Aquatest a.s.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, Adipáty, VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Azbest, Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, voda odpadní, půda, půdní vzduch, vnitřní ovzduší, výluhy, odpady, kaly, sedimenty, stavební materiály
 • Akreditace

  Chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy vod, výluhů, půdního vzduchu, ovzduší, paliv, stavebních materiálů a odpadů včetně vzorkování
 • Adresa

  Geologická 4, 152 00 Praha 5
 • Kraj

  Hlavní město Praha
 • Kontaktní osoba

  Ing.Radana Mráčková Dvořáková
 • Email

  laboratore@aquatest.cz
 • Telefon

  234 607 111
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 13.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: