Petice proti spalovně Mydlovary

23.6.2006 - Arnika České Budějovice | Články
V tomto článku naleznete úplný text "Petice proti záměru realizace stavby zařízení na energetické využití odpadů 'Karolína Mydlovary' a dosavadnímu postupu dotčených orgánů státní správy", kterou můžete podpořit.

V tomto článku naleznete úplný text "Petice proti záměru realizace stavby zařízení na energetické využití odpadů 'Karolína Mydlovary' a dosavadnímu postupu dotčených orgánů státní správy", kterou můžete podpořit.

Petice proti záměru realizace stavby zařízení na energetické využití odpadů "Karolína Mydlovary" a dosavadnímu postupu dotčených orgánů státní správy.

My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva, daného nám zněním §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, využíváme tohoto svého práva a projevujeme svým podpisem pod touto peticí zásadní protest proti záměru výstavby zařízení na energetické využití odpadů "Karolína Mydlovary" a dosavadnímu postupu dotčených orgánů státní správy.

Náš protest vyplývá ze způsobu vedení povolovacího procesu, ve kterém nebyl až doposud brán jako rovnocenný všem ostatním posuzovaným vlivům zásadní nesouhlas obce Mydlovary se záměrem výstavby uvedeného zařízení v našem regionu a nebyly brány s dostatečnou vážností námitky, týkající se:

1. Samotného umístění spalovny do území, které bylo těžce poškozeno sedmdesáti lety těžby lignitu, osmdesáti lety provozu zastaralé tepelné elektrárny, spalující fosilní palivo, třiceti lety činnosti Chemické úpravny uranových rud MAPE Mydlovary a následné likvidace rozsáhlých kalojemů, která trvá dodnes a není doposud vyřešena. Všechny tyto skutečnosti nenávratně poškodily ráz životního prostředí v regionu a neobnovitelně změnily tvář jihočeské krajiny, ve které žijeme. Kvalita životních podmínek v regionu je proto hodnocena jako průměrná a Mydlovary se se svým průmyslovým dědictvím ocitly v seznamu pětadvaceti nejvýznamějších starých zátěží v Jihočeském kraji s nejvyšší prioritou. I přes tato doložitelná fakta bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby spalovny do Mydlovar, a to zařízení, které nese označení "zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší" dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

2. I v případě, že budou v povolovacím procesu dodrženy všechny zákonné normy, týkající se ochrany zdraví lidí, ochrany ovzduší a životního prostředí, je nesporné, že stavba takovéhoto druhu a  s předpokládanou kapacitou 100 000 t/rok postihne kvalitu života všech obyvatel, neboť dojde nesporně ke snížení ceny majetku občanů, k dopravnímu zatížení a ztrátě postavení jihočeského regionu jako rekreační oblasti s čistou přírodou. Spalovny odpadů jsou celosvětově právem označovány za nejvýznamější zdroj dioxinů, zamořují okolí těžkými kovy a v důsledku předchozí průmyslové činnosti v regionu byly vydány regulace zemědělské výroby, které trvají dodnes.

3. Ve všech až doposud vydávaných rozhodnutích a odborných zprávách se hovoří o zařízení ke spalování zbytkového komunálního odpadu, to je takového, který zbude po aplikaci tříděného sběru materiálově využitelných látek. Není možné, že by vydávajícím orgánům a odborným osobám nebyl znám technický proces sběru odpadů, jeho svážení sběrnými vozy a nepopiratelný fakt, že se nedá v žádném případě hovořit o třídění odpadů, nebo o splnění podmínky, že spalovaný odpad není možno z technického či ekonomického důvodu dále materiálově využít. Při této příležitosti připomínáme, že obecně závaznou vyhláškou Jihočeského kraje č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje byl stanoven cíl do roku 2012 zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících odpadů. Nemůžeme proto věřit podmínce, že se jedná o stavbu spalovny, která bude určena k tepelnému zneškodňování části zbytkového komunálního odpadu, s ohledem na skutečnost, že dodnes není známo, jak by byl likvidován odpad z technologie, tedy škvára a popel.


Pokud stavba "Karolína Mydlovary" bude realizována, dojde k neúměrnému zvýšení dopravní zátěže pro město Hluboká nad Vltavou a okolí.

Důrazně odmítáme roli pasivních nositelů důsledků dosavadního řízení a žádáme zastavení všech prací na projektu Karolína Mydlovary a do prostoru bývalé elektrárny umístit provoz šetrný k životnímu prostředí. Vyzýváme Vás k podpoře naší snahy nemnožit již chyby minulosti!

Petice je určena k rukám:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Poslanecká sněmovna ČR
Úřad vlády ČR
další odpovědné instituce

Petiční výbor dle §3 zákona č. 85/1990, Sb.:
JUDr. Jan Šmidmayer, Karla Čapka 378, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Petra Šmidmayerová, Karla Čapka 378, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Kontaktní osoba:
JUDr. Jan Šmidmayer, Karla Čapka 378, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Sepsáno v Hluboké nad Vltavou, 27. 3. 2006

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu