Bromované zpomalovače hoření

Bromované zpomalovače hoření zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu. Obvykle jsou přidávány do textilií, nábytku, izolací a elektroniky. Používají se většinou látky s obsahem bromu, které jsou strukturou podobné polychlorovaným bifenylům (PCB), již dávno zakázaným. Nejčastěji používané jsou tzv. polybromované difenylétery či hexambromcyklododekan. Řada z nich již byla zakázána, a to i na mezinárodní úrovni Stockholmskou úmluvou. Jedná se totiž o látky v přírodě se špatně rozkládající a přetrvávající dlouho v přírodě.

Polybromované difenylétery poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u dětí. Vědci se domnívají, že také způsobuje rakovinu jater. Do lidského organismu se vedle konzumace potravin dostávají při kontaktu s kůží nebo vdechnutím.

Problém recyklace plastů s obsahem zpomalovačů hoření

Každým rokem na celém světě vyprodukujeme 322 milionů tun plastového odpadu. Ten často putuje do rozvojových zemí, k dalšímu zpracování. S ním do recyklačních zařízení míří i zakázané zpomalovače hoření, které byly součástí původního výrobku. Evropská unie povoluje firmám, aby při výrobě používaly recyklovaný materiál, do kterého se kdysi směly přidávat dnes již zakázané látky. A tak se k nám prostřednictvím recyklovaných výrobků vracejí toxické látky jako bumerang.

Rizikové chemikálie nakonec končí v hračkách, stavebních materiálech a vybavení domácnosti, zkrátka v předmětech, kterými jsme denně obklopeni. Arnika vydala řadu studií dokumentující přítomnost zakázaných i nových bromovaných zpomalovačů hoření ve spotřebním zboží. Současně v nich objevila i bromované dioxiny - velmi toxické vedlejší produkty vznikající při zpracování plastů obsahujících tyto zpomalovače.  

Bromované zpomalovače v prachu z pražských budov

Bromované zpomalovače hoření se přidávají nejčastěji do elektroniky. Z ní se mohou během používání elektronických přístrojů uvolňovat. Shromažďují se pak v prachu v místnostech, kde na počítačích pracujeme.

V roce 2018 provedla Arnika šetření mapující znečištění vnitřních prostor prachem s obsahem zpomalovačů hoření. Výsledná studie odhalila, že kontaminace těmito látkami je o něco vyšší v kancelářích než v domácnostech. Současně se v prachu objevují v daleko vyšších koncentracích náhrady bromovaných zpomalovačů hoření, a to ty organofosfátové. U některých z nich je ale podezření, že jsou karcinogenní.

Arnika doporučuje pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím můžeme místnost zbavit prachu, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat.

Bromované zpomalovače hoření se přidávají nejčastěji do elektroniky. Z ní se mohou během používání elektronických přístrojů uvolňovat. Shromažďují se pak v prachu v místnostech, kde na počítačích pracujeme.

Mapa zatížení pražských budov toxickými látkami

V roce 2018 provedla Arnika šetření mapující znečištění vnitřních prostor prachem s obsahem zpomalovačů hoření. Výsledná studie odhalila, že kontaminace těmito látkami je o něco vyšší v kancelářích než v domácnostech. Současně se v prachu objevují v daleko vyšších koncentracích náhrady bromovaných zpomalovačů hoření, a to ty organofosfátové. U některých z nich je ale podezření, že jsou karcinogenní.

Arnika doporučuje pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím můžeme místnost zbavit prachu, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat.

Mapu zatížení pražských budov - koncentrace těžkých kovů (žlutě) a zpomalovačů hoření (červeně) v prachu (v mg/kg) zobrazíte kliknutím na odkaz: arnika.org/mapy/toxic-praha-2018.html.

Vysvětlivky:

Zpomalovače hoření:PBDEs = polybromované difenylétery
HBCD = hexabromocyklododekan
nBFRs = nové bromované zpomalovače hoření
TBBPA = tetrabrombisfenol A
OPFRs = organofosfátové zpomalovače hoření

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě