perfluorooktansulfonát (PFOS)

 • CAS

  1763-23-1
 • Stručná charakteristika

  Perfluorooktansulfonát (PFOS) je fluorovaná, syntetická sloučenina vysoce odolná proti degradaci. PFOS patří mezi perfluorované sloučeniny (PFAS). Díky svým hydrofobním a lipofobním vlastnostem nalezl PFOS bohaté uplatnění v nejrůznějších ochranných aplikacích. V minulosti byl PFOS hlavní složkou ochranného přípravku proti skvrnám Scotchgard, spolu s PFOA se používal v hasicích pěnách, své uplatnění nalezl v impregnačních a repelentních úpravách nejrůznějších povrchů (od textilií po kovové konstrukce). V současnosti jsou limitovaná množství PFOS používána ve fotoprůmyslu, při galvanizaci a jako součást nehořlavé hydraulické kapaliny v letectví. Do prostředí se PFOS uvolňuje při výrobě, manipulaci a likvidaci.

  PFOS je v prostředí vysoce perzistentní, velmi pohyblivý a odolný proti běžným degradačním procesům. Měřitelné koncentrace byly zjištěny prakticky ve všech složkách životního prostředí, biosféru nevyjímaje. Kontaminuje i velmi vzdálené lokality, jako je například Arktida. PFOS je schopen významné bioakumulace v rámci potravních řetězců. Člověk je PFOS vystaven především dýchání znečištěného vzduchu a konzumaci kontaminované stravy a vody. Možný je i kožní přenos. PFOS se primárně akumuluje v krevním séru, játrech a ledvinách. U zvířat způsobuje PFOS poruchy imunitního a reprodukčního systému, vývojové vady, pravděpodobně ovlivňuje metabolismus tuků a fungování centrální nervové soustavy. Při chronické expozici byla u zvířat popsána rakovina jater. PFOS je od roku 2009 na seznamu nebezpečných perzistentních organických látek Stockholmské úmluvy. V EU je PFOS regulován Nařízením o POPs (EU 2019/1021.

 • Podrobná charakteristika

  Perfluorooktansulfonát (PFOS) je fluorovaná syntetická sloučenina vysoce odolná proti degradaci. Díky svým hydrofobním a lipofobním vlastnostem nalezl PFOS bohaté uplatnění v nejrůznějších ochranných aplikacích.

  Dříve tyto látky nacházely uplatnění v oblastech: ošetření povrchu koberců, tkanin, kůže a papíru, výroba nátěrů a aditiv do nátěrových hmot, výroba čisticích prostředků pro domácí i průmyslové použití a výroba pesticidů a insekticidů. Světově asi nejznámější aplikací PFOS byl ochranný přípravek proti zašpinění Scotchgard, používaný na nejrůznější látky a až do roku 2000 vyráběný společností 3M. Ta po tlaku vědeckých důkazů o nebezpečnosti této látky nahradila PFOS perfluorobutansulfonátem (PFBS), který se ukázal obdobně nebezpečným. V současnosti (2020) probíhá legislativní proces evropské chemické legislativy REACH, která z vysokou pravděpodobností významně omezí použití PFBS v EU.

  PFOS je prakticky běžnými způsoby nerozložitelnou látkou, v prostředí je vysoce perzistentní a schopná akumulace v potravních řetězcích. Z těchto důvodů je od roku 2009 na seznamu nebezpečných perzistentních organických látek Stockholmské úmluvy a její užití je silně omezováno. V současné době se PFOS stále ještě používá jako aditivum do hydraulických tekutin, ve fotografickém průmyslu a při výrobě pokovovaných předmětů a polovodičů.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  PFOS mohou do životního prostředí unikat např. při vypouštění průmyslových a městských odpadních vod, nebo být uvolňovány z ošetřených výrobků.

  PFOS mohou do organismu proniknout orální cestou (konzumace kontaminované potravy a vody), inhalací (aerosoly impregnačních prostředků, prachové částice sorbované PFOS) nebo v malé míře také dermální cestou (impregnované materiály).Po vstupu PFOS do organismu dochází k adsorpci a jejich distribuci zejména do jater a tělních tekutin a posléze se váží proteinovou složku tkání. Látky jsou z organismu člověka postupně vylučovány, nicméně vzhledem k současně probíhající expozici neexistuje prakticky žádná pravděpodobnost, že jsou z lidského organismu během života zcela eliminovány. Odhaduje se, že polovinu přijatého množství PFOS lidské tělo vyloučí přibližně za 9 let. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil tolerovatelný týdenní příjem (TWI) pro čtyři hlavní PFAS, které se hromadí v lidském těle (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS). Akceptovatelný týdenní příjem (TWI) těchto čtyřech PFAS je stanoven na 4,4 nanogramu na kilogram lidské hmotnosti..

  PFOS je toxický pro savce při subchronických opakovaných dávkách v koncentracích řádu mg/kg/den, a může způsobovat rakovinu jater, prsou, nadledvinek a štítné žlázy, způsobovat reprodukční toxicitu.

 • Výskyt v životním prostředí

  Vzhledem k tomu, že přítomnost PFOS byla zjištěna v organismech ptáků, ryb a savců, je zřejmé, že tato látka může pronikat do potravních řetězců.

  V České republice v současné době existuje jen několik studií, které monitorují výskyt PFAS v životním prostředí.

  Ryby

  Vybrané lokality na různých tocích ČR (2006-2007): Jelec tloušť-játra (10,1 – 198,5 µg/kg), nejvyšší nálezy (Zelčín Vltava, Terezín Ohře, Obříství Labe, Děčín Labe): 50-102 µg/kg, maximální koncentrace (Trmice Bílina, 2006): 300 µg/kg.

  Dolní tok Labe (2009): Cejn velký a jelec tloušť (játra 20,3 – 270,9 µg/kg; 1,5 – 177,4 µg/kg svaloviny), nejkontaminovanější lokality Obříství a Ústí nad Labem-soutok Bíliny).

  Vltava v Praze (2020): Plotice obecná - svalovina 3,94 μg/kg WW (Podbaba), okoun říční - svalovina 5,12 μg/kg WW (Klecany), okoun říční - svalovina 1,89 (Povltavská Libeň) a cejn velký - svalovina 17,4 μg/kg WW (soutok Rokytky a Vltavy v Libni)

 • Synonyma

  1-Oktansulfonová kyselina; 1-Perfluorooktanesulfonová kyselina; Heptadekafluoro-1-oktanesulfonová kyselina; Perfluoro-n-oktansulfonová kyselina; Perfluoroktansulfonová kyselina; Perfluoroktylsulfonová kyselina.
 • Limity pro vodu

  Povrchová voda: Evropská direktiva pro pitnou vodu (98/83/EC) definuje normy kvality pitné vody pro sumu 20 PFAS (PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS) na úrovni 0.1 μg/L. Druhá norma na úrovni 0.5 μg/L je určena pro sumu všech PFAS. Tento limit vejde v platnost v roce 2023, kdy bude dostupná analytická metoda pro měření této sumy PFAS.

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 6,5x10-4 µg/l, NEK-NPK: 36 µg/l

  Normy environmentální kvality pro specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou.
  Přípustné znečištění pro účely § 31 zákona - NEK-RP:  25 µg/l.

  Normy environmentální kvality (NEK) pro útvary povrchových vod – pevná matrice (biota): 9,1 µg/kg.

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.

  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Pokud není uvedeno jinak, NEK pro biotu se vztahují na ryby. Je možné na místo toho monitorovat alternativní biologický taxon nebo jinou matrici, pokud použitá NEK zajišťuje stejnou úroveň ochrany. Biotickým taxonem se rozumí vodní taxon odpovídající taxonomickému zařazení podkmene, třídy nebo jejich ekvivalentu. • Ostatní limity

  Stockholmská úmluva omezuje prostřednictvím evropského Nařízení o POPs (EU 2019/1021) použití PFOS a jejích solí a derivátů. PFOS, její soli a deriváty se nesmějí uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci 10 mg/kg nebo vyšší. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, hodnoty 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, je-li množství PFOS rovno 1 μg/m2 povlakovaného materiálu nebo vyšší. Výjimky ze zákazu PFOS platí pro fotoprůmysl, galvanizaci a hydraulické kapaliny v letectví.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva (EN)

  Nařízení o POPs EU 2019/1021

 • R věty

  R 20 - Zdraví škodlivý při vdechování, R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 25 - Toxický při požití, R 48 - Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví, R 51 - Toxický pro vodní organismy, R 53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, R 61 - Může poškodit plod v těle matky, R 64 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.2-17-Add.5.English.PDF (Rizika PFOS, EN)

   

 • Literatura

  A. M. Becker: Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) in an Aquatic Ecosystem - Distribution and Fate, University of Bayreuth Chair of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 2008.

  Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain (2008) The EFSA Journal 653: 1-131.

  Frommea H., Tittlemierb S.A., Ikela W. Wilhelmc M., Twardellaa D.: Review-Perfluorintaed Compounds-Exposure Assessment fot he General Population in Western Countries, International Journal of Hygiene and Environmental Health 212, 2009, 239–270.

  Pulkrabová J., Kalachová K., Hrádková P., Poustka J., Hajšlová J.: Perfluoroalkylované sloučeniny – nové kontaminanty životního prostředí, Odpadové fórum 2010

  Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain (2008) The EFSA Journal 653: 1-131.

  Health Protection Agency, PFOS + PFOA Toxicological overview; http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1246260032570

  PERFLUOROOCTANE SULFONATE (PFOS), Dossier prepared in support for a nomination of PFOS to the UN-ECE, LRTAP Protocol and the Stockholm Convention The dossier is prepared by the Swedish Chemicals Inspectorate (KemI) and the Swedish EPA, Sweden August 2004 http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/meeting_docs/en/POPRC1-INF9-c.pdf.

  [1] http://www.chemicalland21.com/specialtychem/nd/PERFLUOROOCTANE%20SULFONIC%20ACID.pdf

 • Autor

  Ing. Darina Lanková, Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Ing. Petr Válek,, Mgr. Jitka Straková
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: