Žebříčky největších znečišťovatelů ukazují snižování emisí, v září uvidíme, zda se trend udrží

5.1.2010 - PRAHA | Novinky
I v roce 2009 sestavilo sdružení Arnika na základě dat z Integrovaného registru znečišťování (IRZ) žebříčky největších znečišťovatelů pro všech 14 krajů za rok 2008.

 Žebříčky pro Středočeský kraj a pro Prahu jsou součástí této zprávy a uzavírají tak sérii analýz údajů ohlášených do registru znečišťování. Zatímco v Praze je průmyslové znečištění jen minimální, ve Středočeském kraji zůstávají největšími znečišťovateli Spolana Neratovice a mělnické elektrárny koncernů ČEZ a Energotrans. 

Integrovaný registr slouží jako účinný nástroj pro snižování emisí. Podniky jsou motivovány v porovnání s ostatními snižovat emise, jak dokazují i výsledky za rok 2008, kdy řada provozoven po uskutečněných opatřeních snížila emise. Příkladem mohou být podniky Rockwool z Bohumína, Knauf Insultation z Krupky či IVAX z Opavy (1). „Přes jednoznačně pozitivní dopady IRZ zůstává řada nedořešených neduhů - příliš vysoké nastavení prahů pro některé látky, chybějící údaje o chemických látkách ve výrobcích i nepřesnost údajů nahlašovaných samotnými podniky do registru, jejichž následná oprava trvá poměrně dlouho,“ upozorňuje Kateřina Hryzáková, která se v Arnice věnuje zpracování žebříčků dle dat z IRZ.

Praha patří mezi kraje, které jsou průmyslovým znečištěním ovlivněny jen velmi málo. Na území hlavního města ohlašovalo za rok 2008 celkem 13 provozoven, což je nejméně ze všech krajů. V žebříčcích, sestavených Arnikou dle nebezpečných látek či jejich skupin se pak objevují pouze 4 z nich: Teplárna a Spalovna Malešice, radotínská provozovna firmy Českomoravský cement a Ústřední čistírna odpadních vod. Ostatní provozovny se do Integrovaném registru dostaly hlavně z důvodu vysokých obsahů těžkých kovů v odpadech, pro které platí rovněž povinnost ohlašování, Životní prostředí Prahy je více ovlivněno rostoucí automobilovou dopravou a jejími zplodinami,“ komentovala výsledky žebříčků Mgr. Kateřina Hryzáková. Automobilová doprava je významným zdrojem rakovinotvorných látek v ovzduší, oxidů dusíku, polyaromatických uhlovodíků a částic polétavého prachu PM10 a významnou mírou se podílí na překračování stanovených imisních limitů v blízkosti vytížených komunikací (2).

Ve Středočeském kraji podobně jako u jiných krajů pokleslo ve srovnání s rokem 2007 celkové množství rakovinotvorných a pravděpodobně či možná rakovinotvorných látek vypuštěných do životního prostředí (3). Nejvíce těchto látek ohlašovala Spolana Neratovice, která získala první místo i v žebříčku pro rakovinotvorné látky, mutagenní látky i látky toxické pro vodní živočichy i látky poškozující ozónovou vrstvu. Oproti roku 2007 vzrostly u této provozovny emise vinylchloridu přibližně o 1t (4). Na druhou stranu poklesly emise plynů způsobujících kyselé deště: oxidů dusíku a oxidů síry.

Významnými zdroji znečišťování jsou i elektrárna Energotrans Mělník I EMĚ – I a elektrárna Mělník ČEZu. Prvně jmenovaná se umístila na prvním místě v žebříčku pro reprotoxické látky, konkrétně díky emisím kadmia do ovzduší. Druhá jmenovaná vypustila do ovzduší nejvíce plynů způsobujících kyselé deště a zároveň i nejvíce skleníkových plynů a rtuti. 

Za rok 2008 ohlašovalo ve Středočeském kraji 148 provozoven, o 14 více než za rok 2007. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak v 75 případech, oxidy dusíku ve 23 případech a v přenosech odpady byl nejčastěji ohlašován zinek a olovo (20x).

Integrovaný registr znečišťování spravuje Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím agentury CENIA. Údaje o jednotlivých látkách do něj ohlašují samy jednotlivé provozy na základě zákonem stanovených ohlašovacích prahů (nejedná se o překračování hygienických limitů). Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto při zpracování dat z IRZ soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, rtuť, formaldehyd, styren a dioxiny.

I tento rok mají provozovny do konce března povinnost ohlásit při překročení stanovených prahů pro vybrané chemické látky údaje za předchozí rok, tedy za rok 2009. 30. září budou shromážděné údaje zveřejněny na stránkách www.irz.cz. Bude zajímavé sledovat, zda se loni slibovaná technologická vylepšení některých firem skutečně promítnou do výsledků za rok 2009. Bezprostředně po zveřejnění těchto údajů Arnika sestaví celostátní žebříček a následně i žebříčky krajské.
 
Kompletní žebříčky největších znečišťovatelů pro Středočeský kraj a pro Prahu za rok 2008:

IRZ_Praha2008.pdf (dokument Adobe PDF)IRZ_Praha2008.pdf 90.9 KB

IRZ_Stredocesky_2008.pdf (dokument Adobe PDF)IRZ_Stredocesky2008.pdf 114.0 KB


Ostatní žebříčky pro rok 2008 najdete zde.

Poznámky:

(1) Více v tiskové zprávě sdružení Arnika Integrovaný registr znečišťování motivuje podniky ke snižování emisí
(2) Více informací v ročence Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008 http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/obsah.html
(3) V roce 2007 bylo do IRZ ohlášeno ve Středočeském kraji celkem 62,7 t rakovinotvorných a pravděpodobně či možná rakovinotvorných látek, za rok 2008 kleslo toto množství v souhrnu na 56,9 t.
(4) Spolana Neratovice za rok 2008 ohlašovala 2227 kg, v roce 2007 jen 1264 kg, údaje jsou součtem emisí do ovzduší i do vody.

Banner-stika

Sledujte nás: