Nepořádná skládka skončila

Vysočina, Vyskytná, 2007 - 2011 | Kauzy - Účast veřejnosti | Aktualizováno 21.6.2012
Vyskytná
Foto: Archiv Arniky
V roce 2007 došla obyvatelům Vyskytné na Jihlavsku trpělivost. Společnost .A.S.A. zveřejnila plán na rozšíření skládky komunálních odpadů, kterou za obcí provozovala. Lidé z okolních vesnic byli oběťmi porušování základních podmínek provozu. Dlouhodobě si stěžovali na poletující odpadky, odporný zápach, hlodavce a jedovatou vodu unikající ze skládky do lesa. Nebylo jim to ale nic platné. Usoudili, že kdyby byla skládka rozšířena, museli by se s nekázní firmy potýkat mnoho dalších let, a rozhodli se, že to nepodstoupí.

Petici proti nepořádku na skládce a v jejím okolí podepsalo přes šest set lidí z Jihlavska. Byli mezi nimi také obyvatelé nejvíce postižených obcí – Vyskytné, Rounku, Jiřína a Hlávkova. Nedlouho potom vzniklo občanské sdružení Zvony 2007. Starosta Vyskytné petici namísto řešení problémů jen poslal firmě .A.S.A., a nic se nestalo. Lidé se tedy obrátili na Českou inspekci životního prostředí.

Inspektoři pak měli několik měsíců plné ruce práce. Nejprve odhalili nezajištěnou jímku, z níž temná páchnoucí voda přetékala přímo do lesního potoka, místo aby byla odvážena k bezpečné likvidaci do čistírny. Pak se zaměřili na odpadky létající daleko za areál skládky. Zatímco podle povolení mělo být těleso upěchované a zakryté zeminou, .A.S.A. v podstatě jen vršila odpadky na hromadu. Za tyto prohřešky dostala firma pokuty v řádu statisíců korun.

V létě 2007 na skládce vypukl požár. Vzhledem k velkému množství plastů včetně PVC se mohly do ovzduší uvolňovat nebezpečné jedy jako dioxiny anebo chlorovodík. Hustý černý dým se valil přes silnici pod skládkou až k obci Plandry. To byl další důkaz porušování provozního řádu.

Skládka v přírodním parku

V odpovědích na četné stížnosti ujišťoval obecní úřad občany, že skládkování v roce 2007 skončí. Zanedlouho se však lidé dozvěděli pravý opak. Podle dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) kterou zveřejnil krajský úřad, měla A.S.A. skládku u Vyskytné rozšířit a provozovat ji do roku 2015. Každoročně by zde mělo být uloženo dalších 20 tisíc tun odpadků.

V připomínkách k dokumentaci EIA upozorňovali lidé vedle porušování provozního řádu na hodnoty regionu. Okolí Vyskytné bylo toho roku zahrnuto do návrhu přírodního parku Plandří, který měl ochránit ráz krajiny. Nová skládka by zabrala ornou půdu nejvyšší bonity. Archeologové zde navíc objevili zbytky hornického hrádku ze 13. století, kdy se zde těžilo stříbro. Hrozilo, že unikátní nález, prohlášený za kulturní památku, bude v těsné blízkosti hory odpadků.

Pořádek by skládku prodražil

V prosinci 2008 vydal krajský úřad závěrečné stanovisko, v němž souhlasil s rozšířením skládky, ale stanovil 52 podmínek, které musí firma dodržet. Občanům se podařilo prosadit vysázení pásu stromů a keřů mezi skládkou a obcí, jímání skládkových plynů namísto jejich vypouštění do ovzduší, a pravidelný monitoring kvality podzemních vod. Krajský úřad také nařídil založení kontrolní komise s účastí zastupitelů obce a členů občanského sdružení.

V této době novelizoval parlament zákon o odpadech a změnil příjemce kompenzací. Peníze za ukládání odpadů se měly napříště dělit mezi kraj a Státní fond životního prostředí; obci by nepřipadla ani koruna. Argument o přínosu rozšíření skládky pro Vyskytnou tak padl.

§ Místní občané dlouhodobě upozorňovali na porušování provozního řádu, ale teprve v procesu EIA na rozšíření skládky mohli prosazovat omezující podmínky a kompenzační opatření. Klíčové je ohlídat přenesení těchto podmínek do navazujících povolení.

Před výstavbou nové skládky měla firma uzavřít tu původní a osázet ji stromy. Na správný postup dohlížela kontrolní komise. Zatímco občané, seznámení podrobně s povinnostmi při rekultivaci, důsledně požadovali splnění všech stanovených podmínek, firma argumentovala „zbytečnými výdaji“ a snažila se některá opatření okleštit nebo neprovést vůbec. 

Ukázalo se, že skládkování ve Vyskytné se vyplácí jen díky tomu, že firma .A.S.A. nedodržuje provozní řád a porušuje podmínky dané zákony. Díky kontrolní komisi by ale po rozšíření skládky tento způsob provozu už nebyl možný. Když si A.S.A. uvědomila, o kolik se jí podnikání prodraží, projekt vzdala a oznámila, že ve Vyskytné končí.

Občanské sdružení Zvony 2007 po tomto úspěchu nezaniklo. Namísto boje proti skládce pořádá setkání u kapličky svatého Antonína a brigády v přírodě, obnovuje spadlé polní křížky, smírčí kameny a boží muka zarostlá v křoví, vysazuje stromy, stará se o studánku a pořádá výtvarné dílny, vánoční trhy a zábavná odpoledne pro děti. Ve Vyskytné, kde se před časem lidé téměř neznali, vznikla aktivní komunita, která se významně podílí na každodenním chodu obce a zlepšuje její prostředí.

15 darina_cermakova_skladka_vyskytnaDarina Čermáková, poradkyně„V té době jsem se velmi naivně domnívala, že když provoz skládky vykazuje tak zásadní nedostatky, bude stačit na tento stav upozornit, a bude sjednána náprava. Netušila jsem, že mě tato kauza bude stát několik let života. V konfliktech ale roste komunita a navzdory všem obtížím vzniklo a dosud funguje naše občanské sdružení Zvony 2007. Jsem ráda, že nám skládka již neodčerpává síly a můžeme se věnovat podstatně radostnějším činnostem.“

Více informací: http://zvony2007.cz

Banner-stika

Sledujte nás: