Žebříčky největších znečišťovatelů podle dat z IRZ

11.11.2005 - Ing. Milan Havel, RNDr. Jindřich Petrlík | Články
Vyhodnocení největších znečišťovatelů podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) není jednoduché, protože nelze prostě sečíst všechny vypouštěné látky, aniž bychom vzali v potaz jejich nebezpečnost pro životní prostředí a zdraví člověka. Zatímco například emise skleníkových plynů se počítají v tunách, nebezpečné množství dioxinů mohou představovat již miligramy. Proto jsme sestavili několik pořadí, které do určité míry odráží tuto odlišnost. Nejdříve jsme se zaměřili na skupiny látek podle jejich nebezpečnosti pro životní prostředí anebo zdraví člověka a sestavili jsme top-teny pro rakovinotvorné látky, pro skleníkové plyny způsobující oteplování klimatu, pro látky poškozující ozónovou vrstvu Země a pro perzistentní organické látky. Nakonec jsme ze 72 látek v současném registru vybrali čtyři látky či skupiny látek, pro které jsme sestavili samostatná pořadí. Zvolili jsme dioxiny (PCDD/F), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), styren a rtuť.


Rakovinotvorné látky

Pro karcinogenní látky jsme sestavili dvě tabulky. První ukazuje pořadí firem podle úniků (emisí do ovzduší, vody a půdy) karcinogenních látek. Druhá zahrnuje celkové úniky i přenosy (tedy přibírá obsah látek v odpadech a odpadních vodách).

Tabulka č. 1: Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). Do skupiny 1 náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ: arsen, kadmium, chrom, benzen, azbest a formaldehyd.

Do skupin 2A a 2B náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ: tetrachlorethylen, trichlorethylen, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, nikl, olovo, 1,2-dichlorethylen (DCE), dichlormethan (DCM), hexachlorbenzen (HCB), 1,2,3,4,5,6-hexychlorcyklohexan (HCH), tetrachlormethan (TCM), trichlormethan, ethylbenzen, naftalen, styren a heptachlor.Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích v kg
1. IVAX Pharmaceuticals s.r.o. IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava 173.773,0
2. SPOLANA a. s. SPOLANA a. s., Neratovice 40.733,6
3. Kurt O. John, spol. s.r.o. Kurt O. John, spol. s.r.o., Březůvky 39.112,0
4. Federal-Mogul Friction Products a.s. Federal-Mogul Friction Products a.s., sídlo Kostelec nad Orlicí 30.300,0
5. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 25.015,4
6. Tusculum, a.s. Tusculum, a.s., Rousínov 23.100,0
7. DEZA, a.s. DEZA, a.s. závod Valašské Meziříčí 21.641,7
8. JIP - Papírny Větřní, a.s. JIP - Papírny Větřní, a.s. 19.719,0
9. Fuchs Europlastics, s.r.o. Fuchs Europlastics s.r.o., výroba obuvi Otrokovice 18.740,0
10. KRONOSPAN CR, spol. s r.o. KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Jihlava 16.525,0


Tabulka č. 2. Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (v odpadních vodách a odpadech) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). Zařazení látek do skupin 1, 2A a 2B viz komentář k tabulce č. 1.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích a přenosech v kg
1. AUTOBATERIE, spol. s r.o. AUTOBATERIE, spol. s r.o. 6.072.870,0
2. ŽDB, a.s. ŽDB, a.s., Bohumín 5.810.484.2
3. AKUMA, a.s. AKUMA, a.s. 2.466.669,0
4. Sokolovská uhelná, a.s. Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov 947.518,8
5. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec 901.480,4
6. Kovohutě Příbram, a.s. Kovohutě Příbram, a.s. 549.719,8
7. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 505.158,5
8. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem 455.095,1
9. LG.Philips Displays Czech Republic s.r.o. LG.Philips Displays Technology Center Hranice 406.232,0
10. IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. IVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Opava 333.473,0


Skleníkové plyny

Tabulka č. 3. Pořadí firem podle množství skleníkových plynů v přepočtu na jejich potenciál přispívat ke skleníkovému efektu v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). Pořadí na prvních deseti místech odráží výhradně emise oxidu uhličitého.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích v tunách
1. ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov 8.611.419,613
2. ČEZ, a. s. Elektrárna Počerady 7.186.299,810
3. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 6.185.000,000
4. ČEZ, a. s. Elektrárny Tušimice 5.064.044,406
5. Sokolovská uhelná,a.s. Sokolovská uhelná,a.s., Sokolov 4.435.866,000
6. CHEMOPETROL, a.s. CHEMOPETROL, a.s., Litvínov 4.399.990,395
7. ČEZ, a. s. Elektrárna Mělník 3.893.462,990
8. ČEZ, a. s. Elektrárna Chvaletice 3.215.215,084
9. Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. 2.733.637,606
10. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. 2.535.371,010


Ozónovou vrstvu poškozující látky

Tabulka č. 4. Pořadí provozoven podle množství ozón poškozujících látek v přepočtu na jejich potenciál přispívat k poškozování ozónové vrstvy Země v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). Celkové emise jsme vynásobili potenciálem těchto látek poškozovat ozónovou vrstvu Země uvedeným na oficiálních internetových stránkách Montrealského protokolu (mezinárodní úmluvy o ochraně ozónové vrstvy Země). Tetrachlormethan má potenciál poškozování ozónové vrstvy Země 1,1. Pro HCFC (měkké freony) jsme použili průměrný potenciál 0,062 vypočtený z hodnot pro následující měkké freony nejčastěji používané v ČR: HCFC22=0,055, HCFC123=0,02, HCFC141b=0,11 (hodnoty dle Montrealského protokolu).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích v kg*
1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem 831,27
2. SPOLANA a. s. SPOLANA a. s., Neratovice 343,934
3. ALCO CONTROLS, spol s r.o. ALCO CONTROLS, spol s r.o., Kolín 19,22
4. RSM CHEMACRYL, a.s Podniková energetika ( kotel K13), Sokolov 10,726
*přepočtených na potenciál poškozování ozónosféry

Perzistentní organické látky

Do přehledu o perzistentních organických látkách (POPs) jsme zařadili pouze chemické látek a jejich skupin ze seznamu Stockholmské úmluvy, což je poměrně konzervativní seznam těchto látek. V českém IRZ to jsou to následující látky: hexachlorbenzen, dioxiny (PCDD a PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), aldrin, endrin, DDT, dieldrin a heptachlor.

Tabulka č. 5. Pořadí provozoven podle množství perzistentních organických látek (POPs) dle Stockholmské úmluvy v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). V součtu g figurují i dioxiny (PCDD/F) udávané v g vyjádřených v I-TEQ (více viz tabulku č. 6). Pořadí podle POPs v přenosech (odpadech a odpadních vodách) vede Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, který v roce 2004 vyprodukoval 423.392,7 kg hexachlorbenzenu v odpadech a odpadních vodách.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v g
1. Elektrárny Opatovice, a. s. Elektrárna Opatovice 2.837,1
2. VÁLCOVNY PLECHU, a. s. VÁLCOVNY PLECHU, a. s., teplárna, Frýdek - Místek 378,0
3. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec 240,0
4. ŽDB, a.s. ŽDB, a.s., Bohumín 190,0
4. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s. 140,0
5. ALIACHEM, a.s. o.z. SYNTHESIA, Pardubice 100,0
7. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. 52,0
8. KOVOHUTĚ MNÍŠEK, a.s. KOVOHUTĚ MNÍŠEK, a.s., Mníšek pod Brdy 27,0
9. Slezský kámen, a.s. Slévárna Písečná 23,0
10. Teplárny Brno, a.s. Provoz Brno-sever, Brno, Obřanská 10,4


Dioxiny

Tabulka č. 6. Pořadí provozoven podle množství dioxinů (PCDD/F) v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (odpadech a odpadních vodách předaných mimo provozovnu) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích a přenosech v g I-TEQ
1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s Třinec 240,0
2. ŽDB, a.s. ŽDB, a.s., Bohumín 190,0
3. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. 52,0
4. Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. 27,1
5. KOVOHUTĚ MNÍŠEK, a.s. KOVOHUTĚ MNÍŠEK, a.s., Mníšek pod Brdy 27,0
6. Slezský kámen, a.s. Slévárna Písečná 23,0
7. Teplárny Brno, a.s. Provoz Brno-sever, Brno, Obřanská 10,4
8. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 10,0
9. Pražské služby, a.s. Spalovna Malešice 8,0
10. TOS-MET spol. s r.o. TOS-MET spol. s r.o., Čelákovice 4,2


Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Tabulka č. 7. Pořadí provozoven podle množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). Pořadí ovlivnily především emise do ovzduší.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích v kg
1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec 1.575,10
2. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Důl Darkov 1045,00
3. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. 781,00
4. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 641,28
5. Jihomoravská armaturka spol.s r.o. Jihomoravská armaturka spol.s r.o., Hodonín 369,00
6. ECK Generating, s.r.o. ELEKTRÁRNA Kladno 57,89
7. Plzeňská teplárenská, a.s. Centrální zdroj tepla, Plzeň 45,50
8. OKD, OKK, a.s. Koksovna Jan Šverma, Ostrava 15,70
9. Ostrovská teplárenská, a.s. Teplárna Ostrov 0,21
10. KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o. KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o., Mníšek pod Brdy 0,18


Styren

Tabulka č. 8. Pořadí provozoven podle množství styrenu v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích v kg
1. TEiKO spol. s r. o. TEiKO Spytihněv 11.110,0
2. RIHO CZ, a.s. laminovna, Suchý 4.701,0
3. EPUZ, spol. s r.o. EPUZ, spol. s r.o., Otrokovice 4.496,1
4. HOBAS CZ spol. s r.o. HOBAS CZ spol. s r.o., Uherské Hradiště 4.000,0
5. TES VSETÍN, s.r.o. Vsetín 3.782,0
6. ACO Stavební prvky, k.s. ACO Stavební prvky, k.s., Přibyslav 3.600,5
7. A.A.R. plast s.r.o. Krchleby 3.557,0
8. KORDÁRNA, a.s. KORDÁRNA, a.s., Velká nad Veličkou 3.350,0
9. DUNO CS, s.r.o. Moraveč 3.202,0
10. L.A.S.T., spol. s r.o. výroba laminátových dílů Tečovice 3.184,0


Rtuť a její sloučeniny

Tabulka č. 9. Pořadí provozoven podle množství rtuti a jejích sloučenin v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (odpadech a odpadních vodách předaných mimo provozovnu) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích a přenosech v kg
1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem 2200,2
2. Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Důl ČSM 1446,0
3. SPOVO, s.r.o. Spalovna průmyslových odpadů, Ostrava 910,0
4. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 669,6
5. DEZA, a.s. DEZA, a.s. závod Valašské Meziříčí 639,4
6. ALIACHEM, a.s. o.z. SYNTHESIA, Pardubice 479,8
7. CHEMOPETROL, a.s. CHEMOPETROL, a.s., Litvínov 279,8
8. ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov 271,0
9. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. 205,0
10. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. 193,0


Tabulka č. 10. Pořadí provozoven podle množství rtuti a jejích sloučenin v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz). Pořadí ovlivnily především emise do ovzduší. Pokud bychom porovnali jenom emise rtuti do ovzduší, zůstalo by pořadí provozoven stejné.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v únicích v kg
1. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 669,6
2. CHEMOPETROL, a.s. CHEMOPETROL, a.s., Litvínov 279,8
3. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. 193,0
4. SPOLANA a. s. SPOLANA Neratovice 161,6
5. ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov 160,0
6. ČEZ, a. s. Elektrárna Chvaletice 123,0
7. United Energy, a.s. PJ Komořany 119,0
8. Příbramská teplárenská a.s. Příbramská teplárenská a.s. - CZT, Příbram 115,0
9. Nejdecká česárna vlny, a.s. Nejdecká česárna vlny, a.s., Nejdek 108,0
10. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Teplárna Ústí nad Labem, a.s., Trmice 107,0


Stručný závěr

Integrovaný registr znečišťování (IRZ), jak je prezentován na internetových stránkách http://www.irz.cz, je bezpochyby revolučním krokem v informování veřejnosti o únicích a přenosech chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví lidí. Již samotný fakt, že existuje, je pokrokem oproti stavu před 30. zářím 2005. Na druhé straně nelze přehlédnout nedostatky, které má a které získal také díky tlaku průmyslové lobby, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství v době, kdy vznikal. Ve stručné analýze, kterou si můžete stáhnout (ve formátu pdf zde), jsme se pokusili poukázat na několik nedostatků, které současný IRZ má.

Publikováno: 25. října 2005, v záhlaví je datum aktualizace článku. Ve verzi článku z 25. října byla u POPs tabulka s údaji včetně přenosů těchto látek. Více viz Analýzu IRZ.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu