Nespoutané řeky pro další generace

Zesilují tlaky na stavbu drahých, zbytečných a škodlivých jezů na Labi, kterým Arnika oponuje již téměř 30 let. Nově získné informace nás jasně přesvědčují o tom, že tento záměr je nejen škodlivý vůči přírodě, ale i ekonomicky a dopravně nesmyslný.

Megalomeanským projektem Dunaj-Odra-Labe to nekončí a přes deklarované odstoupení nové vlády od realizace kanálu,si my a ani řeky stále nemůžeme oddychnout. Některé části původního projektu si začali žít vlastním životem a jsou opět na stole nepoučitelných politiků. Na uvolněnou uzemní rezervu po kanálu D-O-L si brousí zuby developerská lobby a místní starostové budou muset čelit tlaku na budoucí rozvoj využití územních rezerv. Mýty o zadržování vody v krajině jsou veřejností často spjaty se stavbou velkých vodních děl. Ale teď v době klimatické změny je čas vykročit tou správnou cestou. V Evropě se mýty a jezy boří a my se nechceme vracet ve stopách minulého režimu. Chceme vodu v krajině, chceme živé řeky pro nás i další generace. Chceme bránit práva samospráv dotčeného území a jejich obyvatel a nabídnout jim inspiraci ve využití územních rezerv bez devastace krajiny.

 

Živé Labe

Je to už třicet let, co se poprvé objevila dokumentace záměru na vybudování jezů na posledním přírodě blízkém úseku Labe mezi Střekovem u Ústí nad Labem a státní hranicí s Německem. Již tehdy záměr vzbudil velkou nevoli a pochybnosti ochránců přírody, neboť bylo jasné, že ohrozí zcela unikátní přírodní hodnoty posledního proudného úseku velké řeky s přirozeným režimem sezónního kolísání hladiny.

Čím více analyzujeme i dopravní a ekonomické souvislosti, tím je pevnější naše přesvědčení, že přírodní hodnoty by zanikly pro nic za nic. Poptávka po vodní dopravě trvale klesá, a to i v navazujícím úseku v Německu, kde podmínky pro plavbu nejsou výrazně lepší než v ČR. Ekonomické zdůvodnění stavby se opírá o zcela nereálný předpoklad mnohonásobného zvýšení objemu dopravy po dokončení. A klimatická změna způsobující ještě větší rozkolísání průtoku v průběhu roku efektivitu záměru ještě zhoršuje.

Informačními, mediálními a advokačními aktivitami chceme tomuto záměru důsledně oponovat.

 

Kanál Dunaj-Odra-Labe

Počítámě s tím, že vláda splní svůj slib a zruší ochranu koridoru kanálu DOL v územních plánech. Zpracujeme ve spolupráci s Ostravskou univerzitou studii o prioritách ochrany přírody v daném území a budeme intenzivně spolupracovat s místními obcemi, abychom jim dali potřebné informace a nástroje k udržitelnému využití tohoto území.

 

Čas na Odru

Odra je společná řeka Čechů, Poláků a Němců. Společně musí být koordinována i její ochrana. Obnovili jsme proto nevládní koalici Čas na Odru a solidárně navzájem podporujeme řešení problémů ochrany Odry ve všech třech zemích. Sledujeme evropskou legislativu a strategie, a spolupracujeme s evropskými organizacemi na jejich poziticním ovlivňování. 

________________________________________________________________________________

Základní informace o projektu

Název: Nespoutané řeky pro příští generace

Partneři projektu: Arnika, z.s., Ostravská univerzita, CBNMR Networking , MAS Poodří (bez finanční účasti), (prokliky na stránky partnerů)

Donor: Active Citizen Fund spravovaný Nadací OSF (proklik)

Celkový rozpočet: 2 600 317,00 Kč

_________________________________________________________________________________ 
CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem je zajistit dodržování demokratických procesů, práv občanů a posílení participace místních aktérů v dalším vývoji rozhodování o projektu Dunaj-Odra-Labe a jezech na Labi. 
Dílčí cíle:

 
1. Rozhodování o projektu D-O-L probíhá transparentně, jednotlivé kroky jsou pod dohledem veřejnosti, respektují zájmy obyvatel i odborníků, probíhá konstruktivní dialog.
2. Veřejnost a místní aktéři mají informace podložené odbornými argumenty, znají svoji roli v procesech a svá práva aktivně prosazují. 
3. Zájmy ochrany přírody jsou ošetřeny na základě odborných podkladů, právních analýz a díky zapojení relevantních stakeholderů od úrovně MŽP a  jeho orgánů, až po participaci veřejnosti.
4. Povědomí o tom, že problémy, které projekt D-O-L sliboval řešit, mají alternativní řešení roste, postupně se formuje nová vize využití území.
5. Organizace má strategické a akční plány, učí se identifikovat postoje a potřeby stakeholderů a vyhodnocovat dopady své činnosti pod vedením Norského partnera. 
 
________________________________________________________________________________ACF_logolink.png

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Úkolem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2022–2024. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

_________________________________________________________________________________ 

 Unbound rivers for future generations 

The Danube-Odra-Elbe canal project (ie connecting three river basins through huge concrete waterworks) is a sad legacy of previous Czech governments, which promoted it despite expert opinions (many independent studies mapping ecosystem and landscape damage, soil and erosion conditions, and economic inefficiency of the whole project) and local residents (several petitions). However, even the new government's resignation from the project does not mean that people and nature can rest - there are still lobbying pressures, ambiguities in the process of land release, and already approved (or quietly being approved) steps to at least partially implementation of the plan. Thanks to the support from the project, we will monitor the transparency of the procedure by the state, appeal to the involvement of local people and open a public debate on any other decision that concerns this plan. We will inform local governments and local residents truthfully and professionally (media campaign), give them the opportunity to express their views and defend their rights (petitions and participation in processes), as well as the necessary professional, strategic and media support in protecting natural areas, landscape and their living space (information, education, legal advice). We will also offer them inspiration for further progress and alternative options for combating drought, healing the landscape, protecting biodiversity through better landscape management, sustainable agriculture and other nature-friendly measures.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

At the beginning of the project, the CBNRM Networking partner provided as with a methodolog for preparation of stakeholder analysis and initial questionairs for stakeholders. Furthermore, CBNRM Networking participated in the first steering committee meeting and commented on action plan for the project implementation. In the rest of the project period, CBNRM Networking will prepare a workshop for project partners on the topic of stakeholder analysis and project results assessments, comment on the final questionaire for stakeholders and assessment of the project results and on the strategic plan of Arnika – CEPO and its river team.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě