Seminář nabídl alternativy ke spalovnám odpadů

4.6.2008 - PARDUBICE | Novinky
Technologie Gas Phase Chemical Reduction (GPCR) slouží k likvidaci odpadů s POPs.
EcoLogic
Alternativy ke spalování i skládkování odpadů byly hlavním tématem semináře „Nakládání s odpady a toxické látky v životním prostředí“, který se konal v pardubickém Domě Techniky. „Spalování odpadů patří k hlavním zdrojům vysoce nebezpečných dioxinů či hexachlorbenzenu, tedy perzistentních organických látek (POPs), a proto jsme náš seminář zaměřili na představení alternativních metod nakládání s komunálními, zdravotnickými i nebezpečnými odpady. Kromě toho jsme účastníky seznámili s naplňováním Stockholmské úmluvy o POPs v České republice,“ přiblížil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů, témata, kterým se věnovala akce zorganizovaná Arnikou v pondělí 2. června.

Alternativy ke spalování i skládkování odpadů byly hlavním tématem semináře „Nakládání s odpady a toxické látky v životním prostředí“, který se konal v pardubickém Domě Techniky. „Spalování odpadů patří k hlavním zdrojům vysoce nebezpečných dioxinů či hexachlorbenzenu, tedy perzistentních organických látek (POPs), a proto jsme náš seminář zaměřili na představení alternativních metod nakládání s komunálními, zdravotnickými i nebezpečnými odpady. Kromě toho jsme účastníky seznámili s naplňováním Stockholmské úmluvy o POPs v České republice,“ přiblížil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů, témata, kterým se věnovala akce zorganizovaná Arnikou v pondělí 2. června.

RNDr. Čestmír Hrdinka z Ministerstva životního prostředí ČR například představil nespalovací technologie pro nakládání se zdravotnickými odpady. Ve své přednášce mimo jiné uvedl, že likvidace zdravotnických odpadů nespalovacími technologiemi jako autoklávy anebo mikrovlnky vychází ekonomicky lépe nežli jejich spalování. Vyplynulo to z analýzy zpracované pro ministerstvo v roce 2004.

Zajímavé příklady omezování množství odpadů a přístupu „zero waste“ tedy nulový odpad, kterým se vydala řada měst a regionů ve světě jako například australská Canberra anebo americké Berkeley či Oakland, uvedl ve své přednášce Ing. Milan Havel z Arniky. „Z hlediska omezování vlivu na globální oteplování je například nesmysl spalovat papírový odpad, daleko nejvíce energie vložené do výroby papíru se ušetří omezením plýtvání s papírem, na druhém místě je jeho recyklace a naprostý zlomek energie, asi do pěti procent, se vrátí spálením papíru. To samé platí pro celou škálu dalších surovin, které ztratíme v odpadech,“ řekl Havel a podpořil své tvrzení grafem a daty Agentury životního prostředí USA (US EPA). Pro ČR můžeme počítat s podobnými čísly.

„Zero waste není žádnou chimérou, kterou bychom nemohli naplnit v našich podmínkách. Vyžaduje to nový způsob přemýšlení o tocích surovin. Že to jde i v našich poměrech, dokládá příklad ze slovenského Palárikova, kde závratně snížili množství produkovaného odpadu na osobu,“ uvedl Havel.

RNDr. Vladimír Pekárek (Ústav chemických procesů AV ČR) a Ing. Tomáš Ocelka (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Národní referenční laboratoř pro analýzu POPs) účastníkům semináře popsali originální českou nespalovací technologii k likvidaci odpadů s perzistentními organickými látkami. Technologie nazvaná CMD (Copper Mediated Destruction, tedy řízená destrukce za pomoci mědi) je schopna v kombinaci s termickou desorpcí vyčistit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů, DDT či dioxinů a dalších POPs. „To je jistě zajímavé i pro Pardubický kraj, kde je velký objem zemin kontaminovaných těmito látkami. Technologie CMD je k jejich vyčištění vhodnější nežli prosazovaná spalovna nebezpečných odpadů v areálu Synthesie,“ řekl na semináři Petrlík.

Semináře, který zorganizovala Arnika v rámci projektu „Budoucnost bez jedů“, se zúčastnilo 27 lidí. Převažovali členové samospráv obcí z Pardubického kraje a členové občanských sdružení orientovaných na oblast životního prostředí. Ale přijeli i lidé z jiných krajů České republiky. Jako zajímavý ohodnotila seminář i Katarína Vrábľová ze Spoľočnosti priatelov Zeme, která na seminář dorazila až z Košic.

Banner-stika

Sledujte nás: