halogenované organické sloučeniny (AOX)

 • Stručná charakteristika

  Halogenované organické sloučeniny (AOX) je poměrně široká skupina organických látek obsahující některý z prvků patřících do skupiny halogenů. AOX je mezinárodně uznávaný parametr pro sledování těchto látek ve vodě; může se jednat o jednoduché sloučeniny jako je chloroform, nebo komplexní látky jako jsou dioxiny. V přírodě se většina AOX přirozeně nevyskytuje, jejich hlavním zdrojem v prostředí je především průmyslová výroba papíru a celulózy. Konkrétní chemické i toxikologické vlastnosti jsou vždy závislé na druhu sloučeniny; souhrnně popsat negativní účinek AOX je prakticky nemožné. Obecně se ale dají tyto látky považovat za toxické pro vodní organizmy, schopné bioakumulace, s různou mírou toxicity pro člověka.

  Mezi již méně významné zdroje AOX můžeme považovat také chlorování pitné vody a v podstatě jakýkoliv chemický závod, kde dochází k zpracování chlóru a jiných halogenů. Riziko pro prostředí představují také staré ekologické zátěže a skládky nebezpečného odpadu. Převážná část AOX uniká do prostředí prostřednictvím odpadních vod. Řada AOX jsou těkavé látky.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Skupina sloučenin spadající pod toto označení je potenciálně velice široká a je definována již samotným názvem: - halogenované, tedy obsahující některý z prvků příslušných do skupiny halogenů (většinou se jedná o chlór či brom, méně často o jód anebo fluor);- organické = organické sloučeniny. Šíře myšlených látek je trochu omezená způsobem měření a jejich pojetím v zákonných normách. Pro obsah halogenovaných organických sloučenin jsou stanoveny limity v odpadních vodách (jako parametr AOX) a v odpadech (jako parametr EOX). Právě množství různorodé skupiny látek spadajících pod tyto dva parametry se pak ohlašuje do integrovaného registru znečišťování jako "halogenované organické sloučeniny".

  Písmena AOX znamenají ‚Adsorbable Organically bound Halogens‘ (adsorbovatelné organicky vázané halogeny), vyjádřené jako chloridy a stanovené příslušnou evropskou normalizovanou metodou (European Standard Method). Hodnota AOX je globálním parametrem, vyplývajícím z použití této standardní metody, který má určit celkové množství halogenovaných organických látek ve vodě. Tento parametr zahrnuje velkou skupinu látek, které mohou být adsorbovány z vody do aktivního uhlí. Může jít o jednoduché těkavé látky jako je např. trichlormethan (chloroform), nebo o komplexní organické molekuly jako jsou dioxiny. Některé z nich vznikají v malých množstvích v přírodě. Většinu látek AOX tvoří molekuly s obsahem chloru, ale vyskytují se také látky AOX s bromem a jodem. Některé AOX se řadí do skupiny těkavých organických látek (VOC). Písmena EOX pro stanovení těchto látek v odpadech znamenají "extrahovatelné organické halogenované látky". K jejich stanovení se používá standardizovaná metoda US EPA 9023.

  Jedním z hlavních zdrojů úniků AOX v celém světě je průmysl papíru a celulózy. Při používání chloru a chemikálií s obsahem chloru při bělení vláken reaguje část chloru s organickou hmotou za vzniku chlorovaných organických látek, které mohou být následně vypouštěny s vyčištěnými odpadními vodami a stanoveny jako látky AOX. Významným zdrojem stejných sloučenin v odpadech jsou pak spalovny odpadů, kde se spaluje značné množství látek s obsahem chlóru a bromu. Menší množství AOX vzniká také během běžného chlorování pitné vody, vody pro bazény, chladících vod a užitkové vody v prádelnách. Jiným hlavním zdrojem úniků AOX jsou odpadní vody ze všech průmyslových objektů, ve kterých se vyrábějí nebo používají látky s obsahem chlóru a bromu (chemický půrmysl, povrchová úprava kovů, odpadový průmysl, tiskárny, úrava a čištění textilu atd.). Protože se jedná o poměrně širokou skupinu látek, je těžké je blíže popsat. Více informací o jednotlivých látkách, spadajících do této skupiny najdete na stránkách věnovaných jednotlivým látkám: 1,2-dichlorethan (DCE), Dichlordifenyltrichloretan (DDT), Dichlormethan (DCM), Dioxiny (PCDD/PCDF), Epichlorhydrin, Hexachlorbenzen (HCB), Hexachlorbutadien (HCBD), Hexachlorcyklohexan (HCH), Lindan (γ-HCH), Pentachlorfenol (PeCP), Polybromované difenylétery (PBDE), Polychlorované bifenyly (PCB), Tetrachlorethylen (perchlor), Trichlorethylen, Trichlormethan (chloroform).

  V roce 2013 byly v ČR nahlášeny úniky AOX do vody ve výši 46 tun, do odpadních vod pak bylo nadlimitně vypuštěno přes 20 tun těchto látek. Mezi největší znečišťovatele v tomto směru patřila společnost Mondi Štětí, a.s., zabývající se výrobou papíru a celulózy (přes 14 tun AOX do vody).

   

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Neexistuje žádný přímý vztah mezi hodnotou AOX a toxicitou. Některé z chlorovaných chemikálií určených jako AOX jsou toxické pro ryby a ostatní vodní organizmy i při nízkých koncentracích.

  Nadměrné působení chemikálií z této různorodé skupiny může působit na zdraví, přičemž dopady závisí na jednotlivých konkrétních chemikáliích.

  Protože se jedná o poměrně širokou skupinu látek, je těžké jejich dopady na lidské zdraví a na zvířata blíže specifikovat. Více informací o jednotlivých látkách, spadajících do této skupiny najdete na stránkách věnovaných jednotlivým látkám (viz odkaz v části "podrobnější charakteristika").

 • Výskyt v životním prostředí


  Mnohé z látek spadajících do skupiny AOX jsou stálé a mají tendenci se akumulovat v organismech (řadí se tedy k tzv. perzistentním organickým látkám). Ve značné části takto stálých sloučenin figurují halogeny (chlór, brom a fluor).

  Obr. 1: Obrázek převzatý z práce japonských vědců M. Kawana et al. (1998) ukazuje podíl dioxinů (PCDD/PCDF) a polychlorovaných naftalenů (PCN) na celkovém obsahu extrahovatelných halogenovaných organických látek obsažených ve zbytcích po spalování odpadů (popelu a popílku). Je vidět, že dioxiny a PCN tvoří jen malou část a zbývající látky zůstávají velká neznámá. Mohou jimi být další sloučeniny jako polychlorované bifenyly, hexachlorbenzen a celá řada dalších látek.

  Více informací o jednotlivých látkách, spadajících do této skupiny najdete na stránkách věnovaných jednotlivým látkám: 1,2-dichlorethan (DCE), Dichlordifenyltrichloretan (DDT), Dichlormethan (DCM), Dioxiny (PCDD/PCDF), Epichlorhydrin, Hexachlorbenzen (HCB), Hexachlorbutadien (HCBD), Hexachlorcyklohexan (HCH), Lindan (γ-HCH), Pentachlorfenol (PeCP), Polybromované difenylétery (PBDE), Polychlorované bifenyly (PCB), Tetrachlorethylen (perchlor), Trichlorethylen, Trichlormethan (chloroform).

 • Synonyma


  EOX, EOCl
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  40    halogenované organické sloučeniny (jako AOX)    1000  1000   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

 • Autor

  Ing. Petr Válek


Více z této kategorie: « ftaláty halony »

Banner-stika

Sledujte nás: