EMPLA AG spol.s r.o.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Azbest, Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek, Koncentrace prachu
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, voda odpadní, půda, půdní vzduch, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, potraviny, krmiva, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Fyzikálně chemické analýzy a odběry vzorků vod, půd, odpadů, sedimentů, tuhých materiálů, ovzduší, emisí (odpadních plynů), pracovního prostředí, potravin, krmiv. Zkoušky mikrobiologické, ekotoxikologické a zkoušky biodegradability. Měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatických podmínek a parametrů vzduchotechniky
 • Adresa

  Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
 • Kraj

  Královéhradecký
 • Kontaktní osoba

  Ing.Mojmír Špaček, Ph.D.
 • Email

  empla@empla.cz
 • Telefon

  495 218 875
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 26.11.2015

Banner-stika

Sledujte nás: