Řeky ve světe

Řeky jsou cévy krajiny. Přirozené řeky a krajina kolem nich plní mnoho funkcí - tlumí povodně, zadržují vodu pro období sucha, čistí vodu, jsou domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Bohužel, neuváženými zásahy v minulosti a nadměrným využíváním říční krajiny řeky mnohé z těchto funkcí ztratily. U nás i v zahraničí již z přirozených řek nezbylo mnoho a i to málo je ohroženo.

Arnika přirozené, živé řeky brání. Oponujeme nebezpečným projektům jejich další kanalizace, pomáháme místním lidem chránit a pečovat o jejich vodní toky, podporujeme obnovu přírodního charakteru řek a propagujeme udržitelné způsoby hospodaření v říční krajině.

Za obce bez přehrad v Bosně a Hercegovině

V zemi, která je právem nazývána modrým srdcem Evropy, je přes 240 unikátních vodních toků, z nichž většina má být v příštích letech zastavěna. Na říční síti Bosny a Hercegoviny už nyní přes sto přehrad a vodních elektráren stojí a v současné době se dalších více než tři sta projektů připravuje. V modrém srdci Evropy najdeme celou plejádu unikátních přírodních jevů, od krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, přes větvící se a divočící řeky vytvářející široká řečiště, až po meandrující nížinné toky s přilehlými mokřady a s přímořskými i vnitrozemskými deltami.

Privátní projekty vodních elektráren nejenže ničí tuto neporušenou přírodu, ale rovněž znemožňují místním lidem využívat řeky pro rekreaci, zásobování pitnou vodou a další využití, jako jsou např. v Bosně tradiční vodní mlýny.  Arnika už pět let podporuje místní lidi, kteří se stavbě škodlivých projektů brání pomocí právních kroků i nenásilných občanských protestů a blokád.

Adopce řek v Moldavsku

Moldavsko je jednou z nejzranitelnějších zemí Evropy, pokud jde o dopady klimatické změny. Venkovské oblasti čím dál tím více postihují extrémní sucha i záplavy. Kvůli intenzivnímu zemědělství a těžbě lidé v minulosti vyklučili většinu stromů – lesy dnes pokrývají jen desetinu území – což zhoršuje vodní režim krajiny.  Na venkově přitom žije téměř šedesát procent obyvatel a zemědělství je pro ně zásadním zdrojem obživy. Arnika pomáhá lidem okolo řeky Dněstr i dalších menších říček s obnovou zdravých říčních toků.

Kanál Dunaj-Odra-Labe

Megalomanský záměr s pochybnými přínosy, astronomickými náklady a nevyhnutelnými fatálními následky nejen pro říční krajinu. Dost bylo opatrného našlapování. Nastal čas říct rázné NE. V rámci kampaně Za živé řeky je naším cílem pravdivě odpovědět na všechny otázky související s výstavbou. Nechat nahlas zaznít argumenty nestranných odborníků z řad ekologů, ekonomů, dopravních expertů a dalších. 

Nespokojíme se s tvrzením, že „na to stejně nikdy nebudou peníze“ a „dokud se nestaví, tak se nic neděje“. Samotný záměr a jeho rozvíjení formou studií a projektů již spolykal miliardu z veřejných financí. Desítky let udržovaná územní rezerva v trase zamýšleného koridoru brání rozvoji obcí na této trase. Tisíce jejich obyvatel jsou udržovány v trvalé nejistotě, zda dojde k rozdělování obcí, vyvlastňování jejich pozemků a domů. 

Naším cílem je vymazat kanál Dunaj-Odra-Labe jednou provždy z koncepčních územních dokumentů a směřovat diskusi k hledání skutečných řešení. 

Živé Labe

Již přes 20 let trvá boj o přírodní klenot severních Čech - Labský kaňon - poslední přírodě blízký úsek velké řeky s rychle proudící vodou a přirozeným režimem kolísání hladiny. Na tyto podmínky jsou navázány četné ohrožené druhy živočichů i rostlin, včetně zoologické senzace 21. století - návratu lososa obecného do českých vod. Na tomto úseku Labe se zachovaly poslední významné štěrkopískové náplavy, které hostí poslední populaci drobnokvětu pobřežního v ČR  a mnoho kriticky ohrožených druhů bezobratlých. 

Tento unikátní kousek přírody je ohrožován plány na výstavbu plavebních stupňů již od roku 1992. Jejich cílem má být zlepšení splavnosti tohoto úseku Labe pro nákladní dopravu, bez ohledu na dopravní, ekonomické i ekologické souvislosti. Labe na německé straně slouží především pro odpočinek, turistiku, poznávání přírody a osobní vodní dopravu. Podobnou vizi chceme prosadit i pro české Labe.

  

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě