Likvidace lagun Ostramo

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 7.8.2017
www.mapy.cz
Ostrava a průmyslová část Moravskoslezského kraje patří podle výsledků měření řady toxických látek v životním prostředí k nejvíce zatíženým regionům České republiky. Mezi největší ekologické zátěže patří i tzv. laguny Ostramo, plné ropného odpadu z rafinérií a použitých průmyslových olejů. Ty se tu nakupily mimo jiné činností firmy Ostramo Vlček, která odebírala použité oleje a ukládala je právě v těchto lagunách. Obsahují mimo jiné polychlorované bifenyly (PCB) a těžké kovy. V okolí lagun byly opakovaně naměřeny i zvýšené koncentrace PCB.

Historie kauzy

Historie lagun a dosavadní vývoj odstraňování

„Ostravské laguny" vznikly ukládáním odpadu z rafinérské výroby, která zde probíhala od konce 19. století. Od roku 1965 byl do lagun ukládán rovněž odpad z použitých mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava.

Konec 70. let Dochází k havarijním únikům látek z lagun, je uvažováno o ukončení provozu.

1992 Majitelem podniku se stává firma OSTRAMO-Vlček a spol., s. r. o..

1996 Zjišťuje se, že sanační práce k odstranění tak obrovské ekologické zátěže překračují možnosti soukromé firmy, usnesením č. 626 z roku 1996 bylo rozhodnuto o převzetí ekologické zátěže státem. Správou, přípravou a zajištěním sanace skládky je pověřen státní podnik DIAMO.

1997 Při povodních vyteklo z areálu lagun několik tisíc tun olejů do blízkého potoka.

srpen 2004 Byla uzavřena Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci mezi státním podnikem DIAMO a sdružením firem „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA". Sdružení Čistá Ostrava tvoří pod vedením kolínské společnosti Geosan Group firmy ŽS Brno a pražský Aquatest. Rozhodujícím dodavatelem je stavební firma Tchas. Zakázka je na částku 3 miliardy a sdružení s zavazuje skládku zlikvidovat do roku 2010.

2007 Na lagunách umírají vodní ptáci. Zejména labutě si často pletou hladinu lagun s vodní plochou, což se jim stává osudným. Kaly jim umastí peří, takže nejsou schopni létat, jedovaté látky z lagun je otráví.

únor 2007 V elektrárně v Dětmarovicích je testováno spalování materiálu z lagun. Arnika varuje, že při spalování bude docházet k uvolňování nebezpečných látek do ovzduší.

2008 Probíhá proces hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) na proces sanace lagun, konkrétně na spalování vytěženého materiálu v elektrárnách jako „alternativní palivo".

Sdružení Arnika podává námitky – nesouhlasí s tím, aby kaly z lagun byly považovány za palivo. Podle Arniky jde o odpad, navíc nebezpečný, pro jehož spalování a manipulaci s ním platí mnohem přísnější pravidla. Nesouhlasí ani starosta obce Dětmarovice, v jejíž elektrárně má být obsah lagun spalován. Přes všechny námitky je materiálu z lagun udělena certifikace jako palivo.

květen 2008 Na území Slezské Ostravy má vzniknout skládka „paliva" z lagun. Obyvatelé se bouří, nesouhlasí ani starosta obvodu. Nakonec se od plánu stavět zde skládku ustupuje.

říjen 2008 První dávky „paliva" namíchaného z kalů z lagun míří do Polska. „O výrobek je obecně zvýšený zájem", tvrdí manažerka projektu Alena Orlíková .

březen 2010 Sdružení Čistá Ostrava oznamuje, že kvůli hospodářské krizi se protáhne sanace lagun a to o 36 měsíců.

leden 2011 Hromady páchnoucího materiálu z lagun s objevily ve Vratimově. Do areálu bývalých papíren je navezla firma Simul Trust. Firma dostává statisícovou pokutu od Čižp.

srpen 2011 Sdružení Čistá Ostrava oznamuje, že vyřešilo problémy s odbytem „paliva". Veškeré vyrobené „palivo"má být převezeno na skládku společnosti Celio v Litvínově a následně spáleno v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích na Litoměřicku. Ústecký kraj toto řešení odmítá. „Musíme v této souvislosti bez kompromisů a opakovaně trvat na tom, že Ústecký kraj v žádném případě nemůže přijmout řešení, které spočívá v pouhém přesunutí problému z jednoho ekologicky postiženého kraje na druhý," uvedla v létě hejtmanka Jana Vaňhová.

Zavápňování obsahu lagun, následné odtěžování, výrobu paliva a jeho distribuci nyní zajišťuje podle informací na webu Geosanu subdodavatelská firma Šamonil a společnost Vodní zdroje.

září 2011 Polský Hlavní inspektorát ochrany životního prostředí považuje vyvezení materiálu z lagun do Polska za nelegální vývoz odpadů a požaduje vrácení 20.000 tun materiálu zpět do České republiky.

Sílí stížnosti obyvatel ostravského sídliště Fifejdy na zápach z lagun. Kromě sídliště jsou postiženi také obyvatelé čtvrti Přívoz a města Bohumína. V ovzduší dochází k značnému zvýšení oxidu siřičitého. Hodinová koncentrace v okolí lagun byla 504 mikrogramů na metr krychlový. Hodinový limit je přitom 350 mikrogramů.

Oxid siřičitý z areálu unikl už několikrát. Centrální městský obvod kvůli tomu podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Zhruba 110.000 tun jedovatých kalů vytěžených za poslední tři roky z ropných lagun v Ostravě, smíchaných s uhlím a vápnem, rozprodali obchodníci soukromým firmám v Česku a Polsku. "Asi 110 tisíc tun kalů z lagun bylo přepracováno na palivové směsi a odvezeno. O uplatnění na spalovacích koncovkách nemáme informace, neboť palivo bylo předáváno obchodním firmám, které je dále distribuovaly," řekl ředitel ostravské divize Diama Josef Havelka.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci správního řízení o změně integrovaného povolení povolil změnu pro skladování „paliva" na skládce Celio v Litvínově.

říjen 2011 Firma Geosan Group, která na sanaci lagun pracuje, chce žádat o navýšení třímiliardové zakázky, protože „kalů je více, než se původně předpokládalo". Práce se mají protáhnout až o 7 měsíců.

Materiál z lagun je navážen do Ústeckého kraje a skladován na speciální skládce Celio určené jen pro nebezpečný odpad. 6.listopadu 2011 má začít spalování materiálu z lagun v cementárně.Generální ředitel cementárny Lafarge, která má materiál z lagun spalovat, Ivan Mareš, po vlně kritiky uvedl, že firma na konci listopadu nejprve provede veřejnou speciální spalovací zkoušku, kterou posoudí akreditovaná laboratoř.

prosinec 2011 Ministerstvo životního prostředí posvětilo rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje a zamítlo odvolání organizace Greenpeace, sdružení Kořeny a Arnika, které byly opominuty v řízení o změně integrovaného povolení pro firmu Celio. Arnika i další organizace proto podávají žalobu na tento postup.

červen 2012 Ministerstvo životního prostředí potvrdilo společnosti Geosan Group, která je vedoucí firmou při likvidaci sanaci ropných kalů po bývalé chemičce v Ostravě, pokutu ve výši 5,5 miliónu korun. Proti rozhodnutí ministerstva již není odvolání. Důvodem pokuty je, že firma Geosan Group nezastavila práce na zavápňování lagun v říjnu 2011, kdy do ovzduší uniklo nadměrné množství oxidu siřičitého. Byly tak překročeny zákonné limity. Hodinová koncentrace na blízké měřící stanici byla 504 mikrogramů na metr krychlový, hodinový limit je přitom 350 mikrogramů.

duben 2015 Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil žalobu Arniky, Greenpeace a sdružení Kořeny a nařídil kraji změnu integrovaného povolení pro skládku Celio projednat znovu (změnu z roku 2011 zrušil) a dotčené organizace řádně přizvat do řízení. Od této chvíle jsou, podle názoru Arniky, zbylé kaly v Litvínově nelegálně (zástupci kraje mluví o „bezprávním stavu“). Ministerstvo životního prostředí podalo kasační stížnost na rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

prosinec 2015 Kasační stížnost Ministerstva životního prostředí NSS zamítnul. Až nyní MŽP nařídilo kraji změnu integrovaného povolení projednat znovu (a předchozí změnu považovat za neplatnou). Na skládce Celio stále leží zbylých asi 30 000 tun ostravských kalů.

2016 Krajský úřad zahajuje nové řízení o změně integrovaného povolení pro Celio - Arnika se do něj zapojuje. V Ostravských lagunách stále zbývá asi 90 000 tun toxických kalů. Zakázku na jejich likvidaci vysoutěžila firma AVE a z její nabídky vyplývá, že opět hrozí převážení kalů ke skladování a likvidaci do jiných částí republiky.

duben 2016 Shrnutí aktuálního dění v pořadu Reportéři ČT

Reporteri-Ostramo-2016

Palivo nebo odpad?

Proč by kal z lagun neměl být "palivo", ale nebezpečný odpad?

Pravidla pro nakládání s palivem a odpadem jsou zcela odlišná. Patří k nim mimo jiné vedení průběžné evidence o všech vzniklých odpadech, včetně přesné identifikace všech subjektů, kterým byl odpad předán. Původce musí navíc zpracovat jednou ročně roční hlášení o odpadech, s uvedením všech subjektů, kterým odpad předal. Předat odpad lze pouze osobám, oprávněným k nakládání s odpady a toto oprávnění si musí původce odpadu ověřit. Zatímco palivo můžete prodat, za likvidaci odpadu musíte zaplatit ( a o to více za likvidaci nebezpečného odpadu). Nebezpečný odpad podléhá také přísnému režimu skladování, přepravy, označování, což také stojí peníze.

Alternativy k likvidaci odpadů s prezistentními organickými látkami ve spalovnách či cementárnách.

Novinky

Kachna divoká - kačer s kachnou (ilustrační foto)

Všechny kachny v pořádku, až na jednu

29.05.2018 - PRAHA
Kachna z Mostecka kazí jinak dobrou zprávu od Státní veterinární správy (SVS), která zveřejnila výsledky kontroly cizorodých (toxických) látek v mase a… více zde
Ostravské ropné laguny

Arnika ke skladování ostravských kalů u Litvínova

19.05.2016 - Ústí nad Labem
Ekologický spolek Arnika zaslal Krajskému úřadu Ústeckého kraje podstatné výtky a připomínky k žádosti společnosti CELIO o změnu integrovaného povolení pro… více zde

Sanace ostravských lagun

26.02.2012 - Česká televize - ČT 2 (Nedej se)
Pořad Nedej se mj. s Jindřichem Petrlíkem více zde

Vytěžené ropné kaly z ostravských lagun

13.02.2012 - Česká televize - ČT 1 (Reportéři ČT)
Alternativní palivo, nebo nebezpečný odpad? To je otázka, která se vznáší nad převozem chemického materiálu z Ostravy do Litvínova. Ten vrcholil koncem… více zde

Integrované povolení pro Čížkovickou cementárnu je pro spalování ostravských kalů nedostatečné

30.11.2011 - PRAHA / ČÍŽKOVICE
Arnika, respektive její program Toxické látky a odpady, podal podnět k přezkoumání integrovaného povolení, o něž Čížkovická cementárna opírá oprávněnost… více zde
Default Image

V Dětmarovicích pokračují zkoušky na spalování kalů z ostravských lagun

07.02.2007 - OSTRAVA
Elektrárna v Dětmarovicích na Karvinsku se připravuje na spalování kalů z ostravských lagun. Nezhorší se tím ale životní prostředí v samotných Dětmarovicích?… více zde

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

02.04.2002 - OSTRAVA
Ostravský magistrát se necítí být tím, kdo by měl něco dělat s vysoce toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB)(1) v životním prostředí Ostravy, a nemíní se… více zde

Ostrava v zajetí polychlorovaných bifenylů

19.12.2001 - OSTRAVA
V Ostravě musí být významný zdroj znečišťování životního prostředí velice nebezpečnými polychlorovanými bifenyly. Na přelomu května a června letošního roku… více zde

Fotogalerie

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu