perfluorované a polyfluorované látky (PFAS)

 • Stručná charakteristika

  Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) jsou rozsáhlou skupinou několika tisíc člověkem vytvořených organických látek vyráběných od 50. let 20. století. Většina zástupců PFAS je perzistentních (odolných vůči rozkladu). PFAS jsou používány pro odpuzení vody a mastnoty z papírových obalů potravin, outdoorového oblečení, ale na příklad i koberců. Známy jsou především díky použití v teflonu a gore-texu. PFAS jsou transportovány na velké vzdálenosti a nacházeny v odlehlých oblasti Arktidy a Antarktidy. Člověk PFAS přijímá především v potravě a vodě. Největší obavy vyvolávají případy kontaminace pitné a podzemní vody v okolí průmyslových závodů, letišť a vojenských základen.

 • Podrobná charakteristika

  Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) jsou rozsáhlou skupinou několika tisíc člověkem vytvořených organických látek, které nacházejí široké uplatnění v průmyslovém i domácím použití. Většina zástupců PFAS je perzistentních (odolných vůči rozkladu) nebo představujících prekurzor (předchůdce) perzistentní sloučeniny. Vysoká odolnost sloučenin je dána přítomností velmi pevné chemické vazby mezi fluorem a uhlíkem. Tato vazba vysloužila PFAS anglické pojmenování Foreover Chemicals (nesmrtelné chemikálie).

   PFAS jsou používány pro odpuzení vody a mastnoty z papírových obalů potravin, outdoorového oblečení, ale na příklad i koberců. Známy jsou především díky použití v teflonu a gore-texu. Dále je nalezneme jako přísady do hasicích pěn a hydraulických kapalin, při produkci pokovených předmětů, polovodičů, elektronického a fotografického vybavení, v mazivech, barvách a kosmetice.

  PFAS jsou rozpustné ve vodě, kterou jsou transportovány na velké vzdálenosti a nacházeny v odlehlých oblasti Arktidy a Antarktidy, kde nebyly nikdy používány. Těkavý zástupci skupiny PFAS jsou transportovány vzdušným prouděním. PFAS se váží na bílkoviny, proto je nacházíme především v játrech, krevním séru a plasmě nebo ledvinách živých organismů. Člověk PFAS přijímá především v potravě a vodě. Největší obavy vyvolávají případy kontaminace pitné a podzemní vody v okolí průmyslových závodů, letišť a vojenských základen.

  Někteří zástupci PFAS (PFOS, PFOA, do budoucna zřejmě PFHxS) si vysloužili globální zákaz nebo významné omezení výroby a využívání Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech (POPs). Další zástupci patří mezi látky vyvolávající mimořádné obavy (SVHC) dle evropské chemické legislativy REACH. Některé PFAS jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny. Mohou ohrožovat imunitní systém člověka, játra nebo štítnou žlázu.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Některé PFAS jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny. Diskutováno je především zvýšené riziko rakoviny ledvin, vaječníků, varlat a prostaty. Některé PFAS jsou reprotoxické (snižují plodnost u žen), zvyšují riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství, preeklampsie (onemocnění placenty) nebo nižší porodní váhy novorozenců. PFAS mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém.

  Člověk je účinkům PFAS vystavován při konzumaci kontaminované vody a ryb a mořských živočichů. Obavy představuje i konzumace potravin, které jsou v kontaktu s materiály obsahujícími PFAS (některé potravinové obaly nebo kuchyňské náčiní).

  V lidském těle nacházíme PFAS v játrech, krevním séru a plasmě, ale i v ledvinách, moči, placentě a kojeneckém mléce.

  infografika zdravi A resize

 • Výskyt v životním prostředí

  PFAS jsou uvolňovány do prostředí během výroby, rozsáhlého použití ve výrobcích a spotřebním zboží a při likvidaci zboží s jejich obsahem. Hlavními bodovými zdroji znečištění vod a půdy představují vojenská cvičiště a letiště, kde se používají hasící pěny s obsahem PFAS.

  PFAS jsou všudypřítomné – nalezneme je v povrchových i podzemních vodách, pitné vodě, na čistírnách odpadních vod, ve výluzích ze skládek odpadů, v sedimentech, půdě, atmosféře, domovním prachu i v živých organismech a těle člověka.

  infografika kolobeh A resize

 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Evropská direktiva pro pitnou vodu (98/83/EC) definuje standarty kvality pitné vody pro sumu 20 PFAS (PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS) na úrovni 0.1 μg/L. Druhý standart na úrovni 0.5 μg/L je určen pro sumu všech PFAS. Tento limit vejde v platnost v roce 2023, kdy bude dostupná analytická metoda pro měření této sumy PFAS.

  PFOS je považováno za prioritní látku evropské direktivy o standardech kvality prostředí vzhledem k vodní politice (2008/105/EC), která definuje standardy kvality prostředí mimo jiné na základě koncentrace PFOS ve vnitrozemských vodách, ostatních vodách a biotě (rybách). Pro vyhodnocení standardu je stanovena maximální přípustná koncentrace PFOS ve vnitrozemských vodách (řekách, jezerech, rybnících a nádržích) na 36 000 ng/L, roční průměr na 0,65 ng/L a v biotě (např. rybách) na 9,1 μg/kg čerstvé váhy.

 • Limity pro půdu

  Limit pro půdu není stanoven.

 • Limity pro odpady

  Limit pro odpady není stanoven.

 • Ostatní limity

  Nejsou stanoveny hygienické limity pro obsah PFAS v potravinách.

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovuje bezpečnostní limit pro obsah čtyřech hlavních PFAS, které se hromadí v lidském těle (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS). Akceptovatelný týdenní příjem (TWI) těchto čtyřech PFAS je stanoven na 4,4 nanogramu na kilogram lidské hmotnosti.

  Stockholmská úmluva prostřednictvím evropského Nařízení o POPs (EU 2019/1021, potažmo EU 2020/784) omezuje použití PFOA, jejích solí a příbuzných látek. Nařízení stanovuje maximální koncentraci 0,025 mg/kg pro PFOA a její soli a 1 mg/kg pro látky příbuzné PFOA. Nařízení zahrnuje specifické výjimky pro výrobu farmaceutických produktů. Další specifické časově omezené výjimky s platností do roku 2023 platí pro některé ochranné pracovní oděvy a speciální aplikace PTFE (polytetraethylen; teflon) a PVDF (polyvinylidendifluorid). V roce 2025 vyprší termín výjimkám pro fotolitografický průmysl, zdravotnická zařízení a hasící pěny.

  Stockholmská úmluva také omezuje prostřednictvím evropského Nařízení o POPs (EU 2019/1021) použití PFOS a jejích solí a derivátů. PFOS, její soli a deriváty se nesmějí uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci 10 mg/kg nebo vyšší. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, hodnoty 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, je-li množství PFOS rovno 1 μg/m2 povlakovaného materiálu nebo vyšší. Výjimky ze zákazu PFOS platí pro fotoprůmysl, galvanizaci a hydraulické kapaliny v letectví.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva (EN)

  Nařízení o POPs EU 2019/1021

  Dodatek nařízení o POPs v souvislosti se zařazením PFOA EU 2020/784

  Seznam látek, na které se vztahuje nařízení o POPs (EN)

  Seznam látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) (CZ/EN)

  Kjótský protokol k Mezinárodní úmluvě o změnách klimatu

 • Tabulka

  Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   9    perfluorouhlovodíky (PFC)  100       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  Výsledky průzkumu PFAS v dětských rukavicích

  Některé papírové košíčky na muffiny obsahují nebezpečné látky

  Výzva Řeky bez jedů vyžadující zařazení PFAS mezi látky ohlašované v IRZ

  Chemická strategie EU vyzývá k zákazu celé skupiny PFAS

 • Literatura

  Nekonečný koloběh toxických látek – Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření v pražských vodách, rybách a sedimentech (report Arniky o znečištění pražských vod PFAS)

  Stanovení perfluroalkylovaných a polyfluoroalkylovaných látek v kontaktním materiálu potravin (report Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s výsledky stanovení perfluorovaných látek v pečícím papíře zadaných Arnikou)

  Plastics, EDCs and Health (report IPENu v angličtině shrnující poznání o PFAS pro účely občanských sdružení a zákonodárců)

  PFAS Country Situation Reports (reporty IPENu z jednotlivých zemí popisujícícm íru znečištění PFAS, v angličtině)

 • Autor

  Mgr. Jitka Straková
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « dekabromdifenylether (dekaBDE)

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí