Vědecko-technický park v Dubé

Liberecký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 10.9.2020
objekt VTP před zahájením stavby
Firma PDI přišla nedávno se záměrem vystavět v obci Dubá Vědecko Technický Park (VTP), kde by se měl podle investora zkoumat a inovovat systém generování a využití syntézního plynu. Arnika se však obává, že půjde o pilotní zařízení s plazmovou zplyňovací technologií pro likvidaci odpadu, kterou se snaží skupina firem provázaných s PDI prosadit v Čechách. Stavba by tedy podle nás mohla být pilotní spalovnou odpadu.

Město Dubá je vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.  Park společnosti PDI má podle technické dokumentace ležet přímo ve III. zóně ochrany CHKO. Podle zákona nesmí v CHKO stát zařízení pro zneškodňování odpadu, kterým by podle nás projekt společnosti PDI mohl být. Kladné územní rozhodnutí vydal projektu stavební úřad v Dubé 8. 2. 2012. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) podle našich inforamcí neproběhlo.

Novinky

Ilustrační foto

Chráněnému Kokořínsku hrozí výstavba spalovny, přestože to zákon nedovoluje

21.11.2012 - LIBEREC / DUBÁ
Městu Dubá, vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, reálně hrozí výstavba spalovny, která má využívat v Česku dosud nevyzkoušenou technologii.… více zde

Otázky kolem VTP Dubá

Otázky kolem VTP Dubá

S firmami PDI a Solena se sdružení Arnika rozchází v názoru na to, zda v Dubé staví spalovnu odpadů anebo něco jiného. Pokusíme se vám příbližit, v čem tkví jádro sporu a o co opíráme svoje podezření.

Východiska pro naše obavy, že VTP může ve skutečnosti být pilotní spalovnou:

  • Grisha Kahlen (předseda představenstva PDI) prezentoval v rámci projektu plánované spalovny komunálního odpadu se systémem získávání syntézního plynu v Černošíně, že již brzy bude v ČR první instalace této technologie, a že již má firma vydané územní rozhodnutí, dokonce na území CHKO.
  • Na přímou veřejnou žádost o více informací o projektu plazmového zplyňování firmy v CHKO odmítnul pan Kahlen poskytnout více informací.
  • Arnika nalezla jediný projekt v CHKO, ve kterém figuruje některá ze společností, jejichž společným jmenovatelem je syntézní plyn a Grisha Kahlen. Projekt společnosti PDI – VTP Dubá.
  • Společnost PDI odmítá jakoukoli spojitost projektu VTP Dubá se zplyňováním odpadu. Zároveň ale odmítá podat informaci, ve kterém CHKO tedy má ležet jejich pilotní instalace. Druhým dechem Kahlen také dodává, že z úspěšné realizace a výzkumu VTP Dubá by mohla vzejít technologie, která bude umět řešit nakládání s odpady. V tomto Arnika spatřuje velký rozpor.
  • Dokumentace k projektu, kterou si nechala firma zpracovat a Arnika si její kopie vyžádala na úřadě v Dubé, uvádí, že technologie bude zpracovávat materiály na bázi uhlíku. Toto kritérium splňuje také široká škála odpadu. Technická dokumentace nikde zcela jasně nevylučuje možnost zpracování například komunálního či biologicky rozložitelného odpadu nebo čistírenských kalů.
  • Společnost PDI argumentuje tím, že jejich projekt VTP Dubá byl podpořen v programu Preosperita, a že se nemohou odchýlit od projektu. Podle vyjádření agentury CzechInvest, která program Prosperita administruje, jsou však popisy podpořených projektů neveřejné. Arnika ani obyvatelé Dubé tedy nemají žádné zaručené inforace o tom, co je obsahem projektu VTP Dubá, se kterým firma v programu Prosperita uspěla. 

Otázky, které jsme položili Firmě PDI, které by mohly vyvrátit naše podezření a firma na ně opakovaně odmítá odpovědět:

  • Kterou konkrétní instalaci, která má příští rok stát, jste měl, pane Kahlene, při projednávání ve Stříbře na mysli? Pokud nešlo o instalaci v Dubé, ve které další chráněné krajinné oblasti má PDI vydáno územní rozhodnutí pro svou zplyňovací technologii?
  • Co konkrétně, jaké materiály, chcete v Dubé spalovat? V projektu uvádíte, že ve IV. etapě projektu má být instalováno zařízení pro úpravu vstupní suroviny. Tím má skončit dovoz certifikovaného paliva. Co bude vstupní surovinou pro úpravné zařízení? Proč to není v dokumentaci jasně definováno? Dokumentace deklaruje pouze to, že zařízení nebude spalovat nebezpečné odpady. Ale co ty ostatní? Když v médiích odmítáte možnost spalování odpadů v zařízení, proč není v dokumentaci jasná záruka?

Další informace o průběhu diskuse mezi Arnikou a staviteli VTP jsou v dokumentech ke stažení.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke kauze:

3. ledna 2012 pdfOznámení o zahájení územního řízení664.58 KB
8. února 2012 pdfÚzemní rozhodnutí stavební úřad Dubá861.22 KB
16. února 2012 pdfPrezentace technologie firem Syngas a Solena3.7 MB
10. října 2012 pdfStavebné povolení stavební úřad Dubá604.29 KB
14. listopadu 2012 pdfPodnět Arniky k přezkumu územního rozhodnutí Liberecký kraj386.54 KB

 Komunikace PDI - Arnika:

13. dubna 2012 pdfDopis od firmy Syngas Arnice175.73 KB
24. dubna 2012 pdfOdpověď Arniky firmě Syngas, návrh osobní schůzky46.86 KB
23. listopadu 2012 pdfOtevřený dopis Arniky firmě PDI336.53 KB
23. listopadu 2012 pdfOdpověď firmy PDI na otevřený dopis Arniky526.79 KB
4. prosince 2012 pdfReakce Arniky na dpověď firmy PDI361.8 KB

Informační materiály a studie

Letáčky a mapy

pdf Spalovny odpadů  720.9 KB

Informační leták připravený programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika koncem roku 2009. Pokud chcete leták v tištěné podobě, kontaktujte nás anebo si letáček v potřebném množství objednejte na našem internetu.

pdf Mapa havárií spaloven v Evropě 233.80 Kb

Mapa Evropy s vyznačenými místy závažných havárií spaloven odpadů z období zhruba 90. let 20. století až do roku 2010.

Studie

pdfChemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení (Chemical Recycling: Distraction, Not Solution)

Studie odhaluje, že takzvaná chemická recyklace (depolymerizace, pyrolýza nebo solvolýza) znečišťuje životní prostředí, je energeticky náročná a má technické nedostatky. Označovat tyto technologie "recyklací" je navíc ve většině případů naprosto zavádějící, protože jen malá část takto zpracovaného odpadního plastu se ve skutečnosti stává novým plastem. Naopak, mnohem spíš jde o cestu, jak udržet v chodu plastikářský průmysl, zatímco zásadní by měla být redukce vzniku odpadů a jeho znovupoužívání a recyklace.

pdfKolik dioxinů vyprodukuje spalovna v porovnání s domácí kotelnou623.65 KB

Kolik dioxinů skutečně spalovna produkuje? Proč je chybné srovnávat toxické látky ze spaloven s produkcí v domácích topenišť jedné vesnice? Kritická studie britského experta, která vyvrací slepě citovaná tvrzení evropskou komisí i českými politiky a některými odborníky. V češtině.

pdfPřípadové studie plazmových a pyrolyzních spaloven ve světě.pdf449.1 KB

Nulové emise a bezchybná moderní technologie. To tvrdí investor. Realita je však výrazně jiná. Příklady neúspěšných projektů plných ekonomických i ekologických problémů. Překlad studie GAIA a Green Action z roku 2006.  

pdf Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs 1.0 MB

Studie zpracovaná na základě několik let získavaných dat a informací o jedné z našich spaloven komunálního odpadu. Obsahuje i výsledky originálních měření dioxinů a dalších látek v odpadu produkovaném spalovnou.

Banner-stika

Sledujte nás: