Bioanalytika CZ s.ro.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly), VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, půda, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické zkoušky vod pitných, podzemních, povrchových, odpadních, vod ke koupání, zemin, kalů, sedimentů a odpadů včetně odběrů vzorků. Ekotoxikologické zkoušky zemin, odpadů, odpadních vod a výluhů. Odběry a měření emisí stacionárních zdrojů, odběry a fyzikálně-chemické zkoušky pracovního, vnitřního a venkovních ovzduší a půdního vzduchu. Měření hluku, vibrací a osvětlení v pracovním a mimopracovním prostředí.
 • Adresa

  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
 • Kraj

  Pardubický
 • Kontaktní osoba

  Bc.Pavel Dohnálek
 • Email

  bioanalytika@bioanalytika.cz
 • Telefon

  469 681 495
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 13.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: