Dopis Arniky ministru Ing. Martinu Římanovi

25.3.2008 - Jindřich Petrlík | Články
Protože se Ministerstvo průmyslu a obchodu opětovně pokouší omezit dostupnost informací o toxických látkách v odpadech, tak dne 25. 3. 2008 předala Arnika ministru Římanovi petici Budoucnost bez jedů a dopis, který najdete dále v plném znění. Tiskovou zprávu k této akci najdete zde.
Dopis Arniky ministru Ing. Martinu Římanovi

Vážený pan ministr
Ing. Martin Říman
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

V Praze, 25. března 2008

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s návrhem Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (dále jen IRZ) životního prostředí, jež má Vláda České republiky projednat zítra. Jak jsme zjistili, Vaše ministerstvo prosazuje, aby v tomto nařízení nefigurovala povinnost ohlašování látek v odpadech nebo byla alespoň výrazně omezena.

Jménem svým, ale především jménem 16 206 signatářů petice Budoucnost bez jedů – II a v souladu s Výzvou starostů a zastupitelů za zachování IRZ Vás žádáme, abyste toto stanovisko ministerstva přehodnotil. Ministerstvem průmyslu a obchodu navržené omezení představuje:

1) rozpor se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů;
2) krok zpět oproti tři roky fungující praxi;
3) výrazné ochuzení veřejnosti a státní správy o informace o množství znečišťujících látek v odpadech produkovaných jednotlivými průmyslovými podniky;
4) potenciální zvýšení finančních nároků na státní rozpočet nutností zjišťovat data obsažená v IRZ zadáváním studií;
5) ztrátu informací pro povinné ohlašování údajů, k němuž ČR zavazují mezinárodní úmluvy;
6) rozpor s Národním implementačním plánem Stockholmské úmluvy schváleným Vládou ČR a doručeným sekretariátu úmluvy.

Zachováním povinnosti ohlašovat látky v odpadech, jak je navrhuje nové nařízení, nedojde podle našeho soudu k zvýšení zátěže průmyslových podniků oproti současnému stavu. Již po tři roky tyto údaje ohlašují bez zvláštního zvýšení nákladů, protože látky ohlašované do IRZ musejí v odpadech stejně sledovat. Je sice pravda, že v návrhu nařízení figuruje 16 nových látek doplněných z evropského nařízení, ale až na jednu výjimku se jedná o látky, které se v našem průmyslu již víceméně nepoužívají.

Na první pohled by se mohlo zdát, že sledovat množství chemických látek v odpadech není tak důležité, když se sledují množství odpadů. Že tomu tak není, můžeme nejlépe doložit na případu rtuti, tedy toxického kovu, o jehož omezení se jedná v celosvětovém měřítku. Z celkového množství 8784,5 kg rtuti ohlášených jednotlivými provozy za rok 2006 do IRZ bylo v přenosech odpady ohlášeno 5707,5 kg. Přitom je známo, že již k nálezu jednoho kilogramu rtuti a více vyjíždí tým požárníků ve speciálních ochranných oblecích. Informace o množství rtuti v odpadech nelze získat jinak. Množství odpadů s obsahem rtuti je sice známo, ale není z něj patrné, kolik v nich rtuti skutečně je. To dokážou spočítat jen lidé blízce obeznámení s technologií výroby v jednotlivých průmyslových podnicích, kteří navíc mají po ruce rozbory obsahu rtuti v produkovaných odpadech.

Údaje o množství chemických látek v odpadech nejsou dostupné v žádné jiné databázi ani pracovníkům státní správy. Pokud zmizí informace o toxických látkách v odpadech z IRZ, bude muset státní správa tyto informace získávat zadáváním drahých expertiz. Jde totiž o data vyžadovaná mezinárodními úmluvami, k jejichž plnění se ČR zavázala. Krokem, který Vaše ministerstvo navrhuje, se tak zvýší nároky na státní rozpočet.

Jak jsme již výše zdůraznili, zachování dostupnosti informací o znečišťujících látkách v odpadech nežádáme sami, a proto Vám při této příležitosti předáváme také kopie podpisových archů petice Budoucnost bez jedů – II a seznam signatářů Výzvy starostů a zastupitelů za zachování IRZ. Výzvu podpořili lidé napříč politickými stranami, včetně primátorů, starostů a zastupitelů zvolených za ODS a další strany vládní koalice. Originály podpisových archů petice jsou uloženy v kanceláři Arniky.

Kromě občanů České republiky, včetně významných osobností veřejného života, 208 starostů, primátorů a zastupitelů měst, obcí a krajů, vyzvalo k zachování současné míry dostupných informací v IRZ také 108 nevládních organizací z desítek zemí 5 kontinentů.

Doufáme, že zítra Vy i další ministři Vlády ČR zachováte dostupnost informací o znečišťujících látkách v odpadech.S pozdravem

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí rogramu Toxické látky a odpady sdružení Arnika

Ing. Milan Havel, člen petičního výboru petice Budoucnost bez jedů - II

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu