Spolana Neratovice nechce dodržet harmonogram pro náhradu rtuti

8.2.2010 - PRAHA / NERATOVICE | Tiskové zprávy
Sdružení Arnika nesouhlasí se změnou integrovaného povolení, kterou požaduje Spolana Neratovice pro svoji výrobu chloru, ve které stále ještě používá pro zdraví a životní prostředí nebezpečnou rtuť.

Pouhé čtyři dny předtím, než měla chemička předložit studii náhrady rtuti ve svém provozu bezpečnější technologií (1) pro posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. oznámení), požádala o odklad tohoto termínu o tři měsíce. „Změnou povolení by byl narušen harmonogram pro přechod na nejlepší dostupnou technologii výroby chloru, který má vést ke konečné náhradě rtuti při výrobě chloru do roku 2014 a který je pevnou součástí povolení. Spolana navíc nedodržela podmínku, podle níž měla o každém kroku uvedeného harmonogramu Arniku jako účastníka řízení informovat. Spolana oznámení dosud nepředložila a nedodržuje tak platné integrované povolení, což by mělo vést k sankcím ze strany České inspekce životního prostředí,“ vysvětlila postup Arniky její mluvčí Zora Kasiková.

Kromě zásadního nesouhlasu s posunutím termínů pro konverzi výroby chloru amalgámovou elektrolýzou na technologii bezpečnější pro životní prostředí bude Arnika navíc v rámci změny integrovaného povolení požadovat zpřísnění podmínek pro nakládání s odpady v chemičce. Měření přítomnosti dioxinů v jednom z typů odpadů totiž ukázalo, že množství těchto nebezpečných látek dosáhlo meze, od které je třeba s odpady nakládat dle speciálních pravidel a nelze je například bez dalšího zabezpečení jen uložit na skládce nebezpečných odpadů. Z protokolu k analýze odpadu provedené přímo Spolanou vyplynulo, že obsah dioxinů v něm byl 15 ng I-TEQ/g sušiny, čímž je dosažen limit pro dioxiny stanovený Nařízením Evropského parlamentu o  perzistentních  organických látkách (2),“ upozornil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady. „Žádáme proto, aby byly do integrovaného povolení zahrnuty i podmínky pro nakládání s uvedeným odpadem, a současně požadujeme, aby Spolana na projednání  změny integrovaného  povolení  předložila  výsledek měření  plynných  emisí dioxinů z úpravy odpadů z výroby chloru za pomocí rtuti, a to včetně roční bilance úniků těchto látek,“ zdůraznil Jindřich Petrlík.

Arnika před rokem zveřejnila výsledky analýz přítomnosti rtuti v tělech ryb z několika lokalit, mimo jiné i z Labe v Obříství, tedy pod Spolanou Neratovice. Výsledky tehdy ukázaly, že ze zkoumaných lokalit se nejvyšší  koncentrace rtuti nacházejí právě v rybách z Labe, odkud pocházely také jediné dva vzorky ryb překračující hygienický limit 0,5 mg rtuti/kg (3).

 „Oddalování náhrady technologie používající rtuť má za následek jen další zhoršování životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí chemičky, neboť rtuť patří mezi látky, jež se v přírodě i v tělech živých organismů kumulují. Musíme mít na paměti, že na konci potravního řetězce je člověk,“ podotkl Petrlík.

Problematice neratovické chemičky, jež je největší továrnou u nás vyrábějící louh, chlor a produkty z něj, se Arnika věnuje dlouhodobě v rámci svého programu Toxické látky a odpady. Spolana Neratovice často figuruje v žebříčcích zpracovávaných Arnikou na základě dat z Integrovaného registru znečišťování. Důvodem bývají mimo jiné právě emise rtuti, vypouštěné do ovzduší, do povrchových vod a předávané dál v odpadech.

Integrované povolení vydal Spolaně Krajský úřad Středočeského kraje v roce 2007. Podle tehdejšího rozhodnutí má chemička ukončit provoz amalgámové technologie, kterou používá k výrobě chloru, do konce roku 2014.  Sdružení Arnika se v rámci řízení o integrovaném povolení sice nepodařilo prosadit jako konečný termín pro náhradu rtuti v neratovickém provozu rok 2010, prosadilo ale do podmínek právě přesný harmonogram jednotlivých kroků k ukončení provozu amalgámové elektrolýzy.  

Poznámky a další informace:

(1) O výrobě chloru a jednotlivých typech technologií podrobnosti zde:
//spolchemie-usti-nad-labem/postupy-vyroby-chloru

(2) Arnika vychází z měření přítomnosti perzistentních organických  látek, konkrétně dioxinů (PCDD/F) v odpadu katalogové číslo 06 13 02, jehož výsledky byly předloženy Spolanou ve zprávě o plnění IPPC pro provoz výroby chloru. Dle protokolu z analýzy tohoto odpadu vyplynulo, že obsah dioxinů v něm byl 15 ng I-TEQ/g sušiny. Tím je naplněn limit 15 ppb pro PCDD/F stanovený v příloze č. IV Nařízení EP  a  Rady  (ES)  č.  850/2004  ze  dne 29.  dubna  2004  o  perzistentních  organických znečišťujících  látkách a o změně  směrnice 79/117/EHS a s odpadem by mělo být nakládáno v souladu  s tímto  právním předpisem. 

Dioxiny (PCDD/PCDF)

Pod zažitým zkráceným termínem dioxiny se skrývají dvě rozsáhlé skupiny chemických látek: polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Jsou to v různé míře chlorované tricyklické aromatické uhlovodíky. Jejich přítomnost v životním prostředí je vzhledem k velmi vysoké toxicitě některých představitelů této skupiny látek považována za významný ekologický problém.
Více zde: arnika.org/toxickelatky/dioxiny-pcdd-pcdf

(3) Viz tiskovou zprávu Arniky z 10. února 2010: Rtuť v rybách vzbuzuje celosvětové obavy


Stránky horkého místa "Spolana Neratovice":
/spolana-neratovice


Proces EIA   

          

Příloha: Nesouhlasné stanovisko Arniky

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze, 3. února 2010

Věc: Žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Výroby chloru a louhu sodného amalgámovou elektrolýzou“ Spolany, a.s. Neratovice 

Dne 4.  ledna 2010 nám byla doručena  žádost o  změnu  integrovaného povolení pro  zařízení „Výroby  chloru  a  louhu  sodného  amalgámovou  elektrolýzou“  Spolany,  a.s.  Neratovice.  Požadovaná změna se týká především posunu v termínu pro předložení oznámení EIA, a to o 3 měsíce,  tedy do února tohoto roku. S navrženou změnou 

z á s a d n ě   n e s o u h l a s í m e ,

a to z níže uvedených důvodů.

V souladu  s integrovaným  povolením,  který  Spolaně  Neratovice  vydal  Krajský úřad Středočeského  kraje  v  roce  2007, mělo  být  toto  oznámení předloženo  do  listopadu  2009  a současně  má  Spolana  o  veškerých  krocích  dle  harmonogramu  uvedeného  v povolení informovat sdružení Arnika – program Toxické látky a odpady a to písemně. 

Domníváme  se,  že  se  toto ustanovení  vztahuje  také  na plánovaný odklad dodržení  termínů. Žádné  písemné  vyrozumění  v tomto  smyslu   jsme  od  Spolany  neobdrželi,  ale především  považujeme za nestandardní žádat o odklad lhůty čtyři dny před jejím vypršením. 

Odklad  lhůty  a  nyní  již  evidentní  zdržení  ohrožují  dodržení  termínu přechodu  na  nejlepší dostupnou  technologii při  výrobě  chloru  ve  Spolaně  Neratovice,  což  považujeme  za nepřípustné a odporující smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.   

Z dat  v Integrovaném  registru  znečišťování  vyplývá  zátěž,  kterou  Spolana  Neratovice představuje zejména, pokud se jedná o úniky či k přenosy rtuti. Ta se uvolňuje do ovzduší, do povrchových vod a opouští Spolanu také v odpadech. Celkově tak přispívá k nárůstu zatížení okolí podniku rtutí. 

Současně  v této  souvislosti  upozorňujeme  na  fakt  vyplývající  z měření přítomnosti perzistentních organických  látek, konkrétně dioxinů (PCDD/F) v odpadu katologové číslo 06 13 02, jehož výsledky byly předloženy Spolanou ve zprávě o plnění IPPC pro provoz výroby chloru. Dle protokolu z analýzy tohoto odpadu vyplynulo, že obsah dioxinů v něm byl 15 ng I-TEQ/g sušiny. Tím je naplněn limit 15 ppb pro PCDD/F stanovený v příloze č. IV Nařízení

EP  a  Rady  (ES)  č.  850/2004  ze  dne  29.  dubna  2004  o  perzistentních  organických znečišťujících  látkách a o změně  směrnice 79/117/EHS a s odpadem by mělo být nakládáno v souladu  s tímto  právním předpisem.  Žádáme,  aby  podmínky  nakládání  s tímto  odpadem byly  zapracovány  do  integrovaného  povolení.  Současně  žádáme,  aby  na  projednání  změny integrovaného  povolení  Spolana předložila  výsledek  jednorázového měření  plynných  emisí PCDD/F z výduchu 035, a to včetně roční bilance PCDD/F založené na tomto měření.

S pozdravem

RNDr. Jindřich Petrlík, 

vedoucí sdružení Arnika – programu Toxické látky a odpady

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu