triclosan

 • CAS

  3380–34–5
 • Vzorec

  C12H7Cl3O2

 • Stručná charakteristika

  Triclosan je chlorovaná organická látka člověkem hojně používaná díky svým antibakteriálním účinkům. Původně byl triclosan registrován jako herbicid, později ale nalezl uplatnění především jako biocidní a konzervační složka čistících, dezinfekčních, kosmetických a farmaceutických přípravků. Běžně bývá součástí řady plastových a textilních výrobků denní spotřeby. Do prostředí uniká při výrobě, ale zejména při použití výrobků, ve kterých je obsažen. V atmosféře existuje v plynné fázi, která rychle reaguje s hydroxylovými radikály, nebo v pevné fázi, která klesá zpět na zemský povrch. V půdě je jen málo pohyblivý, je možný jeho zpětný odpar popřípadě rozklad UV zářením. Ve vodě je vázán na sedimenty, kde podléhá biologickému rozkladu. Bioakumulace ve vodních organizmech je nízká až střední. Triclosan je významný kontaminant odpadních vod. Člověk může být triclosanu vystaven pozřením a kožním kontaktem. U některých jedinců může způsobovat kožní alergie. Triclosan v chlorované pitné vodě může reagovat na chloroform, látku řazenou mezi podezřelé lidské karcinogeny. U zvířat byl sledován negativní vliv na hormonální systém. Toxické účinky na lidský organizmus jsou stále předmětem vědeckých debat, jeho použití není zatím regulováno.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Triclosan (2,4,4´-trichloro-2´-hydroxyphenyl ether) je chlorovaná organická látka obsahující jak fenolovou, tak etherovou funkční skupinu. Za normálních podmínek se jedná o bílou, krystalickou látku jemné zapáchající po fenolu. Triclosan je jen slabě rozpustný ve vodě, dobře se rozpouští v některých organických rozpouštědlech (alkoholy, ethery apod.). Bod tání triclosanu se pohybuje od 54 do 57, 3 °C, bod varu se pak nachází v rozmezí mezi 280 a 290 °C.

  Původně byl triclosan registrován jako herbicid, později ale nalezl uplatnění především jako biocidní a konzervační složka čistících, dezinfekčních, kosmetických a farmaceutických přípravků. Běžně bývá součástí řady plastových a textilních výrobků denní spotřeby.

  Spolu s kopolymerem (polyvinylmethyl-ether a kyselina maleinová) je například účinnou složkou zubní pasty Colgate Total. V pastě je obsaženo 0,3% triclosanu s 2% kopolymerem, základ pasty tvoří silika s 0,24% fluoridu sodného.

  Vazbou na specifický receptor bakterie (ENR) inhibuje triclosan biosyntézu mikrobních mastných kyselin potřebných pro tvorbu buněčných stěn a další životně důležité funkce, čímž v podstatě zasaženou buňku zabijí. K trvalé inhibici receptoru ENR stačí pouze jediná molekula triclosanu. Na stejné bázi inhibice ENR účinkují i některá běžně používaná antibiotika. Díky běžnému výskytu triclosanu v prostředí existuje hypotéza, že za vznikem tzv. zkřížené rezistence na tato antibiotika stojí u některých bakterií právě časté používání triclosanu.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Peter Vikesland z Virginia Polytechnic Institute and State University se svým kolegou prokázal, že triclosan reaguje s chlórem v pitné vodě za vzniku chloroformu. Chloroform US EPA spojuje s rakovinou močového měchýře a spontánními potraty a IARC jej hodnotí jako možný karcinogen pro lidi (skupina 2B). Fenol, který triclosan obsahuje, může způsobit podráždění kůže a znecitlivěnní senzorů nervových zakončení.

  Z hlediska negativního vlivu na zdraví lidí je podstatný také objev nedávné studie, že triclosan obsahuje jako nezamýšlený vedlejší produkt dioxiny.

 • Výskyt v životním prostředí


  Triclosan byl jednou z nejčastěji prokazovaných znečišťujících látek z farmacie ve vzorcích vod, odebraných ze 139 řek v USA a byl také nalezen v mateřském mléce. O koncentracích triclosanu v životním prostředí ČR chybí údaje, nejde o běžně sledovanou škodlivinu, přestože, jak uvádí americký server Environmental Science and Technology, jde o látku široce kontaminující životní prostředí.

 • Synonyma


  CH 3635, Irgasan Ch 3635, Irgasan DP 300, Ster-Zac, Lexol 300 , Phenol, Triclosan , Triclosan (Irgasan)
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zp

 • Odkazy


  1) http://en.wikipedia.org/wiki/Triclosan

  2) http://www.uni-essen.de/abfallwirtschaft/img/Triclosan.jpg(Triclon in sewage plants and waste water)

  3) http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Triclosan

  4)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~3yVgQt:1

 • Literatura


  1) Yackovich, F., N. K. Poulsen, and J. E. Heinze, "Validation of the Agar Patch Test Using Soap Bars which Deposit Different Amounts of Triclocarban", J. Soc. Cosmet. Chem., 37: 99-104 (1986).

  2) McMurray, L. M., Oethinger, M, Levy, S. B., "Triclosan targets lipid synthesis", Nature 394, 531-32 (1998). Abstract

  3) Levy, C. W., Roujeinikovai, A., Sedelnikova, S., Baker, P. J., Stuitje, A. R., Slabas, A. R., Rice, D., & Rafferty, J. B., "Molecular Basis of Triclosan Activity", Nature, 398, 383-384 (1999). Abstract

  4) Ni, Y., Zhang, Z., Zhang, Q., Chen, J., Wu, Y., Liang, X., 2005. Distribution patterns of PCDD/Fs in chlorinated chemicals. Chemosphere. In Press.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: