních vodách má chloroform nicméně tendence setrvávat poměrně dlouhou dobu.

  Na základě dosavadních studií se prokázalo, že se chloroform příliš neukládá v tělech živých organismů.

  S chloroformem se můžeme setkat rovněž pokud, si čistíme zuby zubní pastou obsahující triclosan. Peter Vikesland z Virginia Polytechnic Institute and State University se svým kolegou prokázal, že triclosan reaguje s chlórem v pitné vodě za vzniku chloroformu.

 • Synonyma


  chloroform, trichlormetan, metyl trichlorid, CFM, Freon 20, trichloroform
 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  30 µg/l mezní hodnota (NMH) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP:  2,5 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  0,19 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

  Odpadní vody:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
    
  1 Trichlormethan (chloroform, CHCl3) 1)
  1.1 Výroba trichlormethanu z methanolu a ze směsi methanolu s methanem2)
   měsíční průměr 10 g/t, 1 mg/l b) 
   denní průměr 20 g/t, 2 mg/l b) 
  1.2 Výroba chlormethanů chlorací methanu 2)
   měsíční průměr 7,5 g/t, 1 mg/l b) 
   denní průměr 15 g/t, 2 mg/l b) 
  1.3 Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů) 3),4) 
   měsíční průměr 20 g/t, 1 mg/l b) 
   denní průměr 40 g/t, 2 mg/l b) 
  1.4 Výroba vinylchloridu pyrolýzou dichlorethanu 3),5) 
   měsíční průměr 2 g/t, 1 mg/l b) 
   denní průměr 4 g/t, 2 mg/l b) 
  1.5 Provozy používající trichlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok 3),6) 
   měsíční průměr 2 g/t, 10 mg/l b) 
   denní průměr 4 g/t, 20 mg/l b) 
  1.6 Závody, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody 3),7) 
   měsíční průměr  0,5 mg/l b) 
   denní průměr  1 mg/l b) 
  1.7 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok 3),7) 
   měsíční průměr  1 mg/l b) 
   denní průměr  2 

  a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
  b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
  1) Vzhledem k těkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzduším, se vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
  2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.
  3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.
  5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.
  6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby trichlormethanu.
  7) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: 30 kg/rok.

   

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
  Průmyslové plochy: 1,5 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,29 mg/kg sušiny.

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro půdní vzduch podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
  Průmyslová území: 0,53 mg/m3, ostatní území: 0,11 mg/m3.

   

   

 • Ostatní limity


  Ohlašovací práh pro emise a přenosy do Integrovaného registru znečišťování:
  emise do ovzduší (kg/rok) 500 přenosy (kg/rok) 1000

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země.

 • Výstražné symboly

  zdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 38 - Dráždí kůži, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 48/20/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   58  67-66-3  trichlormethan  500  10    1000 zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://en.wikipedia.org/wiki/Chloroform (Profil chloroformu na stránkách Wikipedie)

  2) http://www.npi.gov.au/ (Stránky australského registru znečišťování)

  3) http://www.irz.cz/?module=StaticContent&id=s_trichlormethan (Profil chloroformu na stránkách českého integrovaného registru znečišťování)

  4) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts6.html (Profil chloroformu na stránkách úřadu Agency for Toxic Substances and Disease Registry)

  5) http://hydro.chmi.cz/ojv2/htm/pasporty/TOL/trichlormetan.htm 

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « trichlorethylen triclosan »

Banner-stika

Sledujte nás: