trifenylcín (TPT) a jeho sloučeniny

 • CAS

  76-87-9 (trifenylcín-hydroxid), 900-95-8 (trifenylcín-acetát), 639-58-7 (trifenylcín-chlorid)
 • Vzorec

  C18H16OSn (trifenylcin-hydroxid), C20H18O2Sn (trifenylcín-acetát), C18H15ClSn (trifenylcín-chlorid)

 • Stručná charakteristika

  Trifenylcíny (TPT) jsou organické sloučeniny cyklického uhlovodíku a cínu v minulosti hojně používané jako biocidy proti nejrůznějším vodním organizmům (bakterie, řasy, bezobratlí aj.). TPT byly častou součástí ochranných nátěrů ponořených objektů. Do prostředí se TPT dostávají především při výrobě, použití a likvidaci. U TPT byla popsána bioakumulace a nárůst jejich množství v rámci potravního řetězce fytoplankton – zooplankton – ryby. Přenos do vyšších potravních tříd nebyl doposud popsán. Člověk je TPT vystaven konzumací kontaminované potravy (mořské plody), vdechnutím a kožním kontaktem. Obecně mají TPT neurotoxické účinky. Z pokusů na zvířatech víme, že TPT negativně působí na imunitní a hormonální systém postiženého organizmu.

  Používaly se na ponořené části lodí, nejrůznějších konstrukcích, jako vnitřní nátěry vodních nádrží apod. Uplatnění nacházely taktéž jako fungicidy při ochraně brambor, cukrové řepy, nebo chmele. Nepřekvapí, že většina TPT kontaminuje mořské ekosystémy. TPT jsou považovány za v prostředí perzistentní látky. Poločas rozpadu se pohybuje v rozmezí měsíců až let. V půdě i vodě jsou silně vázány na pevné částice, ve vodě sedimentují. Podléhají rozkladu UV zářením a biodegradaci mikroorganizmy. TPT jsou silně toxické pro vodní organizmy.

 • Podrobná charakteristika

  Trifenylcíny (TPT) jsou organické sloučeniny cínu s obecným vzorcem (C6H5)3Sn-X, kde X může být anion nebo organická skupina (chlorid, hydroxid, nebo acetát). Obecně se jedná o bezbarvé kapaliny, většinou lipofilní, špatně rozpustné ve vodě. Jde o širokou skupinu látek, jejichž konkrétní vlastnosti závisí právě na různém X z obecného vzorce.

  Trifenylcín a jeho sloučeniny se od 60. let uplatňují jako algicidy (přípravky proti řasám) a moluscicidy (proti měkkýšům) v různých typech přípravků zabraňujících usazování živých organismů. Těžiště jejich použití byly a i nadále jsou především ochranné nátěry ponořených objektů, především lodních trupů, mol a hrázi. V roce 2008 vešla v platnost tzv. „AFS Convention“ zakazující použití TPT (obecně organocínových sloučenin) v rámci ochranných nátěrů lodních trupů.

  Trifenylcín-acetát a trifenylcín-chlorid se aplikují jako fungicid na brambory, cukrovou řepu, chmel a celer. Trifenylcín byl součástí přípravku proti plísni bramborové, který se do nedávna vyráběl pod názvem Brestanid. TPT jsou hlavní složkou vodních ochranných nátěrů a fungicidů. Další využitím organocíničitých sloučenin jsou nátěrové hmoty, katalyzátory (výroba pěnového polyuretanu), stabilizátory PVC a jiné. V České republice nebyla výroba nikdy realizována.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Trifenylcín se do organismu dostává kůží. Expozice trifenylcínem vyvolává poškození celé řady orgánových soustav. Cílovým orgánem je pravděpodobně nervový systém. Chronická epozice trifenylcínem může vést k rakovině jater, hypofýzy a varlat. 20% roztok octanu trifenylcínu dráždí oči a horní cesty dýchací (Trebichavský et al., 1998). Trifenylcín-acdetát je endokrinním disruptorem (tj. nahrazuje svými účinky působení některých hormonů).

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Do životního prostředí se můžeou tyto látky dostávat splachem z polí ošetřených biocidy obsahující trifenylcíničité sloučeniny.

 • Synonyma

  triphenyltin, TPT
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro potraviny

  nejvyšší přípustná množství (NPM) cínu v potravinách dle vyhl. 53/2002 jsou následující: zahuštěné mléko v plechovém obalu : 100,0 mg/kg ovocné šťávy, džusy v plechových obalech: 150,0 mg/kg dehydratované polévky: 150,0 mg/kg podmínky pro naložení s potravinou přesahující přípustné množství dle vyhl. č. 53/2002 Sb. (pro cín): potraviny obecně A vč. nápojů : 100,0 mg/kg, potraviny obecně B vč. nápojů: 200,0 mg/kg speciální množství potravin určených pro zvláštní výživu, při překročení limitu nelze potravinu pro tento účel použít (cín dle vyhl. 53/2002 Sb.): zeleninoví dětská a kojenecká výživa: 25, 0 mg/kg ovocná dětská a kojenecká výživa: 25, 0 mg/kg

 • Ostatní limity

  Věty R a S uvedeny pro trifenylcín-acetát . Integrovaný registr znečišťování prahová hodnota pro úniky do vody: 1 kg/rok prahová hodnota pro úniky do půdy: 1 kg/rok prahová hodnota pro přenosy v odpadnách vodách: 1 kg/rok

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 23/25 - Toxický při vdechování a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 27 - Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení, S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   75    trifenylcín a sloučeniny    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1)http://www.who.int/ipcs/publications/en/ch_3c.pdf

  2)http://www.gc.noaa.gov/documents/afs-convention.pdf

 • Vysvětlivky

  Andy Xianliang Yia, Kenneth M.Y. Leunga,Michael H.W. Lamc, Jae-Seong Leec, John P. Giesy. Review of measured concentrations of triphenyltin compounds in marine ecosystems and meta-analysis of their risks to humans and the environment. Chemosphere 89 (9), 2012, Pages 1015–1025.

 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « triclosan trifluralin »

Banner-stika

Sledujte nás: