Největší znečišťovatelé za rok 2005 ve Středočeském kraji

3.11.2006 - PRAHA | Novinky
Arnika zveřejnila již pro sedmý kraj žebříčky největších znečišťovatelů sestavené na základě dat dostupných v Integrovaném registru znečišťování (http://www.irz.cz). Podle dnes zveřejněných žebříčků provozů ve Středočeském kraji, které v roce 2005 vypustily do životního prostředí nejvíce látek poškozujících zdraví lidí či životní prostředí, se na prvních místech nejčastěji umístila elektrárna Mělník patřící firmě ČEZ. Vypustila do ovzduší nejvíc látek karcinogenních, reprotoxických (kromě oxidu uhelnatého), skleníkových plynů a emisí přispívajících ke kyselým srážkám. Vede také v celoroční produkci polyaromatických uhlovodíků. Na prvních místech žebříčků figurují dále Spolana Neratovice, další z mělnických elektráren EMĚ 1 provozovaná akciovou společností Energotrans, kralupský Kaučuk a Centrální zdroj tepla v Příbrami.
Arnika zveřejnila již pro sedmý kraj žebříčky největších znečišťovatelů sestavené na základě dat dostupných v Integrovaném registru znečišťování (http://www.irz.cz). Podle dnes zveřejněných žebříčků provozů ve Středočeském kraji, které v roce 2005 vypustily do životního prostředí nejvíce látek poškozujících zdraví lidí či životní prostředí, se na prvních místech nejčastěji umístila elektrárna Mělník patřící firmě ČEZ. Vypustila do ovzduší nejvíc látek karcinogenních, reprotoxických (kromě oxidu uhelnatého), skleníkových plynů a emisí přispívajících ke kyselým srážkám. Vede také v celoroční produkci polyaromatických uhlovodíků. Na prvních místech žebříčků figurují dále Spolana Neratovice, další z mělnických elektráren EMĚ 1 provozovaná akciovou společností Energotrans, kralupský Kaučuk a Centrální zdroj tepla v Příbrami.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), skleníkové plyny, látky způsobující kyselé srážky, látky poškozující ozónovou vrstvu Země a některé další vybrané látky.

Rakovinotvorné látky

Následující tabulka ukazuje pořadí firem podle úniků (emisí do ovzduší, vody a půdy) karcinogenních a pravděpodobně karcinogenních látek. Další žebříčky najdete v podrobnější tabulkové analýze pro Středočeský kraj.

Tabulka č. 1: Pořadí provozoven v Středočeském kraji podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (http://www.irz.cz). Do skupiny 1 náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ:arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid. O ethylenoxidu a vinylchloridu nebyla za rok 2005 ohlášena do IRZ žádná data.

Do skupin 2A a 2B náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ: 1,2,3,4,5,6-hexychlorcyklohexan (HCH), 1,2-dichlorethylen (DCE), dichlordifenyltrichlorethan (DDT), dichlormethan (DCM), ethylbenzen, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), chloralkany (C10-13), lindan, naftalen, nikl, olovo, pentachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, styren, tetrachlorethylen, tetrachlormethan (TCM), trichlorethylen a trichlormethan. O DDT, ethylbenzenu, heptachloru a lindanu nebyla do IRZ za rok 2005 ohlášena žádná data.

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Množství látek v kg
1. Spolana,a.s. Spolana Neratovice Neratovice 35.927,5
2. Triton,s.r.o. Triton, s.r.o.-prádelna a čistírna Rakovník 8.561,0
3. Elmech, a.s. Elmech, a.s. Kolín 5.610,0
4. Kaučuk, a.s. Kaučuk, a.s., Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou 3.160,0
5. Lubomír Jíša - Jíva Lubomír Jíša Vlašim 2.528,0
6. Sklárny Bohemia, a.s. Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady 2.179,6
7. Sochorová válcovna TŽ, a.s. Sochorová válcovna TŽ, a.s. Kladno 1.894,0
8. JK – obchod, s.r.o. JK – obchod, s.r.o. Liteň 1.283,0
9. ČEZ, a.s. Elektrárna Mělník Horní Počaply 1.184,3
10. Variel, a.s. Variel, a.s. Zruč nad Sázavou 1.050,0


Úplný přehled tabulek s žebříčky největších znečišťovatelů v Středočeském kraji najdete v pdf souboru ke stažení zde.

Banner-stika

Sledujte nás: