ALS Czech Republic, s.r.o.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, VOC - těkavé organické látky, BFR - bromované zpomalovače hoření, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek, Koncentrace prachu
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, voda odpadní, půda, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, lidské tkáně (moč, krev, vlasy), plasty, potraviny, krmiva, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Chemické, radiochemické a mikrobiologické analýzy vod, výluhů, kapalin, zemin, odpadů, kalů, olejů, sedimentů, hornin, pevných vzorků, emisí, imisí, pracovního prostředí, biologických materiálů, potravin, krmiv, maziv, paliv, ekotoxikologické testování odpadů a vod. Odběr vzorků vod, sedimentů, zemin, půd, potravin a pracovního prostředí
 • Adresa

  Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany
 • Kraj

  Hlavní město Praha
 • Kontaktní osoba

  ing. Emílie Pokorná
 • Email

  emilie.pokorna@alsglobal.com
 • Telefon

  226 226 228
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxik@arnika.org


Aktualizováno 13.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: