Zbytky ze spalování uhlí v  Otrokovicích plné arsenu mají zasypat staré hliniště

23.6.2010 - VÁŽANY | Tiskové zprávy
Směs s popílkem z otrokovické elektrárny se má stát materiálem pro zavezení a likvidaci bývalého hliniště ve Vážanech na Kroměřížsku.

Zdánlivě efektivní využití odpadu však hrozí nebezpečnými následky, neboť obsahuje vysoký podíl toxických látek, jako je arsen a rtuť. Záměr společnosti Ecodump nyní prochází procesem posuzování vlivu na životní prostředí (1). Sdružení Arnika zpracovalo na žádost místních občanů stanovisko (2) a zaslalo jej tento týden Ministerstvu životního prostředí ČR.

"Vzhledem k mnoha nesrovnalostem v dokumentaci a jasným rizikům, která vyplývají ze záměru navézt do starého hliniště odpad z teplárny, který obsahuje toxické těžké kovy, je naše stanovisko jasně negativní. Vedle rizika ukládání stovek tun arsenu považujeme za největší problém nedostatečně definovanou ochranu povrchových a podpovrchových vod a chybějící posouzení vlivu na zvláště chráněné rostliny a živočichy, kteří se v lokalitě vyskytují," upozornil RNDr. Jindřich Petrlík, který vede v Arnice program Toxické látky a odpady.

Do prostorů po vytěžené hlíně by měl být navezen materiál nazvaný Otosan, vyrobený právě z popílku otrokovické elektrárny. Z dokumentace vyplývá, že zde má být použito až 25 tisíc tun Otosanu 2 za rok. Podle dříve provedených rozborů obsahoval Otosan až 30-násobně větší množství arsenu, než povoluje vyhláška o použití odpadů na povrchu terénu. To by mohlo znamenat uložení 7,5 tuny arsenu ročně. "Arsen je prokázaným karcinogenem (3). Nejde tu však jen o arsen. Odpadní produkt z otrokovické teplárny však obsahuje i vysoké koncentrace těžkých kovů, které sice nejsou nebezpečné pro člověka, ale jsou toxické pro vodní organismy a zde jde hlavně o ochranu vod," vysvětlil RNDr. Jindřich Petrlík.

Z hlediska obsahu arsenu v Otosanu jsou zajímavá i čísla o únicích a přenosech látek ohlašovaných do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) Teplárnou Otrokovice, a.s. V porovnání s jinými, srovnatelnými, průmyslovými zdroji je trvale druhým největším průmyslovým zdrojem arsenu v odpadech v celé České republice. V hliništi Vážany má do budoucna odhadem skončit více jak jedna třetina této zátěže. "Tento fakt dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí vůbec nebere v úvahu a nezohledňuje podle našeho soudu v dostatečné míře ani migraci arsenu a dalších nebezpečných látek, zejména rtuti, do životního prostředí v okolí hliniště," komentuje záměr mluvčí Arniky Zora Kasiková. "Na základě předložené dokumentace nelze dospět k závěru, že by hodnocený záměr přispěl k zásadnímu zlepšení kvality dotčeného území a že nebude znamenat zátěž pro obyvatelstvo, ani pro životní prostředí, jak konstatuje její autor," dodala Kasiková.

K záměru "Plán I. etapy likvidace hliniště Vážany v DP Vážany“ firmy Ecodump se lidé mohou vyjádřit písemně do 25. června na Ministerstvu životního prostředí ČR. Po vyhodnocení připomínek bude zpracován posudek a mělo by následovat veřejné projednání v procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

Sdružení Arnika se ochranou vod zabývá především v projektu Voda živá podpořeného finančně Státním fondem životního prostředí, nadací Global Greengrants Fund a Mezinárodní sítí pro eliminaci POPs (IPEN). Jmenovaní dárci nenesou odpovědnost za obsah tiskových materiálů vydaných v rámci projektu.

Poznámky a další informace:

(1) Bližší údaje v Informačním systému EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP264

(2) Stanovisko Arniky je ke shlédnutí zde: http://www.arnika.org/res/data/092/010157.pdf?seek=1277287199

(3) O arsenu více zde: /arsen

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu