Silničáři káceli v jižních Čechách. Bez ohledu na krajinný ráz. Doporučujeme vaší pozornosti

Jihočeský kraj, 2015 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 25.5.2018
Leden 2015. Foto: Miroslav Čacký
Podél silnice I. třídy č. 24 mezi Lomnicí a Veselím nad Lužnicí se v prosinci 2014 začaly kácet vzrostlé stromy. Podobně tomu bylo v roce 2016 mezi Kardašovou Řečicí a Pleší. Přístup Ředitelství silnic a dálnic i správních úřadů se vyznačoval řadou chyb. 

Občané nás na vykácení aleje upozornili prostřednictvím naší ekoporadny, zároveň už ale sami  podali podnět na Českou inspekci životního prostředí. 

Arnika si vyžádala informace od příslušných orgánů přírody i od Správy silnic Jihočeského kraje.  Zároveň jsme podali podnět na ČIŽP OI České Budějovice a na Správu CHKO Třeboňsko. Na společném jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsme počátkem roku 2015 se silničáři hledali způsob, jak alespoň částečně nahradit vzniklou ekologickou újmu. Slíbili jsme tenkrát, že si pohlídáme přiměřenou náhradní výsadbu za pokácené stromy. Toto je shrnutí celé  kauzy k březnu 2018.  Jako kompenzace za újmu způsobenou narušením krajinného rázu a pokácením 148 vzrostlých stromů na katastrech obcíFrahelž, Ponědráž a Ponědrážka bylo vysázeno podél silnice I/24 celkem 160 stromků.

Obecní úřady Frahelž, Ponědráž a Ponědrážka – příslušné orgány ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení pochybily minimálně v těchto věcech:

1. nestanovily žadateli povinnost provést náhradní výsadbu, i když prokazatelně kácením vznikla ekologická újma (1),

2. obec měla řízení přerušit a vyžádat si řešení tzv. předběžné otázky – v rámci vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin měl obecní úřad prověřit, zda by případným kácením nemohlo dojít k ohrožení jiných zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody (ochrana památných stromů, ochrana významných krajinných prvků, volně žijících ptáků, krajinného rázu, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zvláště chráněných území, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit). V tomto konkrétním případě zcela jistě došlo k zásahu do krajinného rázu (2).

Správa CHKO Třeboňsko – příslušný orgán ochrany přírody

je tím orgánem ochrany přírody, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo závazné stanovisko ve věci dotčení tzv. jiných zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody. Mělo se tak stát na základě žádosti obce nebo žadatele. Obce ani Ředitelství silnic a dálnic (žadatel) však takovou žádost nepodali. Správa CHKO by na svém území měla působit více osvětově, zejména vůči malým obcím. Zdá se, že si to Správa CHKO Třeboňsko uvědomila - podle našich informací rozeslala v březnu 2015 obcím informační dopis, který zevrubně popisuje problematiku povolování kácení dřevin ve vztahu k jiným zájmů ochrany přírody.

Podle vyjádření, které Arnika obdržela 22.7. 2015, se v k.ú. Ponědrážka a k.ú. Frahelž pokácením dřevin snížila estetická a přírodní hodnota krajinného rázu. Dopad nezákonného kácení je nejzávažnější v k.ú. Ponědrážka, kde je celý úsek komunikace I/24 prakticky bez stromů. Za nejdůležitější krok, vedoucí k nápravě, považovala Správa CHKO Třeboňsko uložení náhradní výsadby.

 

Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice – žadatel o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

požádalo příslušný obecní úřad o povolení ke kácení se všemi náležitostmi. O posouzení dopadu na krajinný ráz přitom nepožádalo, i když bychom znalost právních norem u státní organizace předpokládali. Silničáři také mohli sami aktivně navrhnout místa pro náhradní výsadbu za vykácené úseky, ve kterých obnovení aleje v původní linii nedovolují bezpečnostní normy. Silnice č. I/24 je velmi frekventovaná, jde o úsek s poměrně častými nehodami. Zdravotní stav pokácených stromů nebyl dobrý a některé z nich mohly přímo ohrožovat bezpečnost provozu. Kácení bylo součástí oprav povrchu vozovky, což by ve většině případů bez pokácení stromů nebylo možné. Správa silnic přiznala, že pochybila, a že je ochotna jednat o možnostech náhradní výsadby. Tak jako jinde, narazila přitom na dlouhodobě neřešený problém: obnova silniční vegetace v původní linii není na většině postižených míst možná - odporuje to současným technickým normám a legislativě, přilehlé pozemky silničáři nevlastní.

Česká inspekce životního prostředí (oblastní inspektorát České Budějovice)

Na základě podnětů od občanů a Arniky inspekce zahájila šetření ve věci možného porušení zákona o ochraně přírody při kácení dřevin rostoucích mimo les. V březnu 2015 bylo šetření ukončeno a na základě jeho výsledků ČIŽP zahájila řízení o pokácení 6 ks dřevin bez vydaného povolení ke kácení v k.ú. Ponědrážka a Ponědraž a o narušení krajinného rázu pokácením 74 ks dřevin bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

Shrnutí:

1. Obecní úřady Frahelž, Ponědráž a Ponědrážka vydaly rozhodnutí o povolení ke kácení v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, když:

- neuložily povinnost náhradní výsadby za ekologickou újmu vzniklou kácením

- vydaly rozhodnutí o povolení ke kácení, aniž by si před tím vyžádaly závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu

2. Reakce nadřízeného a kontrolního orgánu na podněty občanů a spolku Arnika: 

AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko zrušila rozhodnutí Obecního Úřadu Frahelž o povolení ke kácení bez náhradní výsadby zrušila. Obecní úřad Frahelž vydal nové rozhodnutí, za kácení 35 stromů tentokrát předepsal náhradní výsadbu celkem 80 ks dřevin.

Česká inspekce životního prostředí uložila Ředitelství silnic a dálnic pokutu ve výši 200 000 Kč a náhradní opatření k nápravě ekologické újmy vzniklé kácením, které spočívalo v provedení náhradní výsadby 80 ks dřevin v k.ú. Ponědrážka podél silniční komunikace I/24. Čím se ŘSD provinilo: pokácením 6 ks dřevin bez vydaného povolení ke kácení v k.ú. Ponědrážka a Ponědraž a narušením krajinného rázu pokácením 74 ks dřevin bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

3. Stav k 14.3.2018: 

Podle šetření ČIŽP ke dni 20.3.2015 bylo podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko na katastrech obcí Frahlež, Ponědráž a Ponědrážka pokáceno celkem 148 ks dřevin (převážně lip). Podle informaci poskytnutých ŘSD ČR, správa České Budějovice bylo do konce roku 2017 vysázeno podél silnice I/24 v k.ú. Frahelž a Ponědrážka, celkem 160 stromů.

 

Kácení mezi Kardašovou Řečicí a obcí Pleše

Stromy podél silnice I/23 v úseku mezi Kardašovou Řečicí a obcí Pleše zmizely v roce 2016.  Ačkoliv kácení proběhlo na základě povolení od místních obcí, obecní úřad Pleše ani městský úřad Kardašova Řečice nenařídili náhradní výsadbu. Pro žádný  ze dvou úseků nebyl vydán souhlas se změnou krajinného rázu. ŘSD se dopustilo správního deliktu tím, že narušilo krajinný ráz a nesplnilo povinnosti dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve správním řízení vedeném ČIŽP dostali silničáři  opět pokutu a jako opatření k nápravě musí vysadit 90 listnatých dřevin. 

Frahelz foto Cacky leden 2015

 

Dokumenty:

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - informace o průběhu šetření z 26. 2. 2015

Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko - Sdělení k podnětu k posouzení zákonnosti rozhodnutí ve věci kácení dřevin z 17. 3. 2015

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - závěr kontrolního zjištění z 15. 4. 2015

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - informace o zahájeném správním řízení z 26. 6. 2015

Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko - Poskytnutí informací týkajících se kácení stromů podél komunikace I/24 z 22.7.2015

Obecní úřad Frahelž - rozhodnutí o uložení náhradní výsadby z 21.1.2016

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - Poskytnutí informací k věci kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko z 16.2.2016

Obecní úřad Frahelž - Informace o neprovedené náhradní výsadbě z 15.11.2016

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - Poskytnutí informací k věci kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko z 21.11.2016

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - rozhodnutí o náhradním opatření z 15.11.2016

ŘSD - zdůvodnění k nedodržení termínu náhradní výsadby z 24.1.2017 

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - informace k nedodržení termínu náhradní výsadby z 21.6.2017

Obecní úřad Frahelž - informace o prodloužení termínu náhradní výsadby z 27.6.2017

ŘSD - informace o provedené náhradní výsadbě z 14.3.2018

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - rozhodnutí Kardasova Recice a Plese z 24. 11. 2017

 

 Poznámky :

(1) Orgán ochrany přírody náhradní výsadbu ukládá vždy, dospěje-li ve správní úvaze k tomu, že kácením dřevin dojde k ekologické újmě. Zároveň přihlíží k návrhu na výsadbu dřevin, pokud ji žadatel sám navrhuje. Výrok rozhodnutí o uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny je neoddělitelnou součástí výroku rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin.

(2) Jestliže by kácení dřevin mohlo vést k ohrožení jiných zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a potřebné pravomocné rozhodnutí orgánu ochrany přírody příslušného ve věci dotčení jiného ochranného režimu nebylo předloženo samotným žadatelem o povolení kácení, je nejprve nezbytné řešit tyto otázky jako předběžnou otázku v souladu s § 57 správního řádu.

Zdroj: Metodický pokyn MŽP k aplikaci §8 a §9 zákona o ochraně přírody a krajiny (Věstník MŽP, 2014/5)

 

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí /www.dbu.de/

dbu

Více z této kategorie: « Péče o zeleň v Rožnově

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu