Češi zjistili v Thajsku toxické znečištění, ale mají i dobré zprávy

23.11.2017 - BANGKOK / PRAHA | Tiskové zprávy
Slepičí vejce přinesly nejznepokojivější data o situaci se znečištěním v Thajsku
Autor: Ondřej Petrlík
Výzkum nevládních organizací prokázal toxickou kontaminaci některých území v Thajsku. Na vině jsou zejména dioxiny a jiné perzistentní organické látky (POPs). Jejich vysoké koncentrace byly naměřeny ve vzorcích půdy, zdaleka nejčastěji však ve slepičích vejcích. Zatímco například v oblasti Samut Sakhon je situace se znečištěním kritická, některé lokality překvapily nadějnými výsledky. Na výzkumu se podílely laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  

Thajsko-česká spolupráce nevládních organizací EARTH a Arniky, přinesla výsledky dvouletého výzkumu toxických látek ve vybraných industriálních areálech Thajska. Dvě nově zveřejněné studie potvrzují vážné znečištění životního prostředí v Samut Sakhon, areálu s velkou koncentrací metalurgických provozů a řemeslných recyklačních dílen zaměřených především na získávání kovů z odpadů. Ve vzorcích slepičích vajec z domácích chovů v této lokalitě se naměřily závratné koncentrace dioxinů, které ohrožují lidské zdraví již ve stopových koncentracích.

“V dnes prezentovaných studiích jsme se zaměřili na tzv. perzistentní organické látky, tedy například dioxiny, hexachlorbenzen či polychlorované bifenyly,“ okomentovala výsledky Penchom Saetang, ředitelka EARTH. „Tyto nebezpečné sloučeniny reguluje Stockholmská úmluva, kterou Thajsko ratifikovalo v roce 2005, a naše výsledky by měly usnadnit kroky snížení jejich kontaminace v prostředí těmito toxickými látkami. Závěry analýz proto předáme thajským úřadům,” uvedla Saetang.

Cílem společného výzkumu Arniky a EARTH je získat nové informace o lokalitách, ve kterých žijí lidé z komunit potenciálně ohrožených toxickými látkami. Nové studie mají pomoci zmapovat problémy v komunitách žijících v sousedství průmyslových provozů a budou sloužit jako podklad pro návrh řešení situace v místech s největší zátěží životního prostředí.

Reálný dopad studií okomentoval předseda Arniky Jindřich Petrlík: “Lidé v Samut Sakhon potřebují pomoc, protože žijí hned v sousedství znečišťujících provozoven. Tuto nebezpečnou souvislost potvrzují dlouhodobá šetření zdravotního stavu dětí v místní komunitě.“

Toxické látky mimo ohnisko zájmu
V minulosti se lékaři ve zdejší oblasti soustředili hlavně na sledování těžkých kovů. „Námi zveřejněné výsledky ukazují na možné problémy také s dioxiny, které vznikají jako vedlejší produkt při spalování odpadů a v metalurgických provozech a je proto třeba připravit plán, jak jejich emise jmenovitě v této lokalitě snížit,” nastiňuje nutné budoucí kroky Petrlík.

Vedle dioxinů představují problém také polycyklické aromatické uhlovodíky v lokalitách Khon Kaen a opět v Samut Sakhon. “V některých vzorcích jsme zároveň objevili vyšší hodnoty bromovaných zpomalovačů hoření, které se uvolňují ze staré elektroniky anebo mohou unikat z průmyslových provozů, kde se používají. Jejich vyšší koncentrace jsme odhalili kromě Samut Sakhonu také v Map Ta Phutu,” doplnil expert EARTHu na toxické látky Akarapon Teebthaisong.

Thajské limity pro koncentraci v potravinách byly překročeny také ve vejcích, a to pro hexachlorcyklohexan a hexachlorbenzen. Obě látky se používaly jako pesticidy, zejména v období thajského zemědělského rozmachu v 50. a 60. letech minulého století. Hexachlorbenzen, který byl naměřen ve vyšších koncentracích než hexachlorcyklohexan, vzniká ale i jako nezamýšlený vedlejší produkt ve spalovacích procesech a chemickém průmyslu, podobně jako zmiňované dioxiny.

Studie zaměřená na nebezpečné chemické sloučeniny ve slepičích vejcích také doporučuje opatrněji nakládat s toxickým popílkem z elektráren. Rozhodně by se podle expertů neměl používat pro obohacení půdy, na některých místech je přitom za tímto účelem přímo prodáván. Touto cestou se následně mohou toxické látky dostat do těl slepic a jejich prostřednictvím pak do jídla samotných Thajců.

Naděje ukrytá v rybách
“Máme ale také dobré zprávy. Zjistili jsme, že obecně je životní prostředí v Thajsku méně než jinde, například v Kazachstánu, kontaminováno polychlorovanými bifenyly, které se zde dříve používaly především do transformátorů,” pochvaluje si Petrlík

Kromě toho analýza prokázala obecně nízké koncentrace zkoumaných nebezpečných látek v rybách, které jsou přitom důležitou složkou potravy místních obyvatel.

Aktivity Arniky a EARTH jsou součástí projektu, které se pokouší snižovat toxické znečištění v Thajsku vědeckými iniciativami občanských sdružení i běžných lidí. Arnika a EARTH v rámci projektu prosazují právo lidí na informace o znečištění životního prostředí a učí vyloučené komunity samostatně monitorovat znečišťující látky v jejich okolí. Projekt je financován Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

Obě studie jsou v angličtině ke stažení:
• 'POPs at four Thai pollutions hot-spots: Map Ta Phut, Samut Sakhon, Tha Tum and Khon Kaen'
• 'Chicken eggs as an indicator of POPs pollution in Thailand'


Perzistentní organické látky (POPs), jako například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB) v již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka (například negativně ovlivňují mužskou plodnost). Mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní.

EARTH je thajskou nevládní organizací zasazující se o práva komunit, které jsou sociálně a ekonomicky vyloučené v důsledku průmyslového znečištění. Organizace prosazuje právo obyvatel na informace o znečištění životního prostředí, věnuje se samotnému monitoringu znečištění a pokouší se dohlížet na způsoby nakládání s nebezpečným odpadem.

Tato zpráva vznikla díky projektu „Zvyšování transparentnosti managementu průmyslového znečištění pomocí občanské vědy“ financovaného z fondů Evropské unie a podpořeného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu transformační spolupráce ČR.

 

tha project2

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí