Znečištěný vzduch nesmí ohrožovat lidské zdraví, zní z ostravské konference

19.11.2018 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Martin Skalský (vlevo) a Jindřich Petrlík během tiskové konference
FOTO: Majda Slámová / Arnika
Odborníci, politici a občanští aktivisté z Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu v Česku jednají, jak dosáhnout zlepšení kvality vzduchu (1). Znečištění ovzduší dnes patří k nejvážnějším ekologickým problémům - ročně díky němu předčasně zemře čtyři a půl milionu lidí (2), viníkem je do značné míry těžký průmysl. Dneškem zahájená mezinárodní konference chce podpořit výměnu zkušeností mezi lidmi, kteří prosazují konkrétní opatření. Ostravsko přitom slouží jako příklad úspěchu. Přestože stále patří k nejšpinavějším územím Evropské unie, znečištění je asi o polovinu nižší než před rokem 1989.

Na konferenci “Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy” do Ostravy přijeli přednášející z Česka, Polska, Chorvatska, Itálie, Arménie, Ukrajiny, Kazachstánu a z Bosny a Hercegoviny (3). Pořádají ji nevládní organizace Arnika z České republiky a Ecoaction z Ukrajiny. Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová. Akce se koná ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a za podpory Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničí ČR, Global Greengrants Fund, Moravskoslezského kraje a města Ostravy.

Šest zastoupených zemí spojuje přítomnost mezinárodního gigantu ArcelorMittal. Účastníci budou mimo jiné srovnávat, nakolik se ekologická a sociální odpovědnost jeho oceláren v jednotlivých státech liší. ArcelorMittal Ostrava na konferenci představí své investice do ochrany životního prostředí; účastníci si pak některé moderní technologie prohlédnout v provozech Třineckých železáren.

Martin Skalský, předseda občanského spolku Arnika a vedoucí Centra pro podporu občanů: “V řadě zemí se občané nemohou dostat k pravdivým informacím o stavu životního prostředí. Mnohde se úroveň znečištění ovzduší ani věrohodně neměří. Problémem je také vymahatelnost práva, korupce, nefunkční státní správa, nezájem politiků nebo příliš velký vliv průmyslu. Arnika chce zprostředkovat zkušenost, kterou Česká republika prošla za poslední tři dekády, občanským aktivistům v zemích, kde je situace v mnoha ohledech složitější. Podporujeme jejich kampaně za lepší životní prostředí. Znečištění nezná hranic. Řešení globálních ekologických problémů není možné bez mezinárodní spolupráce. Cílem konference je také definovat společné problémy a cesty k prosazování širších či zásadnějších změn nejen na úrovni jednotlivých států.”

MUDr. Radim Šrám, DrSc., vědecký pracovník z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR: “Za poslední desetiletí se v České republice změnilo hlavně spektrum látek znečišťujících naše ovzduší. V severních Čechách dříve bývala hlavním problémem lokální topeniště. Díky vysokým státním investicím do plynofikace a technologické modernizaci elektráren se situace výrazně zlepšila. V Moravskoslezském kraji, který osobně dlouhodobě sleduji, je stav různý. V Porubě a v Karviné se například koncentrace benzo(a)pyrenu snižují, v obvodu Radvanice - Bartovice ale dochází k jejich navyšování, což je patrně dopad průmyslu. Celkově je znečištění ovzduší v Česku je trvale zvýšené, což může prokazatelně způsobovat genetická poškození, která bohužel ovlivní i příští generace.”

Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje: “Jsem ráda, že tuto konferenci hostí právě Moravskoslezský kraj. Je příkladem regionu, který se úspěšně vyrovnává se svou průmyslovou historií a s ní spojenou ekologickou zátěží. Ačkoliv stále nemůžeme hovořit o tom, že všechny problémy spojené se znečištěním ovzduší jsou vyřešeny, dovolím si tvrdit, že jsme na dobré cestě, kterou mohou ostatní regiony následovat. Investice do ekologických technologií v průmyslu a zdejší nápad - kotlíková dotace - znamenaly, že za posledních 15 let došlo k poklesu emisí tuhých znečišťujících látek cca o polovinu. Pokračujeme však dál, chceme vyměnit veškeré nevyhovující kotle v domácnostech, podporovat ekologizaci průmyslu a dopravy. Bojujeme se špatnými zvyky, předsudky a leností, nepřeje nám morfologie našeho kraje a špatné rozptylové podmínky. Jsem však přesvědčena, že vynaložené úsilí a naše odhodlanost bude pro Moravskoslezský kraj znamenat skutečnou změnu, že tento region již nebude nazýván znečištěným a špinavým jak tomu bylo doposud.”

Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy: „Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Současné emise prachu z průmyslových zdrojů poklesly na pět procent stavu z doby před třiceti lety. Přesto stále nedýcháme kvalitní vzduch. Jednoduché řešení není, znečištění způsobuje více vlivů. Když hovořím za město, s přeshraničními emisemi z Polska a ‘nešťastnou’ geomorfologií ostravské kotliny toho moc nenaděláme, dopady dalších vlivů ale postupně neustále snižujeme. Například díky vysázeným 550 tisícům stromů a keřů se původně ‘černá’ Ostrava proměnila v jedno z nejzelenějších měst České republiky. Značně ekologizujeme městskou hromadnou dopravu, přispíváme Ostravanům na výměnu kotlů a poskytujeme jim bezúročné zápůjčky, příspěvek pro děti na výlety do hor jsme navýšili na 22 miliónů korun. Čištění silnic jsme zněkolikanásobili, pracujeme na desítkách projektů v rozšiřování zelených ploch ve městě nebo revitalizaci stávajících, budujeme cyklostezky a propagujeme v několika osvětových akcích ročně alternativní způsoby dopravy. Nechali jsme zpracovat studii k případnému zavedení nízko-emisních zón, nyní se posuzují možnosti zavedení opatření v dopravě v době smogových opatření. Těch různých projektů a opatření, jak zlepšovat ovzduší v Ostravě je celá řada a věřím, že výsledky do pár let budou znát.“

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., vedoucí Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO: „Na znečištění ovzduší v našem regionu má kromě emisí z různých zdrojů významný vliv počasí. Pokud se tento vliv „odstraní“, je v posledních deseti letech vidět trend zlepšování u všech významných znečišťujících látek na většině monitorovacích stanic kromě té v Radvanicích – Bartovicích. I na této stanici je však vidět pozitivní trend u suspendovaných částic. Je to způsobeno zejména investicemi do odprášení významných technologií. Pokud by měl tento trend pokračovat a mělo by se omezit znečištění benzo(a)pyrenem, bude nutno dále podstatně investovat do technologií a také do jejich údržby a provozu. Dopady možných opatření pro zlepšení ukáže i Systém řízení kvality ovzduší, vytvářený v mezinárodním projektu Air Tritia. Je také nutno uvažovat o časovém horizontu dlouho proklamované restrukturalizace těžkého průmyslu na Ostravsku.“

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Arnika – Toxické látky a odpady: “Na většině území České republiky platí, že největším zdrojem znečištění ovzduší je buď automobilová doprava nebo lokální topeniště tam, kde ještě nenahradili uhlí méně problematickým vytápěním. Ostravsko je jednou z výjimek, zde zůstávají podstatným zdrojem znečištění průmyslové provozy. Do Ostravy se sjeli lidé z oblastí postižených podobně jako Ostravsko, z míst s velkými metalurgickými podniky. Na konferenci představíme, jak se dají využít registry znečišťování jako nenásilný nástroj pohánějící průmysl ke snižování emisí škodlivých látek, který sice neléčí vše, ale využívá sílu dostupných informací. To stále ještě není úplně ve všech zemích běžné a velké nadnárodní společnosti toho využívají, v některých případech se dá říci rovnou, že zneužívají.”

Zmiňovaný benzo(a)pyren je aromatická organická látka vznikající při hoření organického materiálu jako vedlejší produkt řady průmyslových procesů. Vdechnutí nebo přímý kontakt s touto toxickou látkou ohrožuje zdravý vývoj nenarozeného plodu, zvyšuje riziko onemocnění rakovinou, v dospělosti pak výskytu kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, disfunkce ledvin a obezity (4).

 

Poznámky pro editory:

(1) Konference se koná od pondělí do středy v Aule Ostravské univerzity. Účastnit se po vyplnění registračního formuláře může kdokoliv, a to zdarma. Podrobný program zde

(2) Znečištění ovzduší zapříčiní celosvětově každý rok přes čtyři miliony úmrtí následkem mozkových příhod, srdečních chorob, rakoviny plic či chronických respiračních onemocnění. Přibližně 91 % světové populace žije v oblastech, kde úroveň znečištění překračuje limity Světové zdravotnické organizace (WHO). Ačkoliv jsou problémem zasaženy i rozvinuté a rozvojové země, obecně platí, že státy s nízkými a středními příjmy jsou zasaženy nejvíce - zejména to pak platí o regionech západního Pacifiku a jihovýchodní Asie. Více o riziku nízké kvality vzduchu na stránkách WHO

(3) V případě zájmu o rozhovor s kýmkoliv z přednášejících rádi zprostředkujeme osobní setkání nebo telefonát včetně tlumočení. Kompletní seznam účastníků s jejich profily naleznete zde.

(4) Více o vlastnostech a vlivu benzo(a)pyrenu naleznete zde.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu