Alej v Radkově potřebuje obchvat. Silničáři, odborníci, starosta i spolky jsou zajedno.

10.6.2016 - Marcela Klemesová | Články
Alej v Radkově. Foto: Kateřina Skalíková
Zástupci krajské správy silnic,  odborníci , starosta obce i spolky Radkov a Arnika  budou usilovat v rámci svých kompetencí a platné legislativy o zachování aleje v původní linii. Uvědomují  si historickou a krajinářskou hodnotu aleje a její význam nejen pro místní komunitu, ale i pro turisty navštěvující Vítkovsko. Alej je jedinečná také v celostátním a evropském měřítku.  Za jediné skutečně efektivní řešení proto považují vybudování obchvatu.Dohodli se na tom ve středu 8. 6. 2016, kdy v Radkově proběhlo projednání  studie "Přeložka silnice III/44337 Radkov - Dubová".

 

Studii si nechala zpracovat Správa silnic Moravskoslezského kraje a dopravní řešení  silnice v úseku lipové aleje je tam vyhodnoceno ve 4 variantách:

varianta č. 0  - zachování stávajícího stavu komunikace

varianta č. 1a  - oboustranné rozšíření stávající komunikace

varianta č. 1b  - jednostranné rozšíření stávající komunikace

varianta č. 2  - změna směrového vedení  (obchvat)

Obrázek4

Nejlépe hodnocená varianta č. 1b -  jednostranné rozšíření stávající komunikace,   která by znamenala zachování  pouze ½ původního stromořadí, je pro obec dost nešťastná, jak říká starosta Petr Dubový. „Došlo by ke znehodnocení aleje“, dodává.

Podpořte prosím ochranu aleje u Radkova:

„Náš spolek se podílí  na koncepčním řešení zeleně a komunikací pro pěší v obci. Lipová alej je součástí této koncepce a potřebujeme co nejdříve vědět, zda a jak bude řešením dopravní situace dotčena“, řekl  Tomáš Skalík ze spolku Radkov. Spolek Radkov o alej pečuje již řadu let. Také díky spolku je silniční obchvat aleje součástí územního plánu obce. V letošním roce spolek  oslovil odborníky – krajinné architekty a dendrology. Vznikly tak zásadní dokumenty  hodnotící  historický a krajinářský  význam aleje. Spolek  organizuje dobrovolnické víkendy v aleji  a společně s Arnikou  propaguje  snahy o zachování aleje na veřejných akcích a v mediích.  Podle zástupců  obou spolků je jediným efektivním způsobem pro zachování aleje vybudování obchvatu, tedy varianta č. 2.  Cesta lemována alejí by tak sloužila jen pěším a cyklistům.

 

Podle Petra Kudely ze  Správy silnic Moravskoslezského kraje je obchvat silnice č. III/44337 Radkov – Dubová zanesen  v Bílé knize (1), což je první předpoklad, aby se o něm vůbec začalo uvažovat. Krajská správa silnic v této chvíli vkládá do údržby aleje prostředky podle svých možností, zajišťuje nezbytnou údržbu a  dopravní značení.  Také podle silničářů   by nejlepší variantou byl obchvat.  V čem je problém? Varianta  č. 2 počítající s vybudováním  nové silnice je finančně nejnáročnější.

 

Ani odborníci nejsou jednotní v názorech, jak obnovit historickou alej.  Eva Mračanská z Agentury ochrany přírody a krajiny  ČR v Ostravě preferuje  postupnou dosadbu a zachování starých stromů co nejdéle.

 

V dubnu vydal městský úřad ve Vítkově závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku „Lipová alej Radkov – Dubová“. Na základě tohoto stanoviska by letos  v aleji mohlo dojít k odstranění  4 stromů, které jsou ve velmi špatném stavu. Správa silnic by ale  zároveň měla provést  nutné udržovací práce -  instalaci  bezpečnostních vazeb, ořez suchých větví  a  zastřešení dutin.   

 

Podle  platné silniční legislativy   by nebylo možné  zahájit obnovu aleje (dosadbu nových stromů  v původní linii),  dokud bude   komunikace v aleji  využívána jako  silnice III. třídy. Nově vysázené stromy by totiž byly pevnou překážkou (§29  zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).  „My ale potřebujeme zahájit obnovu aleje co nejdříve.  Nemůžeme čekat na „rozhodnutí“ o tom, že se bude realizovat obchvat a riskovat, že do té doby alej de facto přestane existovat“, komentuje situaci Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy. 

 

Spolky Radkov a Arnika hledají způsob, jak začít s dosadbou nových stromů v aleji.    Zároveň pokračují v jednáních s krajskými institucemi.  Návrh na výstavbu obchvatu totiž schvaluje zastupitelstvo a rada kraje.

Obrázek3

(1) Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu