Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Aditiva - kosmetika (parabeny, kys.benzoová, kys. sorbová) , Azbest, Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek, Koncentrace prachu
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, voda odpadní, půda, půdní vzduch, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, lidské tkáně (moč, krev, vlasy), hračky, kosmetika, plasty, potraviny, zvířecí tkáně, krmiva, výluhy, odpady, kaly, sedimenty, obaly na potraviny a vody, stavební materiály
 • Akreditace

  Chemické, mikrobiologické, radiologické a biologické analýzy vod, odpadů, pevných vzorků, potravin, materiálů, ovzduší a biologického materiálu, včetně samostatného vzorkování, stanovení azbestových vláken, testy ekotoxicity, ověření účinnosti sterilizace a měření fyzikálních faktorů prostředí.
 • Adresa

  Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
 • Kraj

  Moravskoslezský
 • Kontaktní osoba

  RNDr.Šárka Doškářová
 • Email

  sarka.doskarova@zuova.cz
 • Telefon

  596 200 166
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 17.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: