GEOtest a.s.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, půda, půdní vzduch, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Analytické a fyzikálně chemické zkoušení složek životního prostředí, odpadů, surovin a meziproduktů včetně odběru vzorků
 • Adresa

  Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
 • Kraj

  Jihomoravský
 • Kontaktní osoba

  Lubomír Procházka
 • Email

  info@analytickalaborator.cz
 • Telefon

  548 125 234
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 23.5.2018

Banner-stika

Sledujte nás: