Bývalý vojenský prostor Milovice - Mladá

Středočeský kraj, Milovice, 2001 - 2009 | Kauzy - Účast veřejnosti | Aktualizováno 4.6.2012
Krajina kolem obce Mladá byla teprve v roce 1991 po více než stu letech uvolněna armádou k civilnímu využití. Ačkoliv se potvrdila značné devastaci území, specifickým využíváním se zde zakonzervoval stav přírody teplé nížinné oblasti Čech z počátku minulého století. Veškerá ostatní podobná refugia zanikla následkem zemědělského obhospodařování. Podle odborníků je hodnota území srovnatelná s Českým krasem nebo Chráněnou krajinnou oblastí Pálava.

V posledních letech vzniká tlak na využití krajiny k průmyslovým aktivitám. Nejzávažnější byl záměr společnosti Škoda Auto na výstavbu zkušebního polygonu. V lokalitě Traviny byl se uvažuje se o výstavbě obřího golfového areálu a o novém zprovoznění letiště Boží Dar. Občanské sdružení Mladá a většina dotčených obcí se obávají, že kumulací průmyslových aktivit může být ekologický a rekreační potenciál krajiny zničen.

V roce 2009 přišla nová hrozba. Lidé z občanského sdružení Milovice-Mladá si v březnu všimli nenápadného oznámení na úřední desce obce Lipník. Bylo to oznámení o chystané změně územního plánu. Úpravy by znamenaly zásah do regionálního biocentra územního systému ekologické stability a změnu hranic evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000. Území chráněné pro výskyt cenných druhů rostlin a živočichů mělo ustoupit, aby bylo více místa na golfové hřiště.

Územního řízení se může zúčastnit každý občan, a proto se místní začali připravovat na veřejné projednání změny územního plánu, které probíhalo v březnu 2009. Tam již mohli předložit vážné argumenty proti proměně vzácného přírodního území na golfové hřiště. Před koncem lhůty pro podávání připomínek podala podrobně zpracované připomínky také Arnika. Na její podnět se vyjádřila také Agentura ochrany přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Změna ve prospěch golfového hřiště byla naštěstí zamítnuta.

Historie bývalého vojenského újezdu Milovice - Mladá


Zemědělsky využívanou krajinu na východ od Benátek nad Jizerou zabral vojenský erár již v roce 1904. Více než pět tisíc hektarů krajiny pak sloužilo jako vojenské cvičiště, jemuž musela ustoupit i poměrně velká obec Mladá, obklopená rozsáhlými lesy. Po vzniku ČR přešlo území do užívání Armády republiky československé, za německé okupace jej využíval Wehrmacht a po II. světové válce zde měla cvičiště Československá armáda. Po invazi Varšavské smlouvy v roce 1968 a po podpisu smluv o “dočasném” pobytu sovětských vojsk zde byla umístěna jedna z největších základen Střední skupiny vojsk sovětské armády v Československé republice.

Odchodem sovětské armády v roce 1991 byla krajina mezi Benátkami, Luštěnicemi, Lipníkem a Milovicemi po téměř stu letech uvolněna k civilnímu využití. Ačkoliv se potvrdil předpoklad o značné devastaci území vojenskou činností, byl odchod vojsk velkou výzvou pro hledání nového využití rozsáhlých ploch a velkého množství objektů. Nová historie bývalého vojenského újezdu bohužel nezačala příliš šťastně. Z opuštěných objektů byl během krátké doby rozkraden zanechaný movitý majetek a budovy podlehly devastaci a postupnému chátrání. Celá řada bývalých vojenských objektů je dodnes bez využití a ve špatném technickém stavu. Oblast se navíc stala prostorem pro odkládání odpadů některých občanů i podnikatelských subjektů.

V roce 1994 vyhlásila vláda České republiky závaznou část územního celku Mladá. V ní byla stanovena ochrana prvků územního systému ekologické stability a přírodního bohatství v lesních komplexech bývalého vojenského prostoru. Celá oblast “biocentra Mladá” pak byla určena pro rekreační účely. V uplynulých letech se zároveň zjistilo, že dlouhodobým uzavřením takto rozsáhlého území vznikly podmínky pro existenci lokalit unikátních z hlediska celé České republiky, se vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Podle současných vyjádření odborníků je ekologická hodnota biocentra Mladá srovnatelná s Českým krasem nebo Chráněnou krajinnou oblastí Pálava.

V uplynulých téměř dvou dekádách se v oblasti podařilo dosáhnout celé řady úspěchů. Velká část starých ekologických zátěží byla sanována z prostředků Ministerstva životního prostředí, podobně se podařilo zbavit území nevybuchlé munice. Obec Milovice zahájila rozsáhlý program na rekonstrukci a modernizaci obytných domů a stala se novým domovem pro stovky mladých rodin, jež zde nacházejí cenově přijatelné bydlení v příjemném životním prostředí.

V poslední době však, bohužel, sílí tlaky na průmyslové využití bývalého vojenského prostoru. Z těchto snah máme obavy, protože znamenají opětovné znepřístupnění a intenzivní využívání rozsáhlých ploch v těsné blízkosti lidských sídel. Kumulaci průmyslových aktivit do této oblasti nepovažujeme za vhodnou rozvojovou strategii pro Milovice, jež se stávají stále významnějším sídlem, ani pro ostatní okolní obce, jakkoliv chápeme atraktivitu rozsáhlých prostranství pro nejrůznější investory.

V roce 2004 byla zahájena výstavba nové průmyslové zóny se skládkou komunálních odpadů u Benátek nad Jizerou, dlouhodobě existují snahy o zprovoznění bývalého vojenského letiště Boží Dar. Ve svém součtu tyto aktivity znamenají výrazné ovlivnění života zdejších obcí. Z připravovaných záměrů byl potenciálně velmi škodlivý také projekt akciové společnosti Škoda Auto na stavbu tzv. zkušebního polygonu, který se však naštěstí neuskutečnil.

Banner-stika

Sledujte nás: