ELVAC Ekotechnika s.r.o.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, PCB (polychlorované bifenyly), VOC - těkavé organické látky, Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek
 • Matrice

  voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, půda, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, výluhy, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Chemická a fyzikální analýza povrchových, technologických, odpadních a podzemních vod, vodných výluhů, odpadů, zemin, kalů, olejů, plynů, vzorků emisí, imisí a pracovního prostředí
 • Adresa

  Tavičská 337/23, 703 00 Ostrava, Vítkovice
 • Kraj

  Moravskoslezský
 • Kontaktní osoba

  Ing.Jana Riplová
 • Email

  ekotechnika@elvac.eu
 • Telefon

  595 700 501
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 15.4.2015

Banner-stika

Sledujte nás: